Search result for

ethics

(55 entries)
(0.0352 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ethics-, *ethics*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ethics    [N] จริยศาสตร์, See also: จริยธรรม, ธรรมจริยา, หลักศีลธรรม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ethicsจริยธรรม, จริยศาสตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ethicsจริยศาสตร์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ethics, code ofประมวลจริยธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ethics, emotive theory ofอาเวคนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ethics, medicalจริยธรรมแพทย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ethics, naturalisticจริยศาสตร์แบบธรรมชาตินิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ethics, socialจริยธรรมสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ethicsจริยศาสตร์ [เศรษฐศาสตร์]
Ethicsจริยธรรม [TU Subject Heading]
Ethicsจริยธรรม,จรรยาบรรณ [การแพทย์]
Ethics, Dentalจรรยาบรรณทันตแพทย์,จรรยาทันตแพทย์ [การแพทย์]
Ethics, International Code ofปฏิญญาสากลว่าด้วยมรรยาทแพทย์ [การแพทย์]
Ethics, Medicalจรรยาบรรณแพทย์,จรรยาแพทย์ [การแพทย์]
Ethics, Nursingจรรยาพยาบาล,จรรยาบรรณพยาบาล [การแพทย์]
Ethics, Orientalจริยธรรมตะวันออก [TU Subject Heading]
Ethics, Pharmacyจรรยาบรรณเภสัชกร,จรรยาเภสัชกร [การแพทย์]
Ethics, Professionalจรรยาบรรณวิชาชีพ,จรรยาบรรณในวิชาชีพ,จรรยาวิชาชีพ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ethicsThe paper discusses the problem in terms of ethics.
ethicsA great many people were opposed to gene therapy in terms of ethics.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ethics(เอธ'ธิคซฺ) n. จริยศาสตร์,จริยธรรม,วิชาศีลธรรม,ธรรมะ., See also: ethician n. ดูthics ethician n. ดูthics ethicist n. ดูthics

English-Thai: Nontri Dictionary
ethics(n) จรรยา,จริยธรรม,ธรรมะ,ศีลธรรม,จริยศาสตร์

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มารยาท    [N] manners, See also: ethics, Syn. มรรยาท, Example: ผมมีมารยาทพอที่จะไม่ทำให้นายต้องลำบากใจเพราะคำพูดของผม, Thai definition: กิริยาวาจาที่ถือว่าเรียบร้อย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทำนองคลองธรรม    [N] ethics, See also: moral, righteousness, path of justice, moral behavior, Syn. แบบ, แบบอย่าง, ทาง, Example: คนที่ประพฤติผิดทำนองคลองธรรม จะได้รับการติเตียน
จรรยา    [N] ethics, See also: morals, conduct, morality, Syn. ความประพฤติ, Example: ผู้ที่เป็นหมอต้องปฏิบัติตามจรรยาแพทย์, Thai definition: กิริยาที่ควรประพฤติในหมู่ในคณะ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
จรรยาบรรณ    [N] ethics, See also: morality, morals, conduct, Example: นักหนังสือพิมพ์ทุกคนต้องมีจรรยาบรรณ, Count unit: ข้อ, Thai definition: ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างกำหนดขึ้น เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้
จริยศาสตร์    [N] ethics, See also: moral principles, Example: จากการที่ได้มีโอกาสไปสอนวิชาจริยศาสตร์ที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่ง ทำให้อาจารย์เกิดความสนใจทางด้านปรัชญา, Thai definition: ปรัชญาสาขาหนึ่งว่าด้วยความประพฤติและการครองชีวิตว่า อะไรดีอะไรชั่ว อะไรถูกอะไรผิด หรืออะไรควรอะไรไม่ควร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชีวจริยธรรม[n. exp.] (chīwajariyatham) EN: bioethics   FR: bioéthique [f] ; éthique biologique [m]
จรรยา[n.] (janyā) EN: ethics ; morals ; conduct ; morality ; etiquette   FR: morale [f] ; moralité [f] ; éthique [f] ; conduite [f]
จรรยาบรรณ[n. exp.] (janyāban) EN: code of conduct ; convention ; ethics ; morality ; morals ; conduct   FR: code de bonne conduite [m] ; conventions [fpl]
จรรยาการค้า[n. exp.] (janyā kānkhā) EN: commercial ethics ; business ethics   FR: bonnes pratiques commerciales [mpl]
จรรยาแพทย์[n. exp.] (janyā phaēt) EN: medical ethics ; medical etiquette   FR: éthique médicale [f] ; déontologie médicale [f]
จริย[n.] (jariya) EN: ethics ; moral principles   FR: éthique [f] ; principe moral [m]
จริยศาสตร์[v.] (jariyasāt) EN: ethics ; moral philosophy   FR: éthique [f] ; morale [f]
จริยศาสตร์สภาวะแวดล้อม[n. exp.] (jariyasāt saphāwa waētløm) EN: environmental ethics   
จริยศาสตร์ธุรกิจ[n. exp.] (jariyasāt thurakit) EN: business ethics   FR: éthique des affaires [f]
จริยธรรม[n.] (jariyatham) EN: morality ; ethical behaviour ; ethic ; ethics ; goodness   FR: éthique [f] ; moralité [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ETHICS    EH1 TH IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ethics    (n) (e1 th i k s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
エシックス[, eshikkusu] (n) ethics [Add to Longdo]
バイオエシックス[, baioeshikkusu] (n) bioethics [Add to Longdo]
メタ倫理学[メタりんりがく, meta rinrigaku] (n) meta-ethics [Add to Longdo]
モラル[, moraru] (n) (1) morals; morality; ethics; (2) morale; (P) [Add to Longdo]
映倫[えいりん, eirin] (n) Motion Picture Code of Ethics Committee [Add to Longdo]
応用倫理学[おうようりんりがく, ouyourinrigaku] (n) applied ethics [Add to Longdo]
価値倫理学[かちりんりがく, kachirinrigaku] (n) axiological ethics [Add to Longdo]
科学技術倫理[かがくぎじゅつりんり, kagakugijutsurinri] (n) ethics of science and technology [Add to Longdo]
環境倫理学[かんきょうりんりがく, kankyourinrigaku] (n) environmental ethics [Add to Longdo]
企業倫理[きぎょうりんり, kigyourinri] (n) corporate ethics [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伦理[lún lǐ, ㄌㄨㄣˊ ㄌㄧˇ, / ] ethics [Add to Longdo]
伦理学[lún lǐ xué, ㄌㄨㄣˊ ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˊ, / ] ethics [Add to Longdo]
德才[dé cái, ㄉㄜˊ ㄘㄞˊ, ] ethics and ability; virtuous and talented [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ethics \Eth"ics\ ([e^]th"[i^]ks), n. [Cf. F. ['e]thique. See
   {Ethic}.]
   The science of human duty; the body of rules of duty drawn
   from this science; a particular system of principles and
   rules concerting duty, whether true or false; rules of
   practice in respect to a single class of human actions; as,
   political or social ethics; medical ethics.
   [1913 Webster]
 
      The completeness and consistency of its morality is the
      peculiar praise of the ethics which the Bible has
      taught.                 --I. Taylor.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ethics
   n 1: motivation based on ideas of right and wrong [syn: {ethical
      motive}, {ethics}, {morals}, {morality}]
   2: the philosophical study of moral values and rules [syn:
     {ethics}, {moral philosophy}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 ics
 
 1. (sonek) ilim dalı
 2. sanat
 3. çalşışma alanı: physics, ethics, athletics.
 
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top