Search result for

manners

M AE1 N ER0 Z   
53 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -manners-, *manners*, manner
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
manners[N] มารยาทสังคม
manners[N] ขนบธรรมเนียมประเพณี, See also: รูปแบบการดำเนินชีวิต, ธรรมเนียมปฎิบัติ, วิถีชีวิต, วิถีทาง, ขนบธรรมเนียม, Syn. culture, etiquette, decorum

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Manners and customsความเป็นอยู่และประเพณี [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I will try to teach John some rudimentary manners... and a greater understanding of the language.ฉันจะพยายามที่จะสอนให้ จอห์นมารยาทพื้นฐานบางอย่าง ... และความเข้าใจมากขึ้นของภาษา Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Put your tongue back inside your mouth. It's bad manners.หุบลิ้นซะ ไม่น่าดูเอาเลย Vampire Hunter D (1985)
Are you nuts? Teach this kid a little fucking manners. What's right is right.สอนมารยาทให้เด็กนี่หน่อย ว่าใครเป็นใคร Goodfellas (1990)
Hey, if I were as rich as you, I could afford some mannersเฮ้ ถ้าข้าร่ำรวยเหมือนท่านล่ะก็ ข้าจะไม่แสดงมารยาทแบบนี้เป็นอันขาด Aladdin (1992)
Oh--I teach you some manners!โอ้ งั้นข้าจะสอนมารยาทบางอย่างให้เจ้าละกัน Aladdin (1992)
Don't they teach you any manners at school?ที่โรงเรียนสอนมารยาทแกบ้างรึเปล่า? The Cement Garden (1993)
- Mind your fucking manners!- - ความคิดมารยาทร่วมเพศของคุณ In the Name of the Father (1993)
Put the Englishman under heavy, heavy manners.ใส่อังกฤษ ภายใต้มารยาทหนักหนัก In the Name of the Father (1993)
You mind your fucking manners.คุณทราบมารยาทร่วมเ In the Name of the Father (1993)
What? Manners to him?เป็นอย่างไร มารยาทกับเขา? In the Name of the Father (1993)
We'll teach you manners.เราจะสอนคุณมารยาท In the Name of the Father (1993)
Thank God I already prepped him on the Emily Post of Chinese manners.ขอบคุณพระเจ้าที่ฉันเตรียมตัวเขา ในเรื่องมารยาทของคนจีนเอาไว้แล้ว The Joy Luck Club (1993)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mannersA genius can sometimes have rude manners.
mannersBecause a man whose manners are as bad as yours must try everyone's patience.
mannersBy studying overseas, students can come into contact with other manners and customs.
mannersDennis doesn't have rough manners.
mannersDon't you know the saying "good manners even between friends" ?
mannersGreetings are the basis of good manners.
mannersHad he been there, he would have told you to mind your manners.
mannersHe has atrocious table manners.
mannersHe has learnt manners.
mannersHe has no manners at all.
mannersHe has rough manners.
mannersHe is awkward in his manners.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มารยาท[N] manners, See also: ethics, Syn. มรรยาท, Example: ผมมีมารยาทพอที่จะไม่ทำให้นายต้องลำบากใจเพราะคำพูดของผม, Thai definition: กิริยาวาจาที่ถือว่าเรียบร้อย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
กิริยา[N] manners, See also: behaviour, behavior, act, deportment, Syn. การกระทำ, ความประพฤติ, มารยาท, อาการ, Example: โรงเรียนคัดเลือกผู้ที่มีกริยาเรียบร้อยเข้าประกวด, Notes: (บาลี)
กิริยามารยาท[N] manners, See also: politeness, decorum, behaviour, behavior, act, Syn. มารยาท, มรรยาท, กิริยา, Example: เขาเป็นคนหน้าตาดีแต่งตัวดีมีริยามารยาทดีไม่มีอะไรน่ารังเกียจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กิริยา[n.] (kiriyā) EN: manners ; behaviour ; behaviour = behavior (Am.) ; act ; deportment   FR: savoir-vivre [m] ; politesse [f]
ไม่มีมารยาท[v. exp.] (mai mī mārayāt) EN: have bad manners ; have no manners ; be rude ; be impolite   FR: être sans gêne (fam.) ; manquer d'éducation ; prendre ses aises ; être impoli
มารยาทที่ดี[n. exp.] (mārayāt thī dī) EN: good manners   FR: bonnes manières [fpl]
ไม่มีมารยาท[v. exp.] (mī mārayāt) EN: have good manners ; be courteous ; be polite   FR: avoir de l'éducation ; être poli ; être courtois
สงวนท่าที[v. exp.] (sa-ngūan thāthī) EN: be reserved ; be careful of one's manners ; reserve   FR: être réservé ; avoir de la retenue ; réserver
เสียกิริยา[v.] (sīakiriyā) EN: show bad manners ; commit a faux pas   
เสียมารยาท[v. exp.] (sīa mārayāt) EN: misbehave ; misconduct ; it's bad manners   
ท่วงที[n.] (thūangthī) EN: manners ; deportment ; bearing ; attitude   FR: air [m] ; aspect [m]
วางตัว[v.] (wāngtūa) EN: behave ; act ; conduct oneself ; mind one's manners ; keep one's nose clean   FR: se comporter ; agir

CMU English Pronouncing Dictionary
MANNERS    M AE1 N ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
manners    (n) mˈænəz (m a1 n @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Manieren {pl} | gute Manieren | schlechte Manieren | mit guten Manierenmanners | good manners | bad manners | well-mannered [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
よそ行き(P);余所行き[よそゆき(P);よそいき, yosoyuki (P); yosoiki] (adj-no) (1) going out; (2) one's best (clothes, looks, manners, behaviour, etc.); (3) formal behaviour (manners, speech, etc.); (P) [Add to Longdo]
グラウンドマナー[, guraundomana-] (n) ground manners [Add to Longdo]
テーブルマナー[, te-burumana-] (n) table manners [Add to Longdo]
マナー[, mana-] (n) manners; (P) [Add to Longdo]
マナー違反[マナーいはん, mana-ihan] (n) breach of manners; breach of etiquette [Add to Longdo]
悪風[あくふう, akufuu] (n) vice; bad manners; evil customs [Add to Longdo]
衣食足りて礼節を知る[いしょくたりてれいせつをしる, ishokutaritereisetsuwoshiru] (exp) the poor can't afford manners; only when basic needs for living are met can people spare the effort to be polite [Add to Longdo]
淫風[いんぷう, inpuu] (n) lewd manners; immorality [Add to Longdo]
起居挙動[ききょきょどう, kikyokyodou] (n) behavior; bearing; deportment; manners; demeanor [Add to Longdo]
儀容[ぎよう, giyou] (n) bearing; manners [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  manners
      n 1: social deportment; "he has the manners of a pig"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top