ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

largely

L AA1 R JH L IY0   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -largely-, *largely*, large
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
largely[ADV] โดยส่วนมาก, See also: โดยส่วนใหญ่, Syn. mainly
largely[ADV] อย่างมากมาย, See also: อย่างใหญ่โต, อย่างใหญ่หลวง, อย่างมหาศาล, Syn. much

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
largely(ลาร์จฺ'ลี) adj. อย่างมาก,อย่างใหญ่โต,โดยทั่วไป, Syn. mostly,generally

English-Thai: Nontri Dictionary
largely(adv) มากมาย,ส่วนใหญ่,ส่วนมาก,โดยทั่วไป

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It was largely mathematical and in spite of reports to the contrary appears to be completely benign in nature.เวลามาตรฐาน ของภูเขา มันเป็นทางคณิตศาสตร์ ส่วนใหญ่ และทั้งๆที่มีการรายงาน ไปในทางตรงกันข้าม Contact (1997)
We're both stumbling around together in this unformed world whose rules and objectives are largely unknown seemingly indecipherable or possibly nonexistent always on the verge of being killed by forces that we don't understand.เราทั้งคู่เกิดไปสะดุดอะไรเข้าในโลก ที่กฎและผลกรรม ที่ไม่รู้ ที่อ่านไม่ออก สำหรับการมีชีวิตอยู่ eXistenZ (1999)
We are now in the midst of a major cancer epidemic and I have no doubt and I have documented the basis for this that industry is largely responsible for this overwhelming epidemic of cancer in which one in every two men get cancer in their lifetimesปัจจุบันเราอยู่ท่ามกลางการระบาดครั้งใหญ่ของโรคมะเร็ง และผมไม่สงสัยเลย ผมมีเอกสารสนับสนุนเรื่องนี้ The Corporation (2003)
but the case largely rested on the bloodwork that you did.แต่คดีส่วนใหญ่ต้องพึ่งรายงานเลือดของคุณ Morning Comes (2007)
So the damage is largely the result of scavengers stripping the bones.ความเสียหายส่วนมากมาจากสัตว์แทะเนื้อติดกระดูก In the Valley of Elah (2007)
My system is largely solar powered and recycles 91% of its expended energy, allowing a ratio of 167 miles travelled for every gallon of fuel burned.ระบบของผมส่วนใหญ่ใช้จะพลังงานแสงอาทิตย์ และนำพลังงานที่ถูกใช้ไปกลับมาใช้ใหม่ได้ 91% ผมเดินทางไปได้ไกล 167 ไมล์ Knight Rider (2008)
In a few decades, the carbon that made our atmosphere a furnace and that nature captured over millions of years, allowing life to develop, will have largely been pumped back out.ในอีกไม่กี่ทศวรรษ, คาร์บอนจะ ทำให้บรรยากาศของเราร้อนระอุ และนั่นจะทำให้สิ่งที่ธรรมชาติสะสม มากว่าล้านปีเพื่อให้ชีวิตพัฒนา ต้องย้อนกลับไปอย่างน่าใจหาย Home (2009)
As a fellow woman in the largely male work force,ในฐานะเพื่อนหญิง ที่ทำงานในหน่วยที่มีแต่ผู้ชาย Slack Tide (2009)
To be largely constructive and flattering,ออกไปในเชิงสร้างสรรค์ และเยินยอกันพอสมควร Social Psychology (2009)
A laundry list of character defects, all the mistakes I've made, largely public.ผมมีลิสความผิดที่เคยทำ และนิสัยเสียๆ ยาวเป็นหางว่าว Iron Man 2 (2010)
Perception is largely an emotional response.การรับรู้เป็นการตอบสองทางอารมณ์ที่ยิ่งใหญ่ Jacksonville (2010)
You know, this house has been largely unoccupied since the Melanie Benton killing.บ้านนี้แทบจะไม่มีใครอยู่ ตั้งแต่เมลานี เบนตัน ถูกฆาตกรรม Demons (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
largelyAnimals have bodies largely composed of fluid.
largelyBronze-ware is largely made from alloys of brass and tin.
largelyFirst off, the area I work within is largely in the vicinity of downstream Yourou.
largelyHis success was largely due to good lack.
largelyHowever, a new type of humor, which stems largely from America, has recently come into fashion.
largelyHow much beer people drink largely depends on the weather.
largelyIt turned out that my memory was largely correct.
largelyJapan's ODA largely consists of concessionary yen credit repayable in 30 years, carrying an interest rate of 2% or so.
largelyMy success is largely due to your help.
largelyMy success was largely due to luck.
largelyOne's lifestyle is largely determined by money.
largelyOur life depends largely on oil imported from other countries.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบอะ[ADV] much, See also: largely, Syn. มาก, มากมาย, เยอะ, เบะ, บานเบะ, Example: แกงเขียวหวานที่ทำเมื่อวานยังเหลือเบอะอยู่ในหม้อไม่มีใครกินเลย
อย่างใหญ่หลวง[ADV] largely, See also: enormously, hugely, colossally, gigantically, immensely, tremendously, mightily, Syn. อย่างมากมายมหาศาล, Example: คอมพิวเตอร์กลายเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่า และมีคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงสำหรับทางการแพทย์ของโลก
อย่างใหญ่หลวง[ADV] largely, See also: enormously, hugely, colossally, gigantically, immensely, tremendously, mightily, Syn. อย่างมากมายมหาศาล, Example: คอมพิวเตอร์กลายเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่า และมีคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงสำหรับทางการแพทย์ของโลก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบ้อเร่อ[adv.] (boēroē) EN: hugely ; gigantically ; largely ; enormously ; immensely ; greatly ; mightily   FR: largement ; grandement
ขนานใหญ่[adv.] (khanānyai) EN: heavily ; hugely ; largely   

CMU English Pronouncing Dictionary
LARGELY L AA1 R JH L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
largely (a) lˈaːʤliː (l aa1 jh l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
概ね;大旨[おおむね, oomune] (adv) (1) (uk) in general; generally; mostly; roughly; largely; mainly; on the whole; by and large; (n) (2) gist; point; main idea [Add to Longdo]
進士[しんし;しんじ;しじ(ok), shinshi ; shinji ; shiji (ok)] (n) (1) (See 科挙) palace examination (national Chinese civil servant examination based largely on classic literature); someone who has passed this examination; (2) (See 式部省) examination for promotion in the Ministry of Ceremonies (based largely on political duties and Chinese classics); someone who has passed this examination [Add to Longdo]
人気稼業[にんきかぎょう, ninkikagyou] (n) popular occupation; occupation largely dependent on public favor [Add to Longdo]
多く[おおく, ooku] (adv) many; much; largely; abundantly; mostly [Add to Longdo]
大同[だいどう, daidou] (exp) (1) largely the same; (n) (2) Daidou era (806.5.18-810.9.19); (P) [Add to Longdo]
刀子[とうす;とうし, tousu ; toushi] (n) (See 小刀) small knife that is largely ornamental or used to cut open letters and the like [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Largely \Large"ly\, adv.
   In a large manner. --Dryden. --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 largely
   adv 1: in large part; mainly or chiefly; "These accounts are
       largely inactive" [syn: {largely}, {mostly}, {for the
       most part}]
   2: on a large scale; "the sketch was so largely drawn that you
     could see it from the back row"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top