Search result for

crime

(87 entries)
(0.0049 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -crime-, *crime*.
English-Thai: Longdo Dictionary
crime of passion(n) อาชญากรรมที่มีต้นเหตุจากความรักความหึงหวง
war crimeอาชญากรรมสงคราม

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
crime    [N] การกระทำที่ผิดศีลธรรม
crime    [N] อาชญากรรม, Syn. offense, outrage, violation

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
crimeอาชญากรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
crimeอาชญากรรม, ความผิดอาญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
crime, infamousอาชญากรรมที่น่าอับอาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
crime, warอาชญากรรมสงคราม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
crimen laesae majestatis (L.)ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ [ดู l่se majesté; leze majesty] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Crimeอาชญากรรม [TU Subject Heading]
Crimeอาชญากรรม [การแพทย์]
Crime against humanityอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ [TU Subject Heading]
Crime and ageอาชญากรรมกับอายุ [TU Subject Heading]
Crime and the pressอาชญากรรมกับหนังสือพิมพ์ [TU Subject Heading]
Crime in mass mediaอาชญากรรมในสื่อมวลชน [TU Subject Heading]
Crime Investigationการตรวจพิสูจน์อาชญากรรม [การแพทย์]
Crime on televisionอาชญากรรมในโทรทัศน์ [TU Subject Heading]
Crime preventionการป้องกันอาชญากรรม [TU Subject Heading]
Crime prevention and architectural designการป้องกันอาชญากรรมกับการออกแบบสถาปัตยกรรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
crimeHunger impelled him to crime.
crimeThe director wanted the local Asahi reporter to go to the scene of the crime.
crimeA detective arrived upon the scene of the crime.
crimeThe police set out to solve the crime.
crimeThe police still can't point out who committed the crime.
crimeThe police are going to investigate the crime.
crimeThe police established where he was when the crime occurred.
crimeThe police regarded him as a party to the crime.
crimeThe police considered the crime to be serious.
crimeThe torture made him confess to crimes he had not committed.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
crime(ไครมฺ) n. อาชญากรรม,การกระทำอาชญากรรมและผู้กระทำ,ความผิดร้ายแรง,บาป,การกระทำที่โง่ไร้ความสำนึกหรือน่าอับอาย, Syn. offense,tort,violation
computer crimeอาชญากรรมคอมพิวเตอร์หมายถึง อาชญากรรมหรือความผิดที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์ช่วย เช่น การแก้ไขตัวเลขในบัญชีเงินฝากของลูกค้า จนทำให้สามารถขโมย หรือยักย้ายถ่ายเทเงินออกไปได้ หรือการแอบเข้าไปดูและแก้ไขคะแนนสอบ เป็นต้น
petty crimesn. ความผิดลหุโทษ,ความผิดเล็ก ๆ น้อย ๆ -Phr. (petty jury คณะลูกขุน (มักประกอบด้วย12คน), See also: petty juror n., Syn. petit jury

English-Thai: Nontri Dictionary
crime(n) คดีอาญา,อาชญากรรม,ความผิดทางอาญา

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาชญากรรม    [N] crime, Example: อาชญากรอาชีพเป็นพวกที่ถือว่า อาชญากรรมคืออาชีพของเขา พอใจที่มีรายได้จากการประกอบอาชญากรรม, Thai definition: การกระทำความผิดทางอาญา
บาป    [N] crime, See also: wrong-doing, badness, Syn. ิกาทำบาป, Ant. บุญ, Example: การฆ่าตัวตายเป็นบาปอย่างสูง เพราะนอกจากทำร้ายตัวเองแล้ว ยังทำให้คนอื่นเป็นทุกข์ด้วย, Thai definition: ความชั่วร้ายเลวทราม, ความมัวหมอง, ความไม่บริสุทธิ์
กองปราบ    [N] Crime Suppression Department, Example: ตำรวจกองปราบมีมาตรการเข้มงวดขึ้น, Count unit: กอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชญากรรม [n.] (ātyākam = ātchayākam) EN: crime ; penal offense ; felony   FR: crime [m] ; forfait [m]
อาชญากรรมสงคราม[n. exp.] (ātyākam songkhrām = ātchayākam songkhrām) EN: war crime   FR: crime de guerre [m]
ฟ้องเท็จ[X] (føng thet) EN: false accusation of crime   
การหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ[n. exp.] (kān min Phraboromdēchānuphāp) EN: lèse majesté ; lese-majesty   FR: crime de lèse-majesté [m]
การพรางคดี[n. exp.] (kān phrāng khadī) EN: suppressing evidence of a crime   
การยุยงให้กระทำผิด[n. exp.] (kān yuyong hai kratham phit) EN: instigation to commit a crime   
กองปราบ[n. exp.] (køng prāp) EN: Crime Suppression Department   
กระทำความผิด[v. exp.] (kratham khwāmphit) EN: commit an offence ; perpetrate a crime   FR: commettre un crime
พรางคดี[v. exp.] (phrāng khadī) EN: suppress evidence of a crime   
ประกอบอาชญากรรม [v. exp.] (prakøp ātyākam = prakøp ātchayākam) EN: commit a crime   

CMU English Pronouncing Dictionary
CRIME    K R AY1 M
CRIMEA    K R AY0 M IY1 AH0
CRIMES    K R AY1 M Z
CRIME'S    K R AY1 M Z
CRIMEAN    K R AH0 M IY1 N
CRIMEAN    K R AY2 M IY1 AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
crime    (v) (k r ai1 m)
Crimea    (n) (k r ai m ii1 @)
crimed    (v) (k r ai1 m d)
crimes    (v) (k r ai1 m z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tatortwagen {m}crime scene unit [Add to Longdo]
Kriminalfilm {m}crime thriller; crime movie [Am.]; crime film [Add to Longdo]
Kriminalliteratur {f}crime literature [Add to Longdo]
Verbrechen {n} | ein Verbrechen begehencrime | to commit a crime [Add to Longdo]
Kriminalität {f}; Kriminalitätsrate {f}crime rate [Add to Longdo]
Kriminalität {f} | organisierte Kriminalität {f}crime | organized crime [Add to Longdo]
Untat {f}; Verbrechen {n} | Untaten {pl}; Verbrechen {pl}crime | crimes [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
faire de l'escrime(vt) เล่นฟันดาบสากล

Japanese-English: EDICT Dictionary
クライムストーリー[, kuraimusuto-ri-] (n) crime story; (P) [Add to Longdo]
クリミア戦争[クリミアせんそう, kurimia sensou] (n) Crimean War (1853-1856) [Add to Longdo]
コンピューター犯罪[コンピューターはんざい, konpyu-ta-hanzai] (n) {comp} computer crime [Add to Longdo]
コンピュータ犯罪[コンピュータはんざい, konpyu-ta hanzai] (n) {comp} computer crime [Add to Longdo]
サイバー犯罪[サイバーはんざい, saiba-hanzai] (n) cybercrime [Add to Longdo]
ジェノサイド条約[ジェノサイドじょうやく, jienosaido jouyaku] (n) Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (United Nations, 1948) [Add to Longdo]
スパイ罪[スパイざい, supai zai] (n) crime of espionage [Add to Longdo]
ネット犯罪[ネットはんざい, netto hanzai] (n) cyber-crime; net crime [Add to Longdo]
フロント企業[フロントきぎょう, furonto kigyou] (n) front company (for an organized crime operation) [Add to Longdo]
ヘイトクライム[, heitokuraimu] (n) hate crime [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
克里木半岛[Kè lǐ mù bàn dǎo, ㄎㄜˋ ㄌㄧˇ ㄇㄨˋ ㄅㄢˋ ㄉㄠˇ, / ] Crimea; the Crimean peninsula [Add to Longdo]
克里米亚[Kè lǐ mǐ yà, ㄎㄜˋ ㄌㄧˇ ㄇㄧˇ ㄧㄚˋ, / ] Crimea [Add to Longdo]
克里木[Kè lǐ mù, ㄎㄜˋ ㄌㄧˇ ㄇㄨˋ, ] Crimea; the Crimean peninsula [Add to Longdo]
公共安全罪[gōng gòng ān quán zuì, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄢ ㄑㄩㄢˊ ㄗㄨㄟˋ, ] crime against public order [Add to Longdo]
反人类罪[fǎn rén lèi zuì, ㄈㄢˇ ㄖㄣˊ ㄌㄟˋ ㄗㄨㄟˋ, / ] crimes against humanity [Add to Longdo]
煽动颠覆国家罪[shān dòng diān fù guó jiā zuì, ㄕㄢ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄧㄢ ㄈㄨˋ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄗㄨㄟˋ, / ] crime of conspiring to overthrow the state [Add to Longdo]
罪与罚[Zuì yǔ fá, ㄗㄨㄟˋ ㄩˇ ㄈㄚˊ, / ] Crime and Punishment by Dostoevsky 陀思妥耶夫斯基 [Add to Longdo]
罪行[zuì xíng, ㄗㄨㄟˋ ㄒㄧㄥˊ, ] crime; offense [Add to Longdo]
颠覆罪[diān fù zuì, ㄉㄧㄢ ㄈㄨˋ ㄗㄨㄟˋ, / ] crime of conspiring to overthrow the state [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Crime \Crime\ (kr[imac]m), n. [F. crime, fr. L. crimen judicial
   decision, that which is subjected to such a decision, charge,
   fault, crime, fr. the root of cernere to decide judicially.
   See {Certain}.]
   1. Any violation of law, either divine or human; an omission
    of a duty commanded, or the commission of an act forbidden
    by law.
    [1913 Webster]
 
   2. Gross violation of human law, in distinction from a
    misdemeanor or trespass, or other slight offense. Hence,
    also, any aggravated offense against morality or the
    public welfare; any outrage or great wrong. "To part error
    from crime." --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   Note: Crimes, in the English common law, are grave offenses
      which were originally capitally punished (murder, rape,
      robbery, arson, burglary, and larceny), as
      distinguished from misdemeanors, which are offenses of
      a lighter grade. See {Misdemeanors}.
      [1913 Webster]
 
   3. Any great wickedness or sin; iniquity.
    [1913 Webster]
 
       No crime was thine, if 'tis no crime to love.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   4. That which occasion crime. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The tree of life, the crime of our first father's
       fall.                 --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   {Capital crime}, a crime punishable with death.
 
   Syn: Sin; vice; iniquity; wrong.
 
   Usage: {Crime}, {Sin},{Vice}. Sin is the generic term,
      embracing wickedness of every kind, but specifically
      denoting an offense as committed against God. Crime is
      strictly a violation of law either human or divine;
      but in present usage the term is commonly applied to
      actions contrary to the laws of the State. Vice is
      more distinctively that which springs from the
      inordinate indulgence of the natural appetites, which
      are in themselves innocent. Thus intemperance,
      unchastity, duplicity, etc., are vices; while murder,
      forgery, etc., which spring from the indulgence of
      selfish passions, are crimes.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 crime
   n 1: (criminal law) an act punishable by law; usually considered
      an evil act; "a long record of crimes" [syn: {crime},
      {offense}, {criminal offense}, {criminal offence},
      {offence}, {law-breaking}]
   2: an evil act not necessarily punishable by law; "crimes of the
     heart"

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 crime [krim]
   crime
 

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 crime
   crime
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top