หรือคุณหมายถึง much of a muchneß?
Search result for

much of a muchness

(3 entries)
(0.5159 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -much of a muchness-, *much of a muchness*, much of a muchnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
much of a muchness[IDM] ไม่แตกต่างกันมาก, See also: เหมือนกันมาก

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
much of a muchnessOnce things start going this way, in the end they'll all be much of a muchness.

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Muchness \Much"ness\, n.
   Greatness; extent. [Obs. or Colloq.]
   [1913 Webster]
 
      The quantity and muchness of time which it filcheth.
                          --W. Whately.
   [1913 Webster]
 
   {Much of a muchness}, much the same. [Colloq.] "Men's men;
    gentle or simple, they're much of a muchness." --G. Eliot.
    [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

much ( M AH1 CH) of ( AH1 V, AH0 V) a ( AH0, EY1) muchness

 


  

 
much
 • มาก: เยอะ, ไม่น้อย, หนัก, ใหญ่ [Lex2]
 • อย่างมาก: อย่างใหญ่หลวง, อย่างมากมาย [Lex2]
 • เกือบจะ: โดยประมาณ [Lex2]
 • บ่อย: ถี่ [Lex2]
 • จำนวนมาก: ปริมาณที่มาก [Lex2]
 • สิ่งที่สำคัญมาก: สิ่งที่ยิ่งใหญ่ [Lex2]
 • (มัชฺ) n. จำนวนมาก,ปริมาณที่มาก,สิ่งที่สำคัญมาก adj. มาก,หลาย,ใหญ่,นัก,ไม่น้อย adv. อย่างมาก,อย่างใหญ่,เกือบจะ,โดยประมาณ ###S. great ###A. little [Hope]
 • (adj) มาก,ใหญ่,หลาย,ไม่น้อย [Nontri]
 • (adv) อย่างมาก,อย่างใหญ่ [Nontri]
 • (n) จำนวนมาก,ปริมาณมาก [Nontri]
 • /M AH1 CH/ [CMU]
 • (n) // [OALD]
muchness
 • จำนวนมหาศาล[Lex2]
 • (n) // [OALD]
 


Similar GERMAN words suggested by aspell:
mich, Buch, Tuch, auch, euch, mach, such, Buchen, Kuchen, Suchen, buchen, machen, suchen ORF, oft, f, o, Hof, FF, OS, ob, oh, Öfen, offen, Obst, Omen *

Similar FRENCH words suggested by aspell:
mu ch, mu-ch, mucha, muche, muché, Mach, mach off, if, ouf, bof, lof, oh, os, cf, oc, on, op, or, ou, * muches, muchés, muchez, muchées, muchiez, muchâmes, mouches, mouchés, muchasses, mouchez, muche, muché, muchasse, mouchées, mucher, mouchiez, muchée, muchais

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top