ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

signification

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -signification-, *signification*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
signification(n) ความสำคัญ

English-Thai: Nontri Dictionary
signification(n) นัย, ความหมาย, ความสำคัญ, การบ่งชี้, การแจ้งให้ทราบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำกัดความ[jamkatkhwām] (v) EN: define ; give meaning of word  FR: définir ; donner la signification
ความหมาย[khwāmmāi] (n) EN: meaning ; sense ; interpretation ; significance ; denotation  FR: signification [ f ] ; sens [ m ] ; interprétation [ f ] ; définition [ f ]
นัย[nai = naya] (n) EN: meaning ; sense ; significance  FR: signification [ f ] ; sens [ m ]
ถ้อยความ[thøikhwām] (n) EN: contents ; text ; wording ; statement  FR: sens [ m ] ; signification [ f ]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
signification (n) sˌɪgnɪfɪkˈɛɪʃən (s i2 g n i f i k ei1 sh @ n)
significations (n) sˌɪgnɪfɪkˈɛɪʃənz (s i2 g n i f i k ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bedeutung { f }; Sinn { m } | Bedeutungen { pl }signification | significations [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Signification \Sig`ni*fi*ca"tion\, n. [F. signification, L.
   significatio.]
   1. The act of signifying; a making known by signs or other
    means.
    [1913 Webster]
 
       A signification of being pleased.   --Landor.
    [1913 Webster]
 
       All speaking or signification of one's mind implies
       an act or addres of one man to another. --South.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is signified or made known; that meaning which
    a sign, character, or token is intended to convey; as, the
    signification of words.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 signification
   n 1: the message that is intended or expressed or signified;
      "what is the meaning of this sentence"; "the significance
      of a red traffic light"; "the signification of Chinese
      characters"; "the import of his announcement was ambiguous"
      [syn: {meaning}, {significance}, {signification}, {import}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 signification /sinjifikasjɔ̃/ 
  meaning; sense; meaning

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top