ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

กรรมฐาน

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กรรมฐาน-, *กรรมฐาน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กรรมฐาน[N] meditation, See also: contemplation, Syn. การเข้าฌาน, Example: แม่ชีสอนให้เรานั่งกรรมฐานทุกคืนก่อนนอน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กรรมฐาน(กำมะถาน) น. ที่ตั้งแห่งการงาน หมายเอาอุบายทางใจ มี ๒ ประการ คือ สมถกรรมฐาน เป็นอุบายสงบใจ และวิปัสสนากรรมฐาน เป็นอุบายเรืองปัญญา.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I was just practicing my mantra.ผมกำลัง... ...นั่งสมาธิกรรมฐานอยู่ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
If I don't finish my meditation I tend to get a little cranky.ถ้าผมนั่งกรรมฐานไม่จบล่ะก้อ... ...ธาติไฟเข้าแทรก ลมปราณแตกซ่านได้ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
What is it the Wachati possess that is of great value to other men besides the princess with the amazing rack?นั่งกรรมฐานดีกว่า สไปซ์ อย่างที่อิคคิวซังว่า... ต้องใช้หมอง Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Meditate, if you can.กรรมฐาน ถ้าสามารถ Doctor Strange (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรรมฐาน[n.] (kammathān) EN: meditation in the Buddhist manner ; meditation ; contemplation   FR: méditation bouddhiste [f]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top