หรือคุณหมายถึง meaningleß?
Search result for

meaningless

(30 entries)
(0.0292 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -meaningless-, *meaningless*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
meaningless    [ADJ] ซึ่งไร้ความหมาย, Syn. insignificant, vague, unimportant
meaninglessly    [ADV] อย่างไร้ความหมาย
meaninglessness    [N] การไร้ความหมาย, Syn. futility

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
meaninglessThat's quite meaningless.
meaninglessTechnology is in itself meaningless unless it serves mankind.
meaninglessIt's better not to prattle on about meaningless things. The more you open your mouth the more likely you are to put your foot in it.
meaninglessYou won't make any progress just studying on the weekends. It's meaningless unless you do it every day.
meaninglessHowever much the container is the best in Japan, if the contents are third class then isn't it completely meaningless?
meaninglessThe threat increases; a defence that doesn't evolve is meaningless.
meaninglessI think that for many people learning the trigonometric functions is meaningless.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
meaningless(มีน'นิงลิส) adj. ไร้ความหมาย,ไม่สำคัญ,ไม่มีค่า,ไร้จุดประสงค์, See also: meaninglessness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
meaningless(adj) ไม่มีความหมาย,ไม่สำคัญ,ไร้ค่า

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รกสมอง    [ADJ] meaningless, See also: absurd, Example: เรื่องรกสมองแบบนี้ คุณจะไปคิดมากทำไม, Thai definition: ที่ไม่มีประโยชน์
ไม่ได้ศัพท์ [ADV] meaningless, See also: senseless, hasty, insignificant, Syn. ไม่ได้เรื่อง, ไม่ได้ความ, Example: เสียงดนตรีดังมากจนฟังเสียงพูดคุยไม่ได้ศัพท์, Notes: (กลอน)

CMU English Pronouncing Dictionary
MEANINGLESS    M IY1 N IH0 NG L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
meaningless    (j) (m ii1 n i ng l @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bedeutungslos {adj} | bedeutungsloser | am bedeutungslosestenmeaningless | more meaningless | most meaningless [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うだうだ[, udauda] (adv) (on-mim) idle; long-winded and meaningless [Add to Longdo]
えへらえへら[, eheraehera] (adv) meaninglessly (laugh); (laugh) hollowly [Add to Longdo]
意味をなさない[いみをなさない, imiwonasanai] (exp) not making sense; meaningless [Add to Longdo]
瓦全[がぜん, gazen] (n) meaningless existence [Add to Longdo]
[そら, sora] (n) (1) empty air; sky; (2) {Buddh} shunya (emptiness, the lack of an immutable intrinsic nature within any phemomenon); (3) (abbr) (See 空軍) air force; (n,adj-na) (4) fruitlessness; meaninglessness; (5) (See 五大・1) void (one of the five elements) [Add to Longdo]
空洞化[くうどうか, kuudouka] (n,vs) making hollow; making meaningless [Add to Longdo]
死文[しぶん, shibun] (n) dead letter; meaningless writing [Add to Longdo]
実もない[みもない, mimonai] (exp,adj-i) empty; meaningless; worthless [Add to Longdo]
無意義[むいぎ, muigi] (adj-na,n) meaningless; insignificance [Add to Longdo]
無意味[むいみ, muimi] (adj-na,n) nonsense; no meaning; meaningless; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Meaning \Mean"ing\, n.
   1. That which is meant or intended; intent; purpose; aim;
    object; as, a mischievous meaning was apparent.
    [1913 Webster]
 
       If there be any good meaning towards you. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is signified, whether by act lanquage;
    signification; sense; import; as, the meaning of a hint.
    [1913 Webster]
 
   3. Sense; power of thinking. [R.]
    [1913 Webster] -- {Mean"ing*less}, a. -- {Mean"ing*ly},
    adv.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 meaningless \meaningless\ adj.
   having no meaning; of no value; as, a meaningless endeavor; a
   meaningless life; a meaningless explanation. Opposite of
   {meaningful}. [Narrower terms: {insignificant ; {mindless,
   unmeaning ; {nonsense(prenominal), nonsensical ; {pointless,
   purposeless ] Also See: {insignificant}, {unimportant},
   {purposeless}, {unimportant}.
   [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 meaningless
   adj 1: having no meaning or direction or purpose; "a meaningless
       endeavor"; "a meaningless life"; "a verbose but
       meaningless explanation" [syn: {meaningless},
       {nonmeaningful}] [ant: {meaningful}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top