Search result for

คำแปล

(32 entries)
(0.0132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คำแปล-, *คำแปล*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำแปล[N] meaning, See also: explanation, exposition, Syn. คำอธิบาย, คำนิยาม, Example: ผู้ทำพจนานุกรมจะต้องหาคำแปลที่สั้นที่สุดและชัดเจนที่สุดมาใช้
คำแปล[N] translation, See also: translated version: interpretation, render, Syn. การถอดความ, การแปล, Example: หนังสือเล่มนี้มีคำแปลเป็นภาษาฝรั่งเศส

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I don't think that requires translation.ข้าว่าเขาคงไม่ต้องการคำแปลนะ Bombad Jedi (2008)
- We got the translation.เราได้คำแปลมาแล้ว Bloodline (2009)
(distant weeping)กราบขออภัยเนื่องจากต้นฉบับไม่ได้ทำซับช่วงภาษาเ้ยอรมันและญี่ปุ่นลงมา แต่ใช้วิธีฝังซับเป็นคำแปลอังกฤษลงไปแทน จึงไม่สามารถแปลไทยลงไปได้ครับ The Human Centipede (First Sequence) (2009)
Never! No, "never" isn't what he transitioned Spain into.ไม่มีทาง เปล่า "ไม่มีทาง" ไม่ใช่คำแปลภาษาสเปนของคำนั้น While You Weren't Sleeping (2011)
Keys to your new locks and the translation of the Lisbon communiqué.กุญแจสำหรับล็อคประตูชุดใหม่ และคำแปลลิสบอน คอมมูนิเก้ Deadline (2011)
And if you don't like that, then tough tater tots, tooter.และถ้าพวกนายไม่ชอบแบบนั้น งั้นก็ tough tater tots, tooter. [ไม่รู้จะแปลไง แต่คิดว่าเจสคงเล่นคำแปลกๆ] Wedding (2011)
Such a bizarre term, isn't it?ใช้คำแปลกนะ ว่ามั้ย? Do You Really Want to Hurt Me? (2012)
We take Kevin to the tablet, he tells us the spell, we send every demon back to hell -- forever.เราพากเควินไปหา แผ่นหิน และเขาบอกเราถึงคำแปล เราจะก็ส่งพวก ปีศาล กลับไปสู่หรก ตอลดกาล เลย We Need to Talk About Kevin (2012)
Doula is the feminine version of the ancient Greek word "doulos,"ผู้ดูแลที่เราเรียกว่า "ดูล่า" เป็นคำแปลแสดงถึงผู้หญิง โดยมาจากคำกรีกโบราณที่ว่า "ดูลอส" The Twist in the Plot (2013)
Bring me the translations.เอาคำแปลมาให้ข้า Heaven Can't Wait (2013)
English, please.ขอคำแปลด้วย Red X (2014)
The first letter of each word spells the message.ตัวอักษรแรกของแต่ละคำแปลเป็นข้อความ Green Light (2015)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำแปล[n.] (khamplaē) EN: traduction ; translation   FR: traduction [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
subtitle[N] คำแปลที่เขียนไว้ข้างล่างในภาพยนตร์, See also: คำบรรยายข้างใต้ภาพยนตร์
translation[N] คำแปล, See also: บทแปล
version[N] บทแปล, See also: คำแปล, หนังสือแปล, Syn. paraphrase, redaction, translation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
^<คำแปล> hat หมายถึง สัญลักษณ์ที่มีลักษณะคล้ายหมวก (^) ในภาษาไทยเราก็เรียกเครื่องหมายนี้ว่า "หมวก" ใช้แทน แป้นควบคุม (Control Key) เช่น กดแป้นควบคุมและแป้น K จะใช้ย่อ ๆ ว่า กด ^K ในภาษาเบสิกใช้หมายถึงการยกกำลัง เช่น 5^3 มีความหมายว่า 5 ยกกำลัง 3 ดู caret ประกอบ^ (สัญลักษณ์) <เครื่องหมาย>caretหมายถึง สัญลักษณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกดแป้น Shift+6 (^) สัญลักษณ์นี้ใช้ในการเขียนโปรแกรมของบางภาษา โดยจะแทนคำสั่งเฉพาะบางคำสั่ง มีความหมายแตกต่างกันไป เช่น ^ ในภาษาปาสกาล (Pascal) ใช้แทนตัวชี้ (pointer) , ^ ใน ภาษาซี (C) ใช้แทนตัวดำเนินการ exclusive OR, ^ ใน ภาษาเบสิก (BASIC) ใช้แทนการยกกำลัง เป็นต้น
abc(เอบีซี) ย่อมาจาก Atanasoff-Berry Computer ว่ากันว่า เป็นชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องแรกของโลก (หนังสือบางเล่มว่า เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของโลกมีชื่อว่า ENIAC) ศาสตราจารย์ John Atanasoff แห่งมหาวิทยาลัยไอโอวา และ Clifford Berry เป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องเอบีซีนี้เมื่อราวทศวรรษ 1940 ABEND การหยุดงานผิดปกติ <คำแปล>ย่อมาจาก abnormal end of task หมายถึงการหยุดงานที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่ได้มีคำสั่งให้หยุดในโปรแกรมหรือชุดคำสั่งมักจะเกิดขึ้น เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ถูกสั่งให้ปฏิบัติงานหนึ่งงานใด แล้วไม่ยอมปฏิบัติ อาจจะเป็นเพราะเครื่องเสีย หรือโปรแกรมผิดพลาด
access armก้านเข้าถึง <คำแปล>หมายถึง อุปกรณ์ในหน่วยบันทึก มีลักษณะเป็นก้านที่ต่อกับหัวอ่าน/บันทึก (read / write head) ที่ใช้เจาะเข้าไปที่จานบันทึก เพื่ออ่านข้อมูลออกมาจากที่เก็บข้อมูล หรือเพื่อบันทึกข้อมูลลงในจานบันทึก มีลักษณะคล้ายเข็มของเครื่องเล่นจานเสียง
access mechanismกลไกการเข้าถึง <คำแปล>หมายถึง กลไกของอุปกรณ์ที่ใช้รองรับ และเคลื่อนย้ายก้านเข้าถึง (access arm) ของหน่วยจานบันทึก (disk drive) ไปบนพื้นผิวของจาน เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูล หรือดึงข้อมูลออกมา หรือบันทึกข้อมูลลงจานบันทึก
adobe pagemakerโปรแกรมอโดบี เพจเมกเกอร์ <คำแปล>PageMakerเป็นชื่อโปรแกรมสำเร็จที่ใช้ในการจัดหน้าสิ่งพิมพ์ เป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมมากโปรแกรมหนึ่ง เดิมใช้ชื่อ Aldus PageMaker
adobe photoshopโปรแกรมอโดบี โฟโทช็อป <คำแปล>Photoshopเป็นชื่อโปรแกรมสำเร็จโปรแกรมหนึ่งที่ช่วยในการแก้ไขปรับแต่งภาพ โดยเฉพาะภาพถ่าย ปัจจุบันนิยมใช้กันมาก มักใช้ในการจัดทำสิ่งพิมพ์คู่กับโปรแกรม อโดบี เพจเมกเกอร์ (Adobe PageMaker) บริษัทอโดบีเป็นบริษัทที่ผลิตซอฟต์แวร์ใหญ่ที่สุดบริษัทหนึ่ง โปรแกรมดัง ๆ ที่นิยมใช้ในปัจจุบันนอกจาก Photoshop, PageMaker แล้ว ยังมี Adobe Acrobat, Adobe Illustrator, Adobe Type Manager เป็นต้น)
alphabetic codeรหัสตัวอักษร <คำแปล>เป็นรหัสตัวอักษรที่ส่งเข้าคอมพิวเตอร์แล้วคอมพิวเตอร์สามารถนำไปเก็บในหน่วยความจำได้ ตัวอักษร 1 ตัวจะใช้รหัสเป็นชุดของบิต 1 ชุดเรียกว่า "ไบต์" (byte) ดู byte ประกอบ
amendment fileแฟ้มแก้ไข <คำแปล>หมายถึงแฟ้มข้อมูลที่บรรจุรายการเปลี่ยนแปลงหรือรายการแก้ไข เพื่อนำมาใช้ปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลัก (master file) ให้ทันสมัยมีความหมายเหมือน transaction file
american national standarสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา <คำแปล>ใช้ตัวย่อว่า ANSI (อ่านว่า แอนซี) เป็นชื่อของสถาบันเอกชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทำหน้าที่กำหนดและควบคุมมาตรฐานของอุตสาหกรรมประเภทต่าง ๆ รวมทั้งอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ โดยไม่หวังผลกำไรใด ๆ ทั้งสิ้น
american standard code foรหัสมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาเพื่อการสับเปลี่ยนสารสนเทศ <คำแปล>ใช้ตัวย่อว่า แอสกี (ASCII) เป็นรหัสมาตรฐานแบบหนึ่งที่ใช้แทนตัวอักขระต่าง ๆ เรียกว่า "รหัส แอสกี "

English-Thai: Nontri Dictionary
meaning(n) ความหมาย,นัย,คำแปล,เป้าหมาย,ความสำคัญ
version(n) พากย์,เรื่องเล่า,คำแปล,บทแปล

German-Thai: Longdo Dictionary
etw. verstehen unter (D)(vt) มีคำแปลหรือความหมายของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีคำจำกัดความของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น Unter einer Familie versteht man die Eltern und ihre Kinder.
Untertitel(n) |der, pl. Untertitel| คำบรรยายใต้ภาพ, คำแปลที่เขียนไว้ข้างล่างในภาพยนตร์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top