ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

denotation

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง




ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -denotation-, *denotation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง




English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
denotation(n) ความหมายตรง (ทางภาษาศาสตร์), See also: ความหมายหลัก, ความหมายพื้นฐาน, Syn. signification, reference

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
denotationn. การแสดงออก, ความหมายเครื่องหมาย, ชื่อ., See also: denotative adj. ดูdenotation

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
denotationความหมายโดยตรง [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
denotational semanticsอรรถศาสตร์ความหมายโดยตรง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And if it gives up, I have to say the denotation is quite spectactularและก็ต้องบอกว่าการจุดระเบิดหนะ ค่อนข้างอลังการมาก Iron Man 3 (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความหมาย[khwāmmāi] (n) EN: meaning ; sense ; interpretation ; significance ; denotation  FR: signification [ f ] ; sens [ m ] ; interprétation [ f ] ; définition [ f ]

Japanese-English: EDICT Dictionary
デノテーショナル[denote-shonaru] (n) denotational [Add to Longdo]
デノテーション;ディノテーション;デノテイション;ディノテイション[denote-shon ; deinote-shon ; denoteishon ; deinoteishon] (n) denotation [Add to Longdo]
意味するもの[いみするもの, imisurumono] (n, exp) (See 意味) meaning; connotation; denotation [Add to Longdo]
外延[がいえん, gaien] (n) extension; denotation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Denotation \De`no*ta"tion\, n. [L. denotatio: cf. F.
   d['e]notation.]
   The marking off or separation of anything. --Hammond.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 denotation
   n 1: the act of indicating or pointing out by name [syn:
      {indication}, {denotation}]
   2: the most direct or specific meaning of a word or expression;
     the class of objects that an expression refers to; "the
     extension of `satellite of Mars' is the set containing only
     Demos and Phobos" [syn: {reference}, {denotation},
     {extension}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top