ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

murderous

M ER1 D ER0 AH0 S   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -murderous-, *murderous*, murderou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
murderous[ADJ] เกี่ยวกับการฆาตกรรม, See also: เกี่ยวกับการฆ่า, Syn. homicidal, bloodthirsty
murderous[ADJ] ร้ายแรง, See also: รุนแรง, ซึ่งเป็นอันตรายถึงตาย, ซึ่งทำให้ถึงตายได้, Syn. devastating, fatal
murderously[ADV] อย่างอันตรายมาก, Syn. cruelly, viciously
murderousness[N] การกระทำฆาตกรรม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
murderous(เมอ'เดอเริส) adj. เกี่ยวกับการฆาตกรรม,ยากที่สุด,อันตรายยิ่ง., Syn. homicidal

English-Thai: Nontri Dictionary
murderous(adj) เกี่ยวกับการฆาตกรรม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Boy, what a murderous day.เด็กสิ่งที่เป็นวันที่การฆาตกรรม 12 Angry Men (1957)
"were a murderous race of creatures...ผู้ที่อาศัยในยุคต่อมาของเผ่าพันธุ์นักฆ่าเหล่านี้ In the Mouth of Madness (1994)
Didn't see the murderous thief stealing a heart.ไม่เห็นแม่กระทั่ง ฆาตกรชั่วที่โขมยหัวใจ The King and the Clown (2005)
We're its murderous enemies.พวกเราก็คือศัตรูที่มันอยากฆ่า Monster House (2006)
He claims you put him in a murderous state.เค้าอ้างว่าคุณทำให้เค้า ต้องฆ่า Rio (2006)
The only threat to me will be The inane rants of a murderous madman.เรื่องน่ากลัวอันเดียวที่ผมจะเจอคือ เสียงโวยวายของคนบ้าผู้อันตราย There's Something About Harry (2007)
He won't back off till he exposes the twisted branches of my family tree, from my father's indiscretions to my murderous brother to the root of all evil... me.เขาจะไม่ยอมหยุดจนกว่าจะเผย กิ่งที่บิดเบี้ยวจากครอบครัวผม ตั้งแต่พ่อผู้สะเพร่า จนถึงพี่ชายตัวอันตรายของผม ลงถึงรากของปีศาจทั้งปวง That Night, a Forest Grew (2007)
Or it could be that murderous morgan in blood spatter.หรือจะเป็นมอร์แกนผู้อันตรายยิ่ง จากฝ่ายวิเคราะห์รอยเลือด Resistance Is Futile (2007)
Brainwashed into naivety by an old man with a murderous obsession.ล้างสมองความถูกต้องโดยชายแก่ ที่หลงไหลการฆาตรกรรม Hot Fuzz (2007)
You lying, murderous wretch!เจ้าโกหก ฆาตกรที่ชั่วร้าย! Enchanted (2007)
Dear God, thank you for saving this boy from his murderous junkie mom.ถึงพระเจ้า ขอบคุณพระองค์ที่ช่วยชีวิตเด็กคนนี้ไว้ จากนังแม่ขี้ยาฆาตกรรมของเขา Capybara (2008)
- Dear God... thank you for saving this boy... from his murderous junkie mom... who cared more about a $40 rush than she did... her own flesh and blood.-ถึงพระองค์ ขอบคุณที่พระองค์คุ้มครองเด็กคนนี้ จากแม่ฆาตกรขี้ยาของเขา Pilot (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
murderousCurious gazes, gazes carrying a bit of murderous intent ... it goes without saying that I couldn't be more uncomfortable.
murderousThis only increased his desire to be revenged on the murderous duke.

CMU English Pronouncing Dictionary
MURDEROUS    M ER1 D ER0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
murderous    (j) mˈɜːʴdərəs (m @@1 d @ r @ s)
murderously    (a) mˈɜːʴdərəsliː (m @@1 d @ r @ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
杀气[shā qì, ㄕㄚ ㄑㄧˋ, / ] murderous look, #19,545 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
殺人的[さつじんてき, satsujinteki] (adj-na) murderous (workload, etc.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Murderous \Mur"der*ous\, a.
   Of or pertaining to murder; characterized by, or causing,
   murder or bloodshed; having the purpose or quality of murder;
   bloody; sanguinary; as, the murderous king; murderous rapine;
   murderous intent; a murderous assault. "Murderous coward."
   --Shak. -- {Mur"der*ous*ly}, adv.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Bloody; sanguinary; bloodguilty; bloodthirsty; fell;
     savage; cruel.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 murderous
   adj 1: characteristic of or capable of or having a tendency
       toward killing another human being ; "a homicidal rage";
       "murderous thugs" [syn: {homicidal}, {murderous}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top