ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

deportment

D AH0 P AO1 R T M AH0 N T   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -deportment-, *deportment*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
deportment[N] พฤติกรรม, See also: ท่าทางการเคลื่อนไหว, Syn. conduct, behavior

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
deportmentn. พฤติกรรม,การวางตัว, Syn. demeanour

English-Thai: Nontri Dictionary
deportment(n) พฤติกรรม,ความประพฤติ,การวางตัว,การวางท่าทาง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อิริยาบถ[N] manner, See also: deportment, bodily movement, Syn. ท่าทาง, Example: พระพุทธรูปองค์นี้สร้างขึ้นตามพุทธศิลปะแบบสุโขทัย ในอิริยาบถประทับยืน, Thai definition: อาการที่ร่างกายอยู่ในท่าใดท่าหนึ่ง คือ ยืน เดิน นั่ง นอน, Notes: (บาลี)
หน่วยก้าน[N] deportment, See also: manner, demeanor, demeanour, Syn. ท่าทาง, ท่วงที, แวว, Example: เขาชื่นชมลูกศิษย์คนที่มีหน่วยก้านดี เอาการเอางานกว่าทุกคนในกลุ่ม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กิริยา[n.] (kiriyā) EN: manners ; behaviour ; behaviour = behavior (Am.) ; act ; deportment   FR: savoir-vivre [m] ; politesse [f]
ท่วงที[n.] (thūangthī) EN: manners ; deportment ; bearing ; attitude   FR: air [m] ; aspect [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DEPORTMENT D AH0 P AO1 R T M AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
deportment (n) dˈɪpˈɔːtmənt (d i1 p oo1 t m @ n t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Haltung {f} | Haltungen {pl}deportment | deportments [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
起居挙動[ききょきょどう, kikyokyodou] (n) behavior; bearing; deportment; manners; demeanor [Add to Longdo]
挙止[きょし, kyoshi] (n) bearing; deportment [Add to Longdo]
操行[そうこう, soukou] (n) conduct; deportment [Add to Longdo]
品行[ひんこう, hinkou] (n) (moral) conduct; behaviour; behavior; deportment [Add to Longdo]
容儀[ようぎ, yougi] (n) behavior; behaviour; deportment [Add to Longdo]
立ち居振る舞い;立ち居振舞い;立居振舞;立居振舞い;立居振る舞い;立ち居振舞;立ち居振る舞;起ち居振る舞い;起ち居振舞い;起居振舞[たちいふるまい, tachiifurumai] (n) movements; behavior; behaviour; bearing; deportment; manners; demeanor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Deportment \De*port"ment\, n. [F. d['e]portement misconduct,
   OF., demeanor. See {Deport}.]
   Manner of deporting or demeaning one's self; manner of
   acting; conduct; carriage; especially, manner of acting with
   respect to the courtesies and duties of life; behavior;
   demeanor; bearing.
   [1913 Webster]
 
      The gravity of his deportment carried him safe through
      many difficulties.            --Swift.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 deportment
   n 1: (behavioral attributes) the way a person behaves toward
      other people [syn: {demeanor}, {demeanour}, {behavior},
      {behaviour}, {conduct}, {deportment}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top