ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

จำกัดความ

   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จำกัดความ-, *จำกัดความ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จำกัดความ[V] define, See also: give meaning of word, Syn. นิยาม, Example: เราสามารถจำกัดความคำว่าเงินร้อน ได้หลายความหมาย, Thai definition: ให้ความหมายอย่างกะทัดรัด, กำหนดความหมาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จำกัดความก. ให้ความหมายอย่างกะทัดรัด, กำหนดความหมาย.
จำกัดความรับผิดชอบน. บริษัทจำกัดซึ่งจำกัดความรับผิดของผู้ถือหุ้นไว้ไม่เกินจำนวนเงินที่ตนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่ารวมของหุ้นที่ตนถือ.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To limit how much of my In-Valid self I'd leave in the Valid world.เพื่อจำกัดความบกพร่องของตัวเอง Gattaca (1997)
It was the first year of this frigging century as defined by an unknown colored coal stoker on the Virginianมันเป็นปีแรกของศตวรรษเฮงซวย ตามคำจำกัดความ ของช่างเครื่องผิวดำประจำเรือเวอร์จิเนี่ยน The Legend of 1900 (1998)
Ah, the speed limit is clearly posted at 25 Miles per hour, but she's going exactly 25.3 Miles per hour.จำกัดความเร็วอยู่ที่ 25 ไมล์/ช.ม. แต่เธอกำลังจะเข้าที่ความเร็ว 25.3 ไมล์/ช.ม. Inspector Gadget 2 (2003)
The limit is 60 km/h here.ที่นี่จำกัดความเร็วที่ 30 กม/ชม นะ Love So Divine (2004)
Pardon me, but in Europe we have a different perspective on the American definition of friendship.ขออภัยด้วย แต่ในยุโรป เรามีมุมมองที่ต่างออกไป.. กับคำจำกัดความของมิตรภาพแบบอเมริกา Bandidas (2006)
he... he defined beauty... he said it was a summation of the parts... working together in such a way in such a way... that nothing needed to added taken away or alteredเขา... เขาให้คำจำกัดความสวย... เขาว่า มันเป็นการรวมกันของส่วนต่างๆ.. Next (2007)
Can you narrow that down for me?ลูกจำกัดความลงมาหน่อยได้มั๊ย Juno (2007)
According to reliable lnternet sources, the definition of an insane person,- ตามที่แหล่งข้อมูลน่าเชื่อถือในอินเทอร์เน็ตว่าไว้ คำจำกัดความของคนที่วิกลจริต Betty's Baby Bump (2008)
'Cause one minute you're working with people, and then you're friends with them and then you're whatever, and then suddenly there's all this pressure to define what you are, like it's all black-and-white.You're either this or you're that.แล้วคุณก็เป็นเพื่อนกับพวกเขา แล้วคุณก็เป็นนู่นเป็นนี่ แล้วทันใดนั้น ก็มีแรงกดดันการจำกัดความสิ่งที่คุณเป็น มันทุกอย่างเป็นขาวกับดำ คุณไม่ใช่หรือคุณใช่ Rise Up (2008)
Does the word "fired" have some whole other definition that I'm not aware of?โรคโลหิตจาง คำว่า"ไล่ออก"แปลว่าอะไร มีคำจำกัดความอย่างอื่นไหม Lucky Thirteen (2008)
I'm sorry to be so definitive about this.ฉันขอโทษ ดังนั้นให้ความจำกัดความเกี่ยวกับเรื่องนี้ Dying Changes Everything (2008)
But do not name it my friend,อย่าได้ดิ้นรนจำกัดความหมายมันเลย The Forbidden Kingdom (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำกัดความ[v.] (jamkatkhwām) EN: define ; give meaning of word   FR: définir ; donner la signification
จำกัดความเร็ว[n. exp.] (jamkat khwām rēo) EN: speed limit   FR: limitation de vitesse [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
define[VI] นิยาม, See also: จำกัดความ, ให้คำจำกัดความ
define[VT] นิยาม, See also: จำกัดความ, ให้คำจำกัดความ, Syn. describe, explain, Ant. misconstrue
redefine[VT] จำกัดความใหม่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
annotate(แอน' โนเทท) vt.,vi. ทำหมายเหตุประกอบ, ให้คำจำกัดความประกอบ. -annotative, annotatory adj. -annotator n.
annotation(แอนโนเท' เชิน) n. การทำหมายเหตุประกอบ, การให้คำจำกัดความประกอบ (note)
circumscribe(เซอคัมสไครบฺ') vt. เขียนเส้นรอบวง,ล้อมรอบ,กำหนดเขต,จำกัด,บังคับ,ให้คำจำกัดความ, Syn. surround
circumscription(เซอคัมสคริพ'เชิน) n. การเขียนวงกลมรอบ,การจำกัดเขต,ขอบเขต,โครงร่าง,เส้นรอบวง,คำนิยาม,คำจำกัดความ,ลายริม, See also: circumscriptive adj.
define(ดิไฟน์') vt. ให้คำจำกัดความ,อธิบาย,บัญญัติศัพท์,ทำให้ชัดเจน,กำหนด,จำกัดวง, See also: definability n. ดูdefine definer n. ดูdefine
definition(เดฟฟินิช'เชิน) n. คำจำกัดความ,การกำหนด,การจำกัดวง,ความคมหรือความชัดของภาพ
definitive(เดฟฟิน'นิทิฟว) adj. ซึ่งน่าเชื่อถือหรือไว้วางใจได้มากที่สุด,สมบูรณ์ที่สุด,เป็นการอธิบาย,เป็นการจำกัดความ,ตกลงแล้ว,กำหนดแล้ว,เป็นที่ยืนยัน, See also: definitiveness n. ดูdefinitive

English-Thai: Nontri Dictionary
define(vt) จำกัดความ,กำหนดเขต,จำกัดวง,บัญญัติศัพท์
definition(n) คำนิยาม,คำจำกัดความ,คำอธิบาย,การบัญญัติศัพท์,ความชัดเจน

German-Thai: Longdo Dictionary
etw. verstehen unter (D)(vt) มีคำแปลหรือความหมายของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีคำจำกัดความของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น Unter einer Familie versteht man die Eltern und ihre Kinder.
Definition(n) |die, pl. Definitionen| คำนิยาม, คำจำกัดความ, See also: Related: definieren
definieren(vt) |definierte, hat definiert, etw.(A)| ให้คำจำกัดความ, นิยาม, กำหนด, จำกัดวง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top