ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

meaningful

M IY1 N IH0 NG F AH0 L   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -meaningful-, *meaningful*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
meaningful[ADJ] ซึ่งมีความหมาย, See also: สำคัญ, Syn. significant, great, Ant. insignificant, unimportant
meaningfully[ADV] อย่างมีความหมาย, Syn. significantly
meaningfulness[N] การมีความหมาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
meaningful(มีน'นิงฟูล) adj. มีความหมาย,สำคัญ., See also: meaningfully adv. meaningfulness n., Syn. significant

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Meaningfulnessการจัดบทเรียนให้มีความหมาย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It is always surprising how small a part of life is taken up by meaningful moments.It is always surprising how small a part of life is taken up by meaningful moments. Anna and the King (1999)
Meaningful how?นั่นแหละที่อยากให้คุณสืบ I Heart Huckabees (2004)
You think of women as disposable pleasures rather than meaningful pursuits.คุณเป็นประเภทที่เห็นผู้หญิงเป็น ความสนุกประเภทใช้แล้วทิ้ง มากกว่าจะเห็นเป็นการ แสวงหารักที่มีความหมาย Casino Royale (2006)
Molly, boys that age only want one thing... and it ain't meaningful conversation.มอลลี่ ผู้ชายอายุสิบเก้า ต้องการแค่สิ่งเดียว และสิ่งนี้นไม่ใช่แค่การพูดคุย Big Momma's House 2 (2006)
And I look around and look for really meaningful signs that we're about to really change.ผมมองไปรอบๆ มองหาสัญญาณที่มีความหมาย ว่าเรากำลังจะเปลี่ยนแปลงกันจริงๆ An Inconvenient Truth (2006)
But the bitter truth we critics must face is that in the grand scheme of things, the average piece of junk is probably more meaningful than our criticism designating it so.แต่ความจริงที่เจ็บปวดที่เหล่านักวิจารณ์ต้องเผชิญก็คือ เมื่อพิจารณาในทางอื่นๆแล้ว อาหารถูกๆสักจาน ก็อาจมีความหมาย มากกว่า คำวิจารณ์ที่เราได้มอบให้แก่มัน Ratatouille (2007)
Into a meaningful whole- Great.และสร้างมันขึ้นเป็น อะไรซักอย่างที่มีความหมายเป็นชิ้นเป็นอัน ที่ยิ่งใหญ่ ทั้งๆที่ The Ghost Network (2008)
I have more meaningful and worthwhile things to doฉันมีสิ่งต่างๆต้องทำมากมาย There's No 'I' in Team (2008)
I just thought sex was meaningful to you, that's all.คือ มันก็ใช่ It's a Wonderful Lie (2008)
Hey, it was meaningful with you.มันอาจจะสำคัญสำหรับคุณ มัน.. มัน.. It's a Wonderful Lie (2008)
It was meaningful with you.มันมีความหมายสำหรับคุณ O Brother, Where Bart Thou? (2008)
About as meaningful as a far in a wind storm.ก็จะไม่มีความหมายอะไรเลย Five the Hard Way (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
meaningfulIn the main, I am in favor of political reform if meaningful changes are made.
meaningfulShe gave me a meaningful look.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มีความหมาย[V] meaningful, Syn. สื่อความหมาย, Ant. ไร้ความหมาย, Example: คำสองคำนี้มีความหมายต่างกัน ต้องระวังในการเลือกใช้ให้ดี, Thai definition: สื่อความในภาษาได้ว่าหมายถึงอะไร

CMU English Pronouncing Dictionary
MEANINGFUL M IY1 N IH0 NG F AH0 L
MEANINGFULLY M IY1 N IH0 NG F AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
meaningful (j) mˈiːnɪŋfəl (m ii1 n i ng f @ l)
meaningfully (a) mˈiːnɪŋfəliː (m ii1 n i ng f @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
语重心长[yǔ zhòng xīn cháng, ㄩˇ ㄓㄨㄥˋ ㄒㄧㄣ ㄔㄤˊ, / ] meaningful and heartfelt words (成语 saw); sincere and earnest wishes, #28,141 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うんたら[, untara] (n) (See うんたらかんたら) mumble (used in place of meaningful words in a sentence) [Add to Longdo]
うんたらかんたら[, untarakantara] (n) (See うんたら) something-something (phrase used in place of meaningful words in a sentence) [Add to Longdo]
メリハリの利いた;めりはりの利いた[めりはりのきいた(めりはりの利いた);メリハリのきいた(メリハリの利いた), meriharinokiita ( meriharino ri ita ); merihari nokiita ( merihari no ri ita )] (exp) (See メリハリを利かせた) explicit; clear; unambiguous; meaningful; lively [Add to Longdo]
メリハリを利かせた;めりはりを利かせた[メリハリをきかせた(メリハリを利かせた);めりはりをきかせた(めりはりを利かせた), merihari wokikaseta ( merihari wo kika seta ); merihariwokikaseta ( merihariwo kika] (exp) (See メリハリの利いた) explicit; clear; unambiguous; meaningful; lively [Add to Longdo]
意味ありげ;意味有りげ[いみありげ, imiarige] (adj-na) meaningful [Add to Longdo]
意味をなす[いみをなす, imiwonasu] (exp,v5s) to make sense; to be meaningful [Add to Longdo]
意味情報[いみじょうほう, imijouhou] (n) {ling} semantic information; meaningful information [Add to Longdo]
意味深い[いみぶかい(uK), imibukai (uK)] (adj-i) (See 意味深) deeply meaningful [Add to Longdo]
会意[かいい, kaii] (n) (See 会意文字) compound ideograph formation (one of the six kanji classifications); making kanji up of meaningful parts (e.g. "mountain pass" is up + down + mountain) [Add to Longdo]
会意文字[かいいもじ, kaiimoji] (n) compound ideograph (one of the six kanji classifications); kanji made up of meaningful parts (e.g. "mountain pass" is up + down + mountain) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 meaningful \meaningful\ adj.
   Having a meaning or purpose; having significance; as, a
   meaningful explanation; a meaningful discussion; a meaningful
   pause; to live a meaningful life. Opposite of {meaningless}.
   [Narrower terms: {comprehensible, understandable};
   {indicative, significative, suggestive ; {meaty, substantive
   ; {purposeful}] Also See: {purposeful}, {significant},
   {important}.
   [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 meaningful
   adj 1: having a meaning or purpose; "a meaningful explanation";
       "a meaningful discussion"; "a meaningful pause" [ant:
       {meaningless}, {nonmeaningful}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top