หรือคุณหมายถึง murdereß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

murderess

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -murderess-, *murderess*, murderes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
murderess[N] ฆาตกรหญิง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I slip aboard the Dutchman, find the heart, stab the beating thing, your father's free from his debt, you're free to be with your charming murderess.ตลอดกาลเหรอ? เปล่าเลย ข้าจะมีอิสระ อิสระที่จะล่องเรือนอกแผนที่ อิสระจากความตาย Pirates of the Caribbean: At World's End (2007)
And now, the six merry murderesses of the Cook County Jail in their rendition of "The Cell Block Tango."- เชื่อฉัน - โอเค และตอนนี้ Choke (2012)
Be reasonable, you can't seriously expect me to release an axe murderess back into the community.มีเหตุผลหน่อยสิ ลูกมาคาดหวังจริงจัง ให้พ่อปล่อยตัว ฆาตกรขวานโหด กลับสู่ชุมชนไม่ได้หรอกนะ Spilt Milk (2013)
Or just you, murderess!แค่เจ้า นางฆาตกร Guardians of the Galaxy (2014)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
murderess    (n) mˈɜːʴdərɪs (m @@1 d @ r i s)
murderesses    (n) mˈɜːʴdərɪsɪz (m @@1 d @ r i s i z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Murderess \Mur"der*ess\, n.
     A woman who commits murder.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  murderess
      n 1: a woman murderer

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top