ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

seldom

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -seldom-, *seldom*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
seldom(adv) แทบจะไม่, See also: ไม่ค่อยจะ, หายาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
seldom(เซล'เดิม) adv. ไม่ค่อยจะ, ไม่บ่อยนัก, นาน ๆ ครั้ง, หายาก adj. หายาก, ไม่บ่อยนัก, See also: seldomness n., Syn. infrequently

English-Thai: Nontri Dictionary
seldom(adv) ไม่ค่อยจะ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I have seldom seen betterฉันมีหายากเห็นดีกว่า Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
It's unfortunate what we find pleasing to the touch and pleasing to the eye... is seldom the same.มันโชคร้ายสิ่งที่เราพบที่ชื่นชอบที่จะสัมผัสและเจริญตา ... ไม่ค่อยเหมือนกัน Pulp Fiction (1994)
Seldom do Orcs journey in the open under the sun, yet these have done so.เมื่อก่อนแทบจะไม่มีออร์คที่เดินทางในตอนกลางวันแบบเปิดเผย แต่เดี๋ยวนี้เป็นเช่นนั้นแล้ว The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
Bond, this may be too much for a blunt instrument to understand but arrogance and self-awareness seldom go hand in hand.บอนด์ ที่ฉันพูดอาจยากเกินกว่า ที่คนหัวทื่อจะเข้าใจ แต่ความจองหอง และสติสัมปชัญญะ มักจะเดินสวนทางกันเสมอ Casino Royale (2006)
I seldom go there.นานๆครั้งฉันจะไปที่นั่น Confession of Pain (2006)
he's 7. he seldom has thoughts more complicated than the desire for candy.เขาเจ็ดขวบ เขาแทบจะไม่คิดอะไร ซับซ้อนไปกว่าอยากกินขนม Morning Comes (2007)
How seldom it is one meets a fellow spirit!หายากนะที่จะได้พบคนทีใจตรงกัน! Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Our greatest hopes and our worst fears are seldom realized.ความหวังและความกลัวที่ยิ่งใหญ่ของเรา คือการที่เราแทบจะไม่รู้อะไรเลย Minimal Loss (2008)
'Cause those jobs seldom cause agnosia.กังนั้นงานที่ง่ายสำหรับคุณคือ Adverse Events (2008)
Courtiers seldom go down to the lower town.พวกนางกำนัลส่วนใหญ่จะไม่ไปที่แถบสลัม The Mark of Nimueh (2008)
And she so seldom cries.มันไม่เคยเลยที่เธอจะร้องไห้ Frost/Nixon (2008)
We seldom ever see coming.มันยากจะรู้ล่วงหน้านะ The Fourth Kind (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
seldomA dog seldom bites unless it is attacked.
seldomBarking dogs seldom bite.
seldomBarter, however, was a very unsatisfactory system because people's needs seldom matched exactly.
seldomBill is seldom ever on time.
seldomBob seldom talks with Maria without making her angry.
seldomBob seldom writes to his parents.
seldomCareful of his health, he seldom falls ill.
seldomFather seldom comes home before eight.
seldomHasty marriage seldom succeeds.
seldomHe has seldom had a meal with his family.
seldomHe is not seldom ill.
seldomHe seldom breaks his promise.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่ค่อย[maikhǿi] (adv) EN: seldom ; rarely  FR: rarement ; pas très ; pas tellement

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
seldom

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
seldom

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
难得[nán dé, ㄋㄢˊ ㄉㄜˊ,   /  ] seldom; rare; hard to come by #3,540 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
少ない(P);少い(io);尠い;寡い[すくない, sukunai] (adj-i) few; a little; scarce; insufficient; seldom; (P) #2,274 [Add to Longdo]
稀(P);希[まれ, mare] (adj-na) (uk) rare; seldom; (P) #6,127 [Add to Longdo]
そうは問屋が卸さない;そうは問屋がおろさない;然うは問屋が卸さない[そうはとんやがおろさない, souhatonyagaorosanai] (exp) things don't work that well in the real world; things seldom go as one wishes; that is expecting too much [Add to Longdo]
佳人薄命[かじんはくめい, kajinhakumei] (exp) beauties die young; beauty and luck seldom go together [Add to Longdo]
学者貧乏[がくしゃびんぼう, gakushabinbou] (exp) good scholars are seldom rich [Add to Longdo]
泣き面に蜂;泣きっ面に蜂[なきつらにはち(泣き面に蜂);なきっつらにはち(泣きっ面に蜂), nakitsuranihachi ( naki men ni hachi ); nakittsuranihachi ( naki tsu men ni hachi )] (exp, n) misfortunes seldom come alone; it rains, but it pours [Add to Longdo]
経常利益[けいじょうりえき, keijourieki] (n) (seldom used by non-Japanese financial analysts) current profits; ordinary profit; income before income taxes; ordinary income; operating income; (P) [Add to Longdo]
時たま;時偶[ときたま, tokitama] (adv) once in a while; occasionally; seldom; at long intervals [Add to Longdo]
七十古希[しちじゅうこき, shichijuukoki] (exp) Men seldom live to be seventy (Du Fu (c.712-c.770)); Few people live to be seventy [Add to Longdo]
準否定[じゅんひてい, junhitei] (n) (obsc) { ling } quasi-negation (e.g. use of words like 'hardly', 'seldom', 'barely'); weak negation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Seldom \Sel"dom\, a.
   Rare; infrequent. [Archaic.] "A suppressed and seldom anger."
   --Jer. Taylor.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Seldom \Sel"dom\ (s[e^]l"d[u^]m), adv. [Usually, Compar. {More
   seldom} (m[=o]r" s[e^]l"d[u^]m); superl. {Most seldom}
   (m[=o]st" s[e^]l"d[u^]m); but sometimes also, {Seldomer}
   (s[e^]l"d[u^]m*[~e]r), {Seldomest}.] [AS. seldan, seldon,
   seldum, fr. seld rare; akin to OFries. sielden, D. zelden, G.
   selten, OHG. seltan, Icel. sjaldan, Dan. sielden, Sw.
   s[aum]llan, Goth. sildaleiks marvelous.]
   Rarely; not often; not frequently.
   [1913 Webster]
 
      Wisdom and youth are seldom joined in one. --Hooker.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 seldom
   adv 1: not often; "we rarely met" [syn: {rarely}, {seldom}]
       [ant: {frequently}, {oft}, {often}, {oftentimes},
       {ofttimes}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top