หรือคุณหมายถึง muchneß?
Search result for

muchness

(9 entries)
(0.1357 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -muchness-, *muchness*, muchnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
muchness    [N] จำนวนมหาศาล, Syn. abundance, plenty

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You were much more muchier. You've lost your muchness.เธอเคยเป็นมากกว่านี้ มากกว่า เธอเสียลูกบ้าของเธอไป Alice in Wonderland (2010)
Lost my muchness, have I?ฉันเสียลูกบ้าไปแล้วงั้นใช่มั้ย? Alice in Wonderland (2010)
How's this for muchness?แบบนี้ใช่ลูกบ้ามั้ย? Alice in Wonderland (2010)
That's his muchness.ก็เป็นตัวเขา Alice Through the Looking Glass (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
muchnessOnce things start going this way, in the end they'll all be much of a muchness.

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
muchness    (n) (m uh1 ch n @ s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Muchness \Much"ness\, n.
   Greatness; extent. [Obs. or Colloq.]
   [1913 Webster]
 
      The quantity and muchness of time which it filcheth.
                          --W. Whately.
   [1913 Webster]
 
   {Much of a muchness}, much the same. [Colloq.] "Men's men;
    gentle or simple, they're much of a muchness." --G. Eliot.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 muchness
   n 1: greatness of quantity or measure or extent

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top