Search result for

นิดเดียว

(32 entries)
(0.1334 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นิดเดียว-, *นิดเดียว*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นิดเดียว[V] be small, See also: be a little, Syn. เล็กน้อย, น้อยมาก, หน่อยเดียว, Ant. มาก, Example: ผมของเขานิดเดียวเอง เกล้าผมก็คงไม่สวย
นิดเดียว[ADV] a few, See also: a little, in little, little by little, Syn. หน่อยเดียว, เล็กน้อย, Ant. มาก, มากมาย, Example: แมวกินข้าวนิดเดียวเอง คลุกไว้ให้ตั้งเยอะ, Thai definition: เล็กน้อยเหลือเกิน
นิดเดียว[ADJ] small, See also: few, tiny, little, Syn. เล็กมาก, หน่อยเดียว, Ant. มาก, Example: คนขายหยิบถ่านก้อนเล็กนิดเดียวยื่นให้ แล้วหยิบเงินไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
นิดเดียวว. เล็กเหลือเกิน, น้อยเหลือเกิน.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We can pick this up in a minute.เราสามารถเก็บมาด้วยเวลานิดเดียว The Itch (2008)
The only equipment we have is a sonogram and a portable x-ray.เครื่องมือชนิดเดียวที่เรามี คือโซโนแกรม และเครื่องเอ็กซ์เรย์แบบเคลื่อนที่ไ้ด้ The Itch (2008)
Just a few inches.แค่นิดเดียวพอ Last Resort (2008)
If there's any chance that being away from here will make your life even a little bit easier, do it.ถ้าการไปจากที่นี่ จะช่วยให้ชีวิตคุณ มันง่ายขึ้น แม้เพียงนิดเดียว ก็ทำเถอะ Dying Changes Everything (2008)
That was a close one.เฉียดไปนิดเดียว Ambush (2008)
It'll take more than a few detonators to destroy this outpost.เชื้อปะทุนิดเดียวไม่พอที่จะ ระเบิดฐานนี่หรอก Rookies (2008)
You can make it, Matchstick. Hang on.เจ้าต้องทำได้ Matchstick อีกนิดเดียว Shadow of Malevolence (2008)
They've crossed the river.เจ้ากลัวไหม ไม่เลยสักนิดเดียว The Moment of Truth (2008)
Are you frightened? Not in the slightest.เจ้ากลัวไหม ไม่เลยสักนิดเดียว The Moment of Truth (2008)
That was close.เฉียดนิดเดียว Bombad Jedi (2008)
You're a little late.อ่อ คุณมาสายนิดหน่อยน่ะ นิดเดียวเอง Scandal Makers (2008)
You can't even get the right notes!ไม่ถูกโน๊ตเลยแม้แต่นิดเดียว Beethoven Virus (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นิดเดียว[adj.] (nit dīo) EN: small ; tiny   
นิดเดียว[adv ] (nit dīo) EN: a little bit ; a little ; just a bit ; a very small amount   FR: un tout petit peu

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
whit[N] จำนวนเล็กน้อย (คำไม่เป็นทางการ), See also: นิดเดียว, Syn. bit, mite, iota, Ant. hunk, lot, mass

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
allied(อะไลดฺ', แอล' ไลดฺ) adj. เป็นพันธมิตรกันโดยสนธิสัญญา, ซึ่งมีความสัมพันธ์กัน, มาจากที่เดียวกัน, มีแหล่งกำเนิดเดียวกัน, Syn. united
allomorph(แอล' โลมอร์ฟ) n. สารประกอบเคมีชนิดเดียวกันที่มีรูปแบบต่างกัน. -allomorphic adj.
bare(แบร์) adj. เปลือย,เปล่า,ไร้สิ่งตกแต่ง,โกร๋น,น้อยมาก,นิดเดียว,เปิดเผย,แท้ ๆ ,ไม่ปิดบัง vt. เปิดเผย,เปิดออก,เอาสิ่งคลุมออก,เปลือย, Syn. naked
chip(ชิพ) 1. {chipped,chipping,chips} n. เศษไม้,เศษหิน,ชิ้น,แผ่นตัด,เศษ,เบี้ย,สิ่งเล็กสิ่งน้อย,สิ่งที่ไร้ค่าหรือมีค่าน้อย,ไม้ตอก,ก้อนมูลแห้ง,เงิน vt. ตัด,เลาะ,แกะ,แชะ,ขูด,สกัด,เจาะ,ทำปากแหว่ง,เฉือนเป็นแผ่นบาง ๆ ,พูดเหน็บแนม,พูดสอด,จิกให้ไข่แตก vi. แหว่ง,เป็นรอยร้า 2. n. หมายถึงวงจรรวม (integrated circuit) ทำหน้าที่ เหมือนสาร กึ่งตัวนำ ใช้เป็นที่เก็บข้อมูลหรือหน่วยความจำในไมโครคอมพิวเตอร์ ในปัจจุบัน มีชิปแบบวีแอลเอสไอ (VLSI หรือ Very large scale integrated circuit) ซึ่งจะมีทรานซิสเตอร์เป็นพัน ๆ ตัว แต่มีขนาดเล็กนิดเดียว ราคาถูกลงทุกวัน แต่มีประสิทธิภาพสูงมาก ถ้าชิปใดมีทั้งหน่วยความจำ หน่วยคำนวณ และตรรกะ เราจะเรียกชิปนั้นว่า ไมโครโพรเซสเซอร์ (micro processor) ปัจจุบัน เราใช้ชิปกันมากในเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก เครื่องคิดเลข นาฬิกา เครื่องมือแพทย์ ฯ ดู microprocessor ประกอบ
cognateadj. เกี่ยวกับการกำเนิดเดียวกัน,ซึ่งมีบรรพบุรุษเดียวกัน,มีลักษณะหรือคุณสมบัติคล้ายกัน n. สิ่งหรือบุคคลจากต้นกำเนิดเดียวกัน,ภาษาตระกูลเดียวกัน,สัมพัทธ์, See also: cognation n. ดูcognate
congener(คอน'จิเนอะ) n. ชนิดเดียวกัน,พืชหรือสัตว์ชนิดเดียวกัน (genus) ., See also: congeneric adj. ดูcongener congenerous adj. ดูcongener
conspecificadj. เกี่ยวกับชนิดเดียวกัน
fig(ฟิก) {figged,figging,figs} n. พืชจำพวก Ficus,ปริมาณนิดเดียว,สิ่งที่ไร้ค่า,จำนวนที่น้อยที่สุด,เรื่องหยุมหยิม vt. แต่งตัว,เสื้อผ้าอาภรณ์
kind(ไคดฺ) n. ชนิด,จำพวก,ประเภท,กลุ่ม,พรรคพวก,พันธุ์,ลักษณะ,คุณสมบัติ,แบบ,รูปแบบ. -Phr. (inkind แบบเดียวกัน,เป็นสินค้า (แทนที่จะเป็นเงิน)) . -Phr. (of akind ชนิดเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน) adj. กรุณา,ปรานี,ใจดี,หวังดี,เมตตา
piece(พีส) n. ชิ้น,อัน,แผ่น,ท่อน,ก้อน,ผืน,ตอน,พับ,ม้วน,ผลงาน,รายการ,อย่าง,ปืนของทหาร,ปืนใหญ่,ระยะทาง,เหรียญกษาปณ์,ตัวหมากรุก,เม็ดละมุด (clitoris) ของหญิง vt. ซ่อม,ซ่อมแซม,ปะ,ต่อ,รวบรวม -Phr. (go to pieces ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้) -Phr. (of a piece ชนิดเดียวกัน]

English-Thai: Nontri Dictionary
cognate(adj) สัมพันธ์กัน,เกี่ยวเนื่องกัน,คล้ายคลึงกัน,มาจากแหล่งกำเนิดเดียวกัน
cognate(n) สิ่งที่เกี่ยวเนื่องกัน,สิ่งที่มีแหล่งกำเนิดเดียวกัน
wee(adj) เล็กนิดเดียว,กระจ้อยร่อย

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top