ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

murderer

M ER1 D ER0 ER0   
51 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -murderer-, *murderer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
murderer[N] ฆาตกร, See also: คนฆ่า, ผู้ร้ายฆ่าคน, Syn. killer, slayer, assassin, cutthroat, criminal
murderer[N] ฆาตกร

English-Thai: Nontri Dictionary
murderer(n) ฆาตกร,คนร้าย,มือสังหาร,นักฆ่า

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Murderersฆาตกร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There you have it in a nutshell, Danny. But there's one more thing you'll want to know, the name of the murderer.เธอก็ได้ข้อสรุปแล้วนี่ไง แดนนี่ แต่มีสิ่งหนึ่งที่เธอน่าจะอยากรู้ Rebecca (1940)
You vote guilty like the rest of us, then some golden-voiced preacher tears your heart out - some underprivileged kid couldn't help becoming a murderer - and you change your vote.แล้วบางพระสีทองเปล่งเสียงน้ำตาหัวใจของคุณออก - บางเด็กด้อยโอกาสไม่สามารถช่วยกลายเป็นฆาตกร - และคุณเปลี่ยนการโหวตของคุณ หากที่ไม่เกลียดมากที่สุด ... 12 Angry Men (1957)
We're not murderers, in spite of what this undertaker says.เราไม่ได้เป็นฆาตกรแม้สิ่งที่สัปเหร่อนี้กล่าวว่า The Godfather (1972)
Be a murderer, like your father!Be a murderer, like your father! The Godfather (1972)
-All you Corleones are murderers!- All you Corleones are murderers! The Godfather (1972)
"A pack of murderers and thieves...♪ กลุ่มโจรนักฆ่าบุกมาระราน ♪ Blazing Saddles (1974)
I want rustlers, cutthroats, murderers, bounty hunters desperados, mugs, pugs, thugs, nitwits, half-wits, dimwits vipers, snipers, con men, Indian agents, Mexican bandits muggers, buggerers, bushwackers, hornswagglers horse thieves, bull dykes, train robbers, bank robbers, ass kickers shit kickers and Methodists!ฉันต้องการโจรปล้นวัว พวกปาดคอ ฆาตกร นักล่าค่าหัว พวกนอกกฏหมาย พวกรีดไถ นักมวย นักเลง พวกสารพัดพิษ พวกซุ่มยิง พวกต้มตุ๋น สายสืบอินเดียนแดง โจรเม็กซิกัน Blazing Saddles (1974)
There's a murderer!ช่วยด้วย! มีฆาตกร! Suspiria (1977)
There's a murderer!ช่วยด้วย! มีฆาตกร! Suspiria (1977)
There's a murderer!มีฆาตกร! Suspiria (1977)
Murderer!ฆาตกร ! I Spit on Your Grave (1978)
Murderer!ฆาตกร ! I Spit on Your Grave (1978)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
murdererDid the police find any trace of the murderer?
murdererFingerprints left in the room proved the murderer's guilt.
murdererHe is allegedly the murderer.
murdererHe is no better than a murderer.
murdererShe denounced him to the police as a murderer.
murdererThe murderer hasn't been arrested yet.
murdererThe murderer is now on trial.
murdererThe murderer is still at large.
murdererThe murderer was executed.
murdererThe murderer was finally caught last night.
murdererThe murderer will soon confess his crime.
murdererThe others have to try and catch the murderer.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฆาตกร[N] murderer, See also: killer, slayer, assassin, Syn. ผู้ฆ่า, นักฆ่า, Example: ตำรวจตามจับฆาตกรฆ่าข่มขืนได้แล้วเมื่อวานนี้, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ร้ายฆ่าคน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฆาตกร[n.] (khātkakøn) EN: murderer ; killer   
ฆาตกร[n.] (khāttakøn) EN: murderer ; killer ; slayer ; assassin   FR: meutrier [m] ; assassin [m] ; tueur [m]
ผู้ร้ายฆ่าคน[n. exp.] (phūrāi khā khon) EN: killer ; murderer   FR: meurtrier [m] ; tueur [m] ; assassin [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MURDERER    M ER1 D ER0 ER0
MURDERERS    M ER1 D ER0 ER0 Z
MURDERER'S    M ER1 D ER0 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
murderer    (n) mˈɜːʴdərər (m @@1 d @ r @ r)
murderers    (n) mˈɜːʴdərəz (m @@1 d @ r @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凶手[xiōng shǒu, ㄒㄩㄥ ㄕㄡˇ, ] murderer, #9,325 [Add to Longdo]
杀人犯[shā rén fàn, ㄕㄚ ㄖㄣˊ ㄈㄢˋ, / ] murderer; homicide, #32,091 [Add to Longdo]
凶犯[xiōng fàn, ㄒㄩㄥ ㄈㄢˋ, / ] murderer, #49,301 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mörder {m}; Mörderin {f} | Mörder {pl} | Mörderin {f}murderer | murderers | murderess [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
殺害者[さつがいしゃ, satsugaisha] (n) murderer; killer [Add to Longdo]
殺人者[さつじんしゃ, satsujinsha] (n) killer; murderer [Add to Longdo]
殺人犯[さつじんはん, satsujinhan] (n) murderer [Add to Longdo]
惨殺者[ざんさつしゃ, zansatsusha] (n) brutal murderer [Add to Longdo]
主殺し[しゅうごろし, shuugoroshi] (n) (1) murder of one's master; (2) murderer of his master [Add to Longdo]
女殺し[おんなごろし, onnagoroshi] (n) (1) lady-killer (i.e. a man who is popular with women); knocking a woman dead (with sex appeal); (2) murderer of women; (3) murder of women [Add to Longdo]
人殺し[ひとごろし, hitogoroshi] (n) murder; murderer; (P) [Add to Longdo]
大量殺人者[たいりょうさつじんしゃ, tairyousatsujinsha] (n) mass murderer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Murderer \Mur"der*er\ (m[^u]r"d[~e]r*[~e]r), n.
   1. One guilty of murder; a person who, in possession of his
    reason, unlawfully kills a human being with premeditated
    malice.
    [1913 Webster]
 
   2. A small cannon, formerly used for clearing a ship's decks
    of boarders; -- called also {murdering piece}. [Obs.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 murderer
   n 1: a criminal who commits homicide (who performs the unlawful
      premeditated killing of another human being) [syn:
      {murderer}, {liquidator}, {manslayer}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top