ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

mangle

M AE1 NG G AH0 L   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mangle-, *mangle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mangle[VT] ทำให้เสียโฉม, See also: ตัด เฉือน ฉีกหรือขยี้จนแหลกเหลว, Syn. crush, tear, injure, wound, slash, Ant. heal
mangle[VT] ทำให้เสื่อมเสีย, See also: ทำให้ลดคุณค่า, ทำลาย, Syn. ruin, spoil
mangled[ADJ] ซึ่งเสียโฉม, See also: ซึ่งแหลกเหลว, Syn. bitten, broken, deformed
mangler[N] ผู้ทำให้เสื่อมเสีย
mangle up[PHRV] ทำให้เสีย, See also: ทำให้พัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mangle(แมง'เกิล) vt. ตัดเฉือนหรือขยี้จนเสียรูปเสียร่าง,ทำให้เสีย,ทำให้เสียหาย,ทำให้บุบบู้บี้,ทำให้แหลกเหลว,รีดน้ำออกจากผ้า,กลิ้งให้เรียบ n. เครื่องรีดน้ำออกจากผ้า,เครื่องบีบผ้าที่ซักแล้วด้วยลูกกลิ้ง, See also: mangler n. -S...

English-Thai: Nontri Dictionary
mangle(vt) ตัด,ฉีก,ทำให้บุบบู้บี้,ทำให้เสีย,ทำให้แหลกเหลว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You let the hounds mangle the pheasant and now I am up to my elbows in it.และตอนนี้ ฉันก็ขึ้นอยู่กับความงอของฉันในนั้น ประเด็นของนายคืออะไร The Man Who Would Be King (2011)
You're not gonna mangle anyone today, are you?คุณจะยังไม่สู้กับใครวันนี้ใช่ไหม Headhunters (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mangleThe bike was mangled in its collision with the truck.

CMU English Pronouncing Dictionary
MANGLE M AE1 NG G AH0 L
MANGLED M AE1 NG G AH0 L D
MANGLES M AE1 NG G AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mangle (v) mˈæŋgl (m a1 ng g l)
mangled (v) mˈæŋgld (m a1 ng g l d)
mangles (v) mˈæŋglz (m a1 ng g l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
撕裂[sī liè, ㄙ ㄌㄧㄝˋ, ] mangle, #16,741 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
切り刻む;斬り刻む;斬刻む[きりきざむ, kirikizamu] (v5m,vt) to hew; to chop up; to mangle; to mince [Add to Longdo]
叩き切る;たたき切る[たたききる, tatakikiru] (v5r) to mangle; to hack down; to chop down [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mangle \Man"gle\ (m[a^][ng]"g'l), v. t. [Cf. D. mangelen. See
   {Mangle}, n.]
   To smooth with a mangle, as damp linen or cloth.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 mangle \man"gle\, n. [D. mangel, fr. OE. mangonel a machine for
   throwing stones, LL. manganum, Gr. ? a machine for defending
   fortifications, axis of a pulley. Cf. {Mangonel}.]
   A machine for smoothing linen or cotton cloth, as sheets,
   tablecloths, napkins, and clothing, by roller pressure, often
   with heated rollers.
   [1913 Webster]
 
   {Mangle rack} (Mach.), a contrivance for converting
    continuous circular motion into reciprocating rectilinear
    motion, by means of a rack and pinion, as in the mangle.
    The pinion is held to the rack by a groove in such a
    manner that it passes alternately from one side of the
    rack to the other, and thus gives motion to it in opposite
    directions, according to the side in which its teeth are
    engaged.
 
   {Mangle wheel}, a wheel in which the teeth, or pins, on its
    face, are interrupted on one side, and the pinion, working
    in them, passes from inside to outside of the teeth
    alternately, thus converting the continuous circular
    motion of the pinion into a reciprocating circular motion
    of the wheel.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mangle \Man"gle\, v. t. [imp. & p. p. {Mangled}; p. pr. & vb. n.
   {Mangling}.] [A frequentative fr. OE. manken to main, AS.
   mancian, in bemancian to mutilate, fr. L. mancus maimed;
   perh. akin to G. mangeln to be wanting.]
   1. To cut or bruise with repeated blows or strokes, making a
    ragged or torn wound, or covering with wounds; to tear in
    cutting; to cut in a bungling manner; to lacerate; to
    mutilate.
    [1913 Webster]
 
       Mangled with ghastly wounds through plate and mail.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To mutilate or injure, in making, doing, or performing;
    as, to mangle a piece of music or a recitation.
    [1913 Webster]
 
       To mangle a play or a novel.     --Swift.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mangle
   n 1: clothes dryer for drying and ironing laundry by passing it
      between two heavy heated rollers
   v 1: press with a mangle; "mangle the sheets"
   2: injure badly by beating [syn: {maul}, {mangle}]
   3: alter so as to make unrecognizable; "The tourists murdered
     the French language" [syn: {mangle}, {mutilate}, {murder}]
   4: destroy or injure severely; "The madman mutilates art work"
     [syn: {mutilate}, {mangle}, {cut up}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 mangle
  vt.
 
   1. Used similarly to {mung} or {scribble}, but more violent in its
   connotations; something that is mangled has been irreversibly and totally
   trashed.
 
   2. To produce the {mangled name} corresponding to a C++ declaration.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top