ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

senseless

S EH1 N S L AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -senseless-, *senseless*, senseles
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
senseless(adj) ซึ่งไม่มีความรู้สึก, See also: ไร้ความรู้สึก, ซึ่งสิ้นสติ, ซึ่งหมดความรู้สึก
senseless(adj) ซึ่งไม่มีความหมาย, Syn. empty, meaningless, Ant. meaningful
senseless(adj) โง่, See also: โง่เขลา, Syn. crazy, silly, Ant. sensible

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
senseless(เซนซฺ'ลิส) adj. ไร้ความรู้สึก, ไม่มีสติ, ไม่มีความหมาย, โง่, เง่า, บ้า, See also: senselessness n., Syn. unconscious, foolish

English-Thai: Nontri Dictionary
senseless(adj) หมดสติ, หมดความรู้สึก, โง่

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-So is the future of science, with that rabble-rouser fomenting a senseless military adventure.อนาคตวิทยาการก็มีภัย เพราะพวกนักปฏิวัติบ้าลัทธิทางการทหาร Beneath the Planet of the Apes (1970)
Every hour, more people are becoming infected... being driven to senseless acts of extreme violence.ทุกๆชั่วโมงต้องมีผู้คนติดเชื้อกลายเป็นบ้า ไร้สติสัมปชัญญะ โดยแสดงท่าทางบ้าระห่ำอย่างชัดเจน In the Mouth of Madness (1994)
Senseless talk!ไร้สาระ! Sassy Girl, Chun-hyang (2005)
Remnants of a senseless tradition.เพราะราชันจำต้องเคารพ คำของอีฟอร์ 300 (2006)
Because when we open our arms the earth takes in only a hollow and senseless shell.เพราะเมื่อพวกเราเปิดอ้อมแขนออกมา โลกมีเพียงเปลือก เป็นเปลือกที่ไร้ความรู้สึก Pan's Labyrinth (2006)
No clear reason, just these senseless attacks.ไม่มีเหตุผลแน่ชัด เป็นการโจมตีที่ไร้สติ Rescue Dawn (2006)
A senseless murder.- ถูกฆ่าอย่างไม่มีเหตุผล Chapter Six 'The Line' (2007)
Humans have killed millions upon millions in senseless wars.มนุษย์ฆ่ากันตายเป็นล้านๆคนด้วยสงคราม Mine (2008)
Senseless massacre in Beirut.สังหารหมู่ในเบรุต Let the Right One In (2008)
The last time... a pretty little filly like yourself knocked me senseless and tied me to a chair, ครั้งที่แล้ว เด็กสาวตัวเล็กๆน่ารักเหมือนเธอ ซัดฉันจนสลบแล้วก็มัดฉันติดกับเก้าอี้ Five the Hard Way (2008)
A police spokesman says Miss Dobbs was a victim of a random and senseless act of violence.ลูกชายวัยสองขวบ ของเธอเมื่อวานนี้ เจ้าหน้าที่บอกว่า Harry Brown (2009)
A random victim of a senseless crime.เหยื่อที่ถูกสุ่มมาด้วยอาชญากรรมที่ไร้ความรู้สึก Dirty Harry (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
senselessShe fell down senseless on the floor.
senselessWar results only in senseless and violent destruction.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่ได้ศัพท์(adv) meaningless, See also: senseless, hasty, insignificant, Syn. ไม่ได้เรื่อง, ไม่ได้ความ, Example: เสียงดนตรีดังมากจนฟังเสียงพูดคุยไม่ได้ศัพท์, Notes: (กลอน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชา[chā] (v) EN: feel numb ; feel senseless ; feel anaesthetized ; become blunted  FR: rester sans réaction ; être engourdi
ข่าวโคมลอย[khāo khōmløi] (n, exp) EN: rumour = rumor (Am.) ; dirt ; unfounded news ; senseless gossip ; groundless news ; slander ; buzz  FR: rumeur [ f ] ; bruit [ m ] ; bobard [ m ] (fam.)
ไม่มีสติ[mai mī sati] (xp) EN: be senseless ; lose consciousness ; be unconscious ; lose one's mind ; lose one's sense  FR: manquer de conscience

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SENSELESS S EH1 N S L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
senseless (j) sˈɛnslɪs (s e1 n s l i s)
senselessly (a) sˈɛnslɪsliː (s e1 n s l i s l ii)
senselessness (n) sˈɛnslɪsnəs (s e1 n s l i s n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
无知觉[wú zhī jué, ㄨˊ ㄓ ㄐㄩㄝˊ, / ] senseless [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bewusstlos; besinnungslos { adj } | bewusstlos zusammenbrechensenseless | to fall senseless [Add to Longdo]
sinnlos { adj } | sinnloser | am sinnlosestensenseless | more senseless | most senseless [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐったり(P);ぐたり[guttari (P); gutari] (adv, adv-to, vs) (on-mim) completely exhausted; dead tired; limp; senseless; (P) [Add to Longdo]
意識不明[いしきふめい, ishikifumei] (n, adj-no) unconscious; senseless [Add to Longdo]
転ける;倒ける(oK)[こける, kokeru] (v1, vi) to fall; to collapse; to drop; to break down; to die; to succumb to; to fall senseless; to be ruined; to have a bad debt [Add to Longdo]
倒れる(P);斃れる;殪れる;仆れる[たおれる, taoreru] (v1, vi) (1) (倒れる only) (See 崩れる) to fall; to collapse; to drop; to fall senseless; (2) to be forced to bed (by illness, etc.); (3) to die; (4) to go bankrupt; to be ruined; to have a bad debt; (5) to be defeated (in a game); (6) to fall (of governments, dictators, etc.); (P) [Add to Longdo]
非常識[ひじょうしき, hijoushiki] (n) (1) lack of common sense; thoughtlessness; senselessness; irrationality; absurdity; (adj-na) (2) thoughtless; senseless; unreasonable; absurd; preposterous; aberrant; (P) [Add to Longdo]
目茶苦茶(P);滅茶苦茶[めちゃくちゃ, mechakucha] (adj-na, n) (1) (uk) absurd; unreasonable; nonsensical; preposterous; incoherent; (2) extreme; senseless; reckless; wanton; (3) (See 乱す) disorder; confusion; mess; wreck; (P) [Add to Longdo]
由無き[よしなき, yoshinaki] (n) meaningless; senseless; absurd [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Senseless \Sense"less\, a.
   Destitute of, deficient in, or contrary to, sense; without
   sensibility or feeling; unconscious; stupid; foolish; unwise;
   unreasonable.
   [1913 Webster]
 
      You blocks, you stones, you worse than senseless
      things.                 --Shak.
   [1913 Webster]
 
      The ears are senseless that should give us hearing.
                          --Shak.
   [1913 Webster]
 
      The senseless grave feels not your pious sorrows.
                          --Rowe.
   [1913 Webster]
 
      They were a senseless, stupid race.   --Swift.
   [1913 Webster]
 
      They would repent this their senseless perverseness
      when it would be too late.        --Clarendon.
   [1913 Webster] -- {Sense"less*ly}, adv. -- {Sense"less*ness},
   n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 senseless
   adj 1: not marked by the use of reason; "mindless violence";
       "reasonless hostility"; "a senseless act" [syn:
       {mindless}, {reasonless}, {senseless}]
   2: unresponsive to stimulation; "he lay insensible where he had
     fallen"; "drugged and senseless" [syn: {insensible},
     {senseless}]
   3: serving no useful purpose; having no excuse for being;
     "otiose lines in a play"; "advice is wasted words"; "a
     pointless remark"; "a life essentially purposeless";
     "senseless violence" [syn: {otiose}, {pointless},
     {purposeless}, {senseless}, {superfluous}, {wasted}]
   4: (of especially persons) lacking sense or understanding or
     judgment [syn: {nitwitted}, {senseless}, {soft-witted},
     {witless}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top