Search result for

lack

(156 entries)
(0.0057 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lack-, *lack*
English-Thai: Longdo Dictionary
black tie(n) ชุดราตรีสโมสร
black tea(n) ชาจีน
black box riskความเสี่ยงจากการไม่รู้จริงในสิ่งที่ลงทุน
black tiger prawn(n) กุ้งกุลาดำ, S. giant tiger prawn, tiger prawn, leader prawn, grass prawn,
Image:
black out(vi ) เป็นลม หมดสติ เช่น If your child blacks out, even for a few seconds, he should probably see a doctor.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lack[VT] ขาด, See also: ไร้, ปราศจาก, ไม่มี, มีไม่พอ
lack[N] ความขาดแคลน, See also: ความไม่พอเพียง, ความไม่เพียงพอ, Syn. scantness, deficiency, Ant. abundance, surplus
lack[VI] ต้องการ, Syn. want, require
lackey[N] คนรับใช้ชายที่สวมเครื่องแบบ, See also: ขี้ข้า, Syn. footman, liveried manservant
lackey[N] ผู้ติดตาม, See also: ข้าติดตาม, Syn. flunky, flunkey, toady
lack in[PHRV] ขาด, See also: ขาด(บางสิ่ง)ไป
lacking[ADJ] ขาดแคลน, See also: ไม่เพียงพอ
lack for[PHRV] ต้องการ, See also: ขาด, ขาดแคลน, Syn. want for
lackluster[ADJ] ที่น่าเบื่อ, Syn. boring, lacklustre
lackluster[ADJ] ไม่แวววาว, See also: ไม่สด, ใส, มัว, Syn. dull, lacklustre, Ant. bright

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lack(แลค) {lacked,lacking,lacks} n. การขาดแคลน,ความไม่มี,ความบกพร่อง. v. ขาดแคลน,ขาด,ไม่มี,มีน้อย
lackey(แลค'คี) n.,v. (ทำหน้าที่) คนใช้ชายที่สวมเครื่องแบบ,คนใช้ผู้ชาย,ผู้ติดตาม., Syn. lacquey
lacklastre(แลค'ลัสเทอะ) adj. ไม่วาว,ไม่มีสง่าราศี,ไม่มีชีวิตชีวา,ไม่สดใส,มัว, Syn. dull,vapid
lackluster(แลค'ลัสเทอะ) adj. ไม่วาว,ไม่มีสง่าราศี,ไม่มีชีวิตชีวา,ไม่สดใส,มัว, Syn. dull,vapid
alack(อะแลค') interj. อนิจจา,อนิจจัง.
black(แบลค) {blacked,blacking,blacks} adj. ด่า,สีดำ,สวมเสื้อสีดำ,เกี่ยวกับนิโกร,เปื้อน,ผิวดำ,มุ่งร้าย,เป็นอันตราย,แห้งแล้ง,มลทิน,ด่างพร้อย,มืดมน,นิโกร,อารมณ์เสีย,ไม่ใส่ครีม (กาแฟ) n. คนผิวดำ,จุดดำ,เครื่องดำ,เครื่องไว้ทุกข์,ตาฟกช้ำ,สารสีดำ,ม้าดำ,เสื้อสีดำ vt. ท
black artn. เวทมนตร์ คาถา
black bookn. สมุดรายชื่อคนที่ต้องได้รับโทษ,สมุดรายชื่อคนที่มีความผิด
black boxกล่องดำหมายถึง แผงวงจรหรืออุปกรณ์ที่ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งแยกออกมาต่างหาก โดยปกติผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องเข้าใจว่า วงจรนั้นทำงานอย่างไร เป็นต้นว่า การถอดรหัสสัญญาณ
black coatn. บาทหลวง

English-Thai: Nontri Dictionary
lack(n) ความขาดแคลน,ความไม่มี,ความไม่เพียงพอ,ความบกพร่อง
lack(vt) ไม่มี,ขาดแคลน,บกพร่อง,ไม่พอ
lackey(n) คนใช้ผู้ชาย,ขี้ข้า,ลูกกะโล่,ผู้ติดตาม
lackey(vt) รับใช้,เป็นขี้ข้า,เป็นลูกกะโล่,ติดตาม
lacking(adj) ไม่มี,บกพร่อง,ขาดแคลน,ไม่เพียงพอ
BLACK AND black and white(n) ข้อเขียน,สิ่งพิมพ์,ตัวหนังสือ
BLACK black art(n) คาถาอาคม,เวทมนตร์
BLACK black magic(n) คาถา,เวทมนตร์
BLACK black market(n) ตลาดมืด
BLACK black sheep(n) แกะดำ,นิ้วร้าย,คนผ่าเหล่า,คนเลวทราม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
lack of abilityหย่อนความสามารถ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lack of evidenceขาดพยานหลักฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lack of fusionหลอมไม่ติดบางส่วน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
lack of inter-run fusionหลอมไม่ติดระหว่างชั้น [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
lack of jurisdictionการไม่มีอำนาจพิจารณาคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
lack of root fusionหลอมไม่ติดฐาน, หลอมไม่ติดราก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
lack of side fusionหลอมไม่ติดด้านข้าง [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're not that smart. You lack focus and discipline.ว่าเธอหนะ ทั้งไม่ฉลาด ขาดสมาธิ ไร้ระเบียบวินัย New Haven Can Wait (2008)
I'm aware I lack some people'sฉันรู้ว่าฉันขาดคุณสมบัติที่จะรักษามารยาท New Haven Can Wait (2008)
Lack of spit makes her mouth a breeding ground for a fungus like Candida.ในคนทั่วไป เพราะขาดน้ำลายในปาก เลือดจะเป็นลานเพราะเชื้อ พวกเห็นราอย่าง candida. Lucky Thirteen (2008)
Being bummed doesn't explain their lack of friends or their indifference to each other.ล้มเหลวไม่อธิบายว่า พวกเขาไม่มีเพื่อน หรือพวกเขาแตกต่างจากคนอื่น Joy (2008)
You might have noticed the lack of nurses.คุณอาจต้องประกาศ ขาดแคลนพยาบาล The Itch (2008)
He lacks motivation- like his mother-ลูกขาดแรงกระตุ้นเหมือนเธอเลย Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
After your father got thrown out for lack of skills, he crawled like a dog and kissed KIM Hong-do's arse... to get you into Dohwaseo, right?เมื่อครั้งที่พ่อเจ้าตกต่ำจนไร้ที่ไป เขาก็คลานเหมือนหมามาจูบก้น ของคิมฮองดูอย่างเช่นเจ้าวันนี้ เพื่อที่จะได้มาอยู่ในสำนักโดวาโซ Portrait of a Beauty (2008)
Too much is never better than lackingหากล่วงพ้นขอบเขตที่เหมาะสม ก็จะกลายเป็นเรื่องเสื่อมเสีย Portrait of a Beauty (2008)
Too much is never better than lackingอะไรที่มากเกินไปใช่ว่าจะดีเสมอไป Portrait of a Beauty (2008)
Brave though he may be, he lacks experience, he lacks judgment.ถึงแม้เขาจะกล้าหาญ แต่เขาขาดประสบการณ์ ในการตัดสินใจ To Kill the King (2008)
If I'm not with you after two years, it means I still lack courage.ถ้าชั้นไม่ได้อ่านจดหมายกับนายในอีก 2 ปี ก็หมายความว่าชั้นยังไม่กล้าพอ My Sassy Girl (2008)
It is lacking' in the cracking', my friend. I've gotta fix this.ไม่แหล่มแน่ เพื่อน ฉันต้องหาทางแก้ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lackThe picnic was canceled for lack of interest.
lackHe failed in business for lack of experience.
lackHe died from lack of oxygen.
lackHe lacks consciousness that he is a member of society.
lackLack of sleep began to tell on me.
lackShe is lacking in sense of beauty.
lackA lot of problems derive from a lack of reading in the home.
lackLack of food made them very hungry.
lackCompared with his father, he is lacking in depth.
lackLack of flexibility is an obstacle to one's progress.
lackThe immediate cause of his failure was lack of study.
lackThe lack of modern port facilities caused trouble for many shippers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไร้[V] lack, See also: be devoid of, be without, Syn. ขัดสน, ไม่มี, ปราศจาก, Ant. มี, Example: จังหวัดที่มีเกษตรกรไร้ที่ดินทำกินมากที่สุดได้แก่จังหวัดสุมทรปราการ
สมุน[N] lackey, See also: flunkey, stooge, subordinate, underling, minion, servile, follower, henchman, Syn. บริวาร, ลูกสมุน, ลูกน้อง, Ant. นาย, เจ้านาย, หัวหน้า, Example: คาโปนกับสมุนโดนข้อหาพกพาอาวุธติดตัว, Count unit: คน, Thai definition: คนอยู่ในบังคับ
ขัดสน[V] lack, See also: be short, be scanty, Syn. ขาดแคลน, อัตคัด, ยากลำบาก, Example: หากคุณเกิดขัดสนขึ้นมา ฉันก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเสมอ, Thai definition: มีความเป็นอยู่อย่างลำบากหรือยากไร้
ขาด[V] lack of, See also: be short of, have a shortage of, be deficient, Syn. ขาดแคลน, อัตคัด, Example: โรงงานของเรายังขาดวัตถุดิบที่จะนำมาผลิตสินค้าอีกมาก, Thai definition: ไม่มีเพียงพอ, มีไม่เต็มที่เพราะขัดสน
ขาดเงิน[V] lack of money, See also: be short of money, Example: โครงการนี้ขาดเงินจึงยังไม่คืบหน้าไปไหนเสียที, Thai definition: ไม่มีเงินที่จะใช้ให้เพียงพอกับรายจ่าย
ขาดแคลน[V] lack of, See also: be short of, be deficient, Syn. ขัดสน, อัตคัด, ขาด, Ant. สมบูรณ์, Example: ในฤดูแล้งภาคอีสานจะขาดแคลนน้ำมาก, Thai definition: ไม่มีเพียงพอ, มีไม่เต็มที่เพราะขัดสน
ขาดอาหาร[V] lack of nutrition, Example: เด็กพวกนี้คงขาดอาหารเพราะดูสภาพร่างกายแล้วไม่ปกติเหมือนเด็กทั่วๆ ไป, Thai definition: ไม่ได้รับสารอาหารที่เพียงพอต่อร่างกาย
ขาดเหลือ[V] lack, See also: be short of, Syn. ขาด, ขาดแคลน, Ant. เกิน, Example: ถ้าครอบครัวคุณขาดเหลืออะไร บอกพวกเราได้เสมอ, Thai definition: ไม่มีเพียงพอหรือยังขาดอยู่
ขาดตกบกพร่อง[V] be defective, See also: lack, Syn. ไม่ครบ, ไม่บริบูรณ์, Example: งานวิจัยชิ้นนี้ยังขาดตกบกพร่องอยู่มาก ไม่รู้ว่าผ่านมาได้อย่างไร, Thai definition: ไม่ครบบริบูรณ์หรือไม่มีคุณสมบัติเท่าที่ควรมีควรเป็น
คงขาด[V] lack, See also: be deficient, Syn. ยังขาด, Example: ปีนี้ฝนไม่ค่อยตกผลผลิตคงขาดไม่ใช่น้อยเลยทีเดียว, Thai definition: มีไม่เพียงพอกับความต้องการ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาน[adv.] (ān) EN: violently ; brutally ; badly ; black and blue   FR: violemment ; brutalement
อันธพาล[n.] (anthaphān) EN: fool ; bully ; racketeer ; gangster ; bad character ; delinquent ; hooligan ; scoundrel ; ruffian ; blackguard ; rascal ; hoodlum   
อัตคัด[v.] (attakhat) EN: be poor ; be destitute ; be indigent ; be necessitous ; be short of ; lack   FR: être sans ressource
ใบดำ[n.] (baidam) EN: black marker (which indicate that person must not enroll an army)   
บัญชีดำ[n.] (banchī dam) EN: blacklist   FR: liste noire [f]
บ่าว[n.] (bāo) EN: servant ; slave ; slavey ; menial ; lackey ; stooge   FR: serviteur [m] ; esclave [m, f] ; valet [m] ; laquais [m] ; domestique [m, f] ; serf [m] ; subalterne [m] ; bonne [f] ; boniche [f] (pop.) ; servante [f] (anc.) ; larbin [m] (fam.) ; soufre-douleur [m]
เบียร์ดำ[n. exp.] (bīa dam) EN: stout ; black beer   FR: bière foncée [f] ; stout [m]
แบล็คเบิร์น[TM] (Blaekboēn) EN: Blackburn   FR: Blackburn
บกพร่อง[v.] (bokphrøng) EN: defect ; default ; neglect ; lack ; be deficient ; be wanting ; be remiss   
ชาดำ[n. exp.] (chā dam ) EN: black tea   FR: thé noir [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
LACK    L AE1 K
LACKO    L AE1 K OW0
LACKS    L AE1 K S
LACKED    L AE1 K T
LACKEY    L AE1 K IY0
LACKIE    L AE1 K IY0
LACKMAN    L AE1 K M AH0 N
LACKING    L AE1 K IH0 NG
LACKEYS    L AE1 K IY0 Z
LACKNER    L AE1 K N ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lack    (v) (l a1 k)
lacks    (v) (l a1 k s)
lacked    (v) (l a1 k t)
lackey    (n) (l a1 k ii)
lackeys    (n) (l a1 k i z)
lacking    (v) (l a1 k i ng)
lackluster    (n) - (l a1 k - l uh1 s t @@)
lack-lustre    (j) - (l a1 k - l uh s t @ r)
lackadaisical    (j) (l a2 k @ d ei1 z i k l)
lackadaisically    (a) (l a2 k @ d ei1 z i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[duǎn, ㄉㄨㄢˇ, ] lack; short, #715 [Add to Longdo]
缺少[quē shǎo, ㄑㄩㄝ ㄕㄠˇ, ] lack; shortage of; shortfall; to be short (of); to lack, #3,715 [Add to Longdo]
缺氧[quē yǎng, ㄑㄩㄝ ㄧㄤˇ, ] lacking oxygen; anaerobic, #10,742 [Add to Longdo]
违纪[wéi jì, ㄨㄟˊ ㄐㄧˋ, / ] lack of discipline; to break a rule; to violate discipline; to breach a principle, #11,027 [Add to Longdo]
无序[wú xù, ˊ ㄒㄩˋ, / ] lack of order, #15,585 [Add to Longdo]
心虚[xīn xū, ㄒㄧㄣ ㄒㄩ, / ] lacking in confidence; have a guilty conscience, #21,667 [Add to Longdo]
贫乏[pín fá, ㄆㄧㄣˊ ㄈㄚˊ, / ] lack; incomplete, #25,734 [Add to Longdo]
失礼[shī lǐ, ㄕ ㄌㄧˇ, / ] lacking in manners, #28,074 [Add to Longdo]
马前卒[mǎ qián zú, ㄇㄚˇ ㄑㄧㄢˊ ㄗㄨˊ, / ] lackey; errand boy; lit. runner before a carriage, #91,505 [Add to Longdo]
失体统[shī tǐ tǒng, ㄕ ㄊㄧˇ ㄊㄨㄥˇ, / ] lacking in propriety; bad form [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Lack (m) (n ) แล็กเกอร์, สารเคลือบมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Charakterlosigkeit {f}lack of character [Add to Longdo]
Geistlosigkeit {f}lack of wit [Add to Longdo]
Geldmangel {m}lack of money [Add to Longdo]
Kapitalmangel {m}lack of capital [Add to Longdo]
Kontaktarmut {f}lack of human contact; social withdrawal [Add to Longdo]
Kulturlosigkeit {f}lack of culture [Add to Longdo]
Lack {m}; Emaillelack {m}enamel varnish [Add to Longdo]
Lack {m}; Nagellack {m}enamel [Add to Longdo]
Lack {m}finish [Add to Longdo]
Lack {m}varnish; lacquer [Add to Longdo]
Lackfabrik {f}lacquer factory [Add to Longdo]
Lackfarbe {f}varnish (paint) [Add to Longdo]
Lackmus {m}litmus [Add to Longdo]
Lackprofil {n}varnish profile [Add to Longdo]
Lackierer {m}varnisher; painter [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
B系;ビー系[ビーけい, bi-kei] (n,adj-no) (sl) hip-hop culture; Black culture (esp. breakdancing culture) [Add to Longdo]
あっそ[, asso] (int) (See ああそうそう) hmmmmm (lackadaisical, noncommittal reply) [Add to Longdo]
うだつの上がらない;卯建のあがらない[うだつのあがらない, udatsunoagaranai] (exp,adj-i) (See うだつが上がらない) lacking potential for advancement; no-hoper [Add to Longdo]
お歯黒[おはぐろ, ohaguro] (n) tooth blackening [Add to Longdo]
かしゃかしゃ[, kashakasha] (adv-to) (on-mim) click-clack; clickety-click; clicking sound; clattering sound [Add to Longdo]
かたこと;カタコト[, katakoto ; katakoto] (adv,adv-to) (on-mim) click-clack; clip-clop; clatter [Add to Longdo]
かちり[, kachiri] (adv-to) (on-mim) with a clink (click, clack) [Add to Longdo]
かちん[, kachin] (adv-to,n) (on-mim) clink; clack [Add to Longdo]
か黒い[かぐろい, kaguroi] (adj-i) deep black [Add to Longdo]
がったんごっとん[, gattangotton] (n) clickety-clack (e.g. train sound) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
データ欠損[データけっそん, de-ta kesson] data unavailability, lack of data, shortage of data [Add to Longdo]
ブラックバースト[ぶらっくばーすと, burakkuba-suto] black burst [Add to Longdo]
ブラックボックス[ぶらっくぼっくす, burakkubokkusu] black box [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
乾漆像[かんしつぞう, kanshitsuzou] lackierte_Buddha-Statue (aus Holz) [Add to Longdo]
塗り物[ぬりもの, nurimono] Lackwaren, Lackarbeit [Add to Longdo]
漆器[しっき, shikki] Lackwaren [Add to Longdo]
漆塗り[うるしぬり, urushinuri] lackiert, Lack- [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lac \Lac\ (l[a^]k), Lakh \Lakh\ (l[aum]k), n. [Hind. lak,
   l[=a]kh, l[=a]ksh, Skr. laksha a mark, sign, lakh.]
   One hundred thousand; also, a vaguely great number; as, a lac
   of rupees. [Written also {lack}.] [East Indies]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lack \Lack\, v. i.
   1. To be wanting; often, impersonally, with of, meaning, to
    be less than, short, not quite, etc.
    [1913 Webster]
 
       What hour now?
       I think it lacks of twelve.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Peradventure there shall lack five of the fifty.
                          --Gen. xvii.
                          28.
    [1913 Webster]
 
   2. To be in want.
    [1913 Webster]
 
       The young lions do lack, and suffer hunger. --Ps.
                          xxxiv. 10.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lack \Lack\ (l[a^]k), n. [OE. lak; cf. D. lak slander, laken to
   blame, OHG. lahan, AS. le['a]n.]
   1. Blame; cause of blame; fault; crime; offense. [Obs.]
    --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. Deficiency; want; need; destitution; failure; as, a lack
    of sufficient food.
    [1913 Webster]
 
       She swooneth now and now for lakke of blood.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Let his lack of years be no impediment. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lack \Lack\, v. t. [imp. & p. p. {Lacked} (l[a^]kt); p. pr. &
   vb. n. {Lacking}.]
   1. To blame; to find fault with. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Love them and lakke them not.     --Piers
                          Plowman.
    [1913 Webster]
 
   2. To be without or destitute of; to want; to need.
    [1913 Webster]
 
       If any of you lack wisdom, let him ask of God.
                          --James i. 5.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lack \Lack\, interj. [Cf. {Alack}.]
   Exclamation of regret or surprise. [Prov. Eng.] --Cowper.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lack
   n 1: the state of needing something that is absent or
      unavailable; "there is a serious lack of insight into the
      problem"; "water is the critical deficiency in desert
      regions"; "for want of a nail the shoe was lost" [syn:
      {lack}, {deficiency}, {want}]
   v 1: be without; "This soup lacks salt"; "There is something
      missing in my jewelry box!" [syn: {miss}, {lack}] [ant:
      {feature}, {have}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Lack /lak/ 
  enamel; enamel varnish; finish; lacquer; varnish

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top