ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

insomuch

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -insomuch-, *insomuch*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
insomuch as[CONJ] เนื่องจาก, See also: เพราะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
insomuch(อินโซมัชฺ') adv. ดังนั้น,ตราบเท่าที่,ถึงขั้นนี้, Syn. inasmuch

English-Thai: Nontri Dictionary
insomuch(adv) จนกระทั่งว่า,ดังนั้น,ตราบเท่าที่,ถึงขั้นนี้

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Henry Jones, Jr., and Marion Ravenwood, insomuch in that you two have agreed to live together in holy matrimony, have promised your love for each other by these vows the joining of your hands and the giving of these rings,เฮนรี่ โจน/นัน มอแรน เรเวนวูด ทั้งสองต่างเห็นดีในงานแต่งงานอันศักดิ์สิทธิ์นี้ สัญญาจะรักกันไปตลอดกาล Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
- Only insomuch as it matters to you.- ฉันสนเพราะมันสำคัญกับคุณ The Second Best Exotic Marigold Hotel (2015)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
insomuch    (a) ˌɪnsoumˈʌtʃ (i2 n s ou m uh1 ch)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Insomuch \In`so*much"\, adv.
   So; to such a degree; in such wise; -- followed by that or
   as, and formerly sometimes by both. Cf. {Inasmuch}.
   [1913 Webster]
 
      Insomusch as that field is called . . . Aceldama.
                          --Acts i. 19.
   [1913 Webster]
 
      Simonides was an excellent poet, insomuch that he made
      his fortune by it.            --L'Estrange.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 insomuch
   adv 1: to such an extent or degree; so

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top