ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

slayer

S L EY1 ER0   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -slayer-, *slayer*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Notice the square jaw of Slayer, common in most comic heroes.สังเกตกรามรูปเหลี่ยมของสเลเยอร์ ลักษณะที่ตรงกันในกลุ่มฮีโร่ Unbreakable (2000)
-He's a demon slayer.- พ่อเป็นนักปราบปีศาจ Frailty (2001)
SLAYERS"สเลเยอร์ส" Gamer (2009)
Slayers, if "Society" let us live through others,สเลเยอร์ส! ถ้า "โซไซตี้" เป็นการ N"ใชัชีวิต" ผ่านคนอื่น Gamer (2009)
Slayers gives the gamer full control of a flesh and blood human being, in full scale kill or be killed combat."สเลเยอร์ส" ทำให้ผู้เล่นสามารถควบคุม ชีวิต Nและ เลือดเนื้อของตัวละครได้หมดทุกอย่าง เพื่อใช้ในการรบ หรือ รับมือกับการรบ Gamer (2009)
- Slayers.- สเลเยอร์สN Gamer (2009)
- Slayers!- สเลเยอร์ส! Gamer (2009)
I'm sure you know that every last one of our Slayers is a bonified death row inmate.ผมว่าคุณรู้อยู่แล้วนะ ว่านักชำแหละของเราทุกคน Nล้วนแล้วแต่เป็นนักโทษประหารทั้งนั้น Gamer (2009)
Well I remind the audience that Slayers was put together with a full cooperation and approval, of the United States Federal government.ผมย้ำให้ผู้ชมอีกครั้งนึงทราบนะครับ ว่าเกมสเลเยอร์ส Nได้รับความร่วมมือ.. และเห็นชอบ จากรัฐบาลแห่งสหรัฐอเมริกา Gamer (2009)
Sent into the Slayers environment,ที่ถูกส่งเข้าไปในเกม.. Gamer (2009)
There's plenty of men and women in prison who can never cut it to Slayers shouldn't they be given the same chance, roll the dice for a ticket out?มีนักโทษอีกมากมาย Nที่คุณสมบัติไม่ถึงที่จะร่วมเกมได้ พวกเค้าก็ควรได้รับการเสี่ยงโชคแบบนี้ Nเพื่อโอกาสที่จะพ้นโทษได้ไม่ใช่เหรอ? Gamer (2009)
SLAYERSสเลเยอร์ส Gamer (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ฆ่า[N] killer, See also: slayer, Syn. คนฆ่า, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามสืบหาผู้ฆ่าเจ้าของบริษัท, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทำให้ตาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฆาตกร[n.] (khāttakøn) EN: murderer ; killer ; slayer ; assassin   FR: meutrier [m] ; assassin [m] ; tueur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SLAYER    S L EY1 ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
slayer    (n) slˈɛɪər (s l ei1 @ r)
slayers    (n) slˈɛɪəz (s l ei1 @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
スレイヤー[, sureiya-] (n) slayer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Slayer \Slay"er\, n.
   One who slays; a killer; a murderer; a destroyer of life.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 slayer
   n 1: someone who causes the death of a person or animal [syn:
      {killer}, {slayer}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top