ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

意味

   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -意味-, *意味*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
意味[yì wèi, ㄧˋ ㄨㄟˋ, ] significance; imply (that), #9,857 [Add to Longdo]
意味[yì wèi zhe, ㄧˋ ㄨㄟˋ ㄓㄜ˙, / ] signify; mean; imply, #2,158 [Add to Longdo]
意味[bù yì wèi zhe, ㄅㄨˋ ㄧˋ ㄨㄟˋ ㄓㄜ˙, / ] does not mean that; that is not to say that [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
意味[いみ, imi] (n) ความหมาย
意味が通らない[いみがとおらない, imigatooranai] (adj) ไม่เข้าใจความหมาย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
意味を取る[いみをとる, imiwotoru] (vt) เข้าใจความหมาย
意味[いみ, imi] (n) ความหมาย (คำศัพท์,คำพูด)
意味[いみはん, imihan] (n) ขอบเขตของความหมาย

Japanese-English: EDICT Dictionary
意味[いみ, imi] (n,vs) meaning; significance; (P) [Add to Longdo]
意味ありげ;意味有りげ[いみありげ, imiarige] (adj-na) meaningful [Add to Longdo]
意味が通じる[いみがつうじる, imigatsuujiru] (exp,v1) to be comprehensible [Add to Longdo]
意味が通らない[いみがとおらない, imigatooranai] (adj-i) incomprehensible; not making sense [Add to Longdo]
意味が通る[いみがとおる, imigatooru] (exp,v5r) (ant [Add to Longdo]
意味するもの[いみするもの, imisurumono] (n,exp) (See 意味) meaning; connotation; denotation [Add to Longdo]
意味の関係理論[いみのかんけいりろん, iminokankeiriron] (n) {ling} relational theory of meaning [Add to Longdo]
意味をなさない[いみをなさない, imiwonasanai] (exp) not making sense; meaningless [Add to Longdo]
意味をなす[いみをなす, imiwonasu] (exp,v5s) to make sense; to be meaningful [Add to Longdo]
意味を取る[いみをとる, imiwotoru] (exp,v5r) to follow the sense; to understand the meaning of [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
What does "There is a tide" imply? (Shakespeare's Julius Caesar)「There is a tide」とはどういう意味ですか。(シェークスピアのジュリアス・シーザー)
"Define your terms," requested the businessman at the contract hearings.「この用語の意味をはっきりさせて下さい」とビジネスマンは聴聞取り引きの場で要求した。
If he says "I love you" all the time he doesn't mean it.「愛してる」といつも言えば、何の意味もなさなくなる。
What various meanings can you find for the word "satellite"?「衛星」という単語にいくつの意味を見つけることが出来るだろうか。
"Act now!" he said, and in addition to his obvious meaning, he hinted that there were number of other important reasons why immediate action was needed.「今、行動を起こせ」という、それが伝える実際的な意味に加えて、即座の行動がなぜ重要であるかという多くの理由をも、言外に示唆していたのであった。
What does "resident alien" mean?「居住外国人」とは、どういう意味ですか。
The word meant "attendants."「従者」の意味だったのである。
Don't use "discover" when you mean "invent".「発明する」を意味するとき「発見する」を使ってはならない。
What do you mean by cultural relativism?「文化相対主義」とはどういう意味ですか。
As one gesture can have many different meanings, so many different gestures can have the same meaning.1つのしぐさが様々な意味があるのと同じように多くの異なったしぐさが同一の意味を持つ事もある。
There doesn't seem any difference of meaning between the two constructions.2つの構文には意味の違いは何も無いようだ。
There does not seem to be any difference of meaning between the two constructions.2つの構文の間に意味の相違はないように思われる。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I don't understand him/her.[JA] 意味が分からん Scarlet Street (1945)
If that's supposed to be a joke, I don't see the point.[JA] ジョークにしては意味不明だ And Then There Were None (1945)
Now, ladies and gentlemen of the jury, you must know what justice can mean to a man who is defenseless because he is poor.[CN] 各位陪审员 你们一定明白 正义对于一个穷困潦倒的人意味着什么 'G' Men (1935)
Maybe, it's a good thing you met me.[JA] 意味がわからん Detour (1945)
Miss Claythorne was locked in her room, Doctor, if that's what you mean.[JA] クレイソーンさんは 鍵をかけて部屋にいた そういう意味では、先生 And Then There Were None (1945)
Have it your way, but I don't get the point. The point is:[JA] 意味がわからんが 君に任せる Detour (1945)
That means Leggett. He used it in the bank robbery.[CN] 这就意味着是莱格特 他抢劫运钞车时用了同一把枪 'G' Men (1935)
- What do you mean?[JA] - どういう意味です? He Walked by Night (1948)
Well, a woman could have done it If that's what you mean.[JA] いや女性でも可能だ そういう意味では And Then There Were None (1945)
What do you mean, "someone else"?[JA] 「また」って どういう意味だ? He Walked by Night (1948)
To what does he/she refer?[JA] どういう意味だ? Scarlet Street (1945)
What has he/she meant? - Anything, you already know Johnny.[JA] - あれ何の意味 Scarlet Street (1945)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
意味[いみ, imi] semantics, meaning, significance [Add to Longdo]
意味ネットワーク[いみネットワーク, imi nettowa-ku] semantic network (AI) [Add to Longdo]
意味関係[いみかんけい, imikankei] semantic relation [Add to Longdo]
意味分析[いみぶんせき, imibunseki] semantic factoring [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
意味[いみ, imi] Bedeutung, -Sinn [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top