Search result for

ethics

(68 entries)
(0.0084 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ethics-, *ethics*, ethic
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ethics[N] จริยศาสตร์, See also: จริยธรรม, ธรรมจริยา, หลักศีลธรรม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ethics(เอธ'ธิคซฺ) n. จริยศาสตร์,จริยธรรม,วิชาศีลธรรม,ธรรมะ., See also: ethician n. ดูthics ethician n. ดูthics ethicist n. ดูthics

English-Thai: Nontri Dictionary
ethics(n) จรรยา,จริยธรรม,ธรรมะ,ศีลธรรม,จริยศาสตร์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ethicsจริยธรรม, จริยศาสตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ethicsจริยศาสตร์ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ethics, code ofประมวลจริยธรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ethics, emotive theory ofอาเวคนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ethics, medicalจริยธรรมแพทย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ethics, naturalisticจริยศาสตร์แบบธรรมชาตินิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ethics, socialจริยธรรมสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ethicsจริยศาสตร์ [เศรษฐศาสตร์]
Ethicsจริยธรรม [TU Subject Heading]
Ethicsจริยธรรม,จรรยาบรรณ [การแพทย์]
Ethics, Dentalจรรยาบรรณทันตแพทย์,จรรยาทันตแพทย์ [การแพทย์]
Ethics, International Code ofปฏิญญาสากลว่าด้วยมรรยาทแพทย์ [การแพทย์]
Ethics, Medicalจรรยาบรรณแพทย์,จรรยาแพทย์ [การแพทย์]
Ethics, Nursingจรรยาพยาบาล,จรรยาบรรณพยาบาล [การแพทย์]
Ethics, Orientalจริยธรรมตะวันออก [TU Subject Heading]
Ethics, Pharmacyจรรยาบรรณเภสัชกร,จรรยาเภสัชกร [การแพทย์]
Ethics, Professionalจรรยาบรรณวิชาชีพ,จรรยาบรรณในวิชาชีพ,จรรยาวิชาชีพ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm sorry if I forced you to compromise your ethics.ผมขอโทษที่บังคับให้คุณต้องเสียจรรยาบรรณ And How Does That Make You Kill? (2008)
This is about, uh, professionalism... ethics.นี่มันเรื่องของมืออาชีพ เรื่องจริยธรรม Babylon A.D. (2008)
Ethics?เรื่องจริยธรรมงั้นรึ Babylon A.D. (2008)
If it's about ethics, I should kill you right now.ถ้าเป็นเรื่องจริยธรรมนะ ฉันก็ควรจะฆ่าแกซะตอนนี้เลย Babylon A.D. (2008)
Well,this isn't about ethics. It's about trust.อืม นี่มันไม่เกี่ยวกับจริยธรรม มันเกี่ยวกับการไว้วางใจ Chapter Four 'Cold Wars' (2009)
Don't you dare talk legal ethics with me.อย่าดียังไง มาพูดเรื่องกฎกับฉันนะ London. Of Course (2009)
Look, I-I know your feelings about patty and her legal ethics.ฟังนะ ผมรู้ว่าพี่รู้สึกยังไง กับแพตตี้และจรรยาบรรณของเธอ You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
I have some professional ethics that need compromising.ฉันมีเรื่องจรรยาบรรณที่ต้องประนีประนอม The Story of Lucy and Jessie (2009)
He taught it rules, but it's got no ethics.เขาสอนกฎให้มัน แต่ไม่สอนเรื่องจริยธรรม The Good Wound (2009)
You asked me to teach him ethics, morals, and rules.คุณอยากให้ฉันสอนจริยธรรม คติธรรม และกฎระเบียบ ให้เขา Today Is the Day: Part 1 (2009)
That keeps this from being a breach of ethics.ดีแล้ว ที่ผมจะทำจะได้ไม่ผิดจรรยาบรรณ If It's Only in Your Head (2009)
Senator Glenway will be facing ethics charges.วุฒิสมาชิกเกลเวย์ จะูถูกตั้งข้อหาด้านจริยธรรม No More Good Days (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ethicsA great many people were opposed to gene therapy in terms of ethics.
ethicsEthics means the rules of conduct.
ethicsThe paper discusses the problem in terms of ethics.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มารยาท[N] manners, See also: ethics, Syn. มรรยาท, Example: ผมมีมารยาทพอที่จะไม่ทำให้นายต้องลำบากใจเพราะคำพูดของผม, Thai definition: กิริยาวาจาที่ถือว่าเรียบร้อย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ทำนองคลองธรรม[N] ethics, See also: moral, righteousness, path of justice, moral behavior, Syn. แบบ, แบบอย่าง, ทาง, Example: คนที่ประพฤติผิดทำนองคลองธรรม จะได้รับการติเตียน
จรรยา[N] ethics, See also: morals, conduct, morality, Syn. ความประพฤติ, Example: ผู้ที่เป็นหมอต้องปฏิบัติตามจรรยาแพทย์, Thai definition: กิริยาที่ควรประพฤติในหมู่ในคณะ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
จรรยาบรรณ[N] ethics, See also: morality, morals, conduct, Example: นักหนังสือพิมพ์ทุกคนต้องมีจรรยาบรรณ, Count unit: ข้อ, Thai definition: ประมวลความประพฤติที่ผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างกำหนดขึ้น เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและฐานะของสมาชิก อาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้
จริยศาสตร์[N] ethics, See also: moral principles, Example: จากการที่ได้มีโอกาสไปสอนวิชาจริยศาสตร์ที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่ง ทำให้อาจารย์เกิดความสนใจทางด้านปรัชญา, Thai definition: ปรัชญาสาขาหนึ่งว่าด้วยความประพฤติและการครองชีวิตว่า อะไรดีอะไรชั่ว อะไรถูกอะไรผิด หรืออะไรควรอะไรไม่ควร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชีวจริยธรรม[n. exp.] (chīwajariyatham) EN: bioethics   FR: bioéthique [f] ; éthique biologique [m]
จรรยา[n.] (janyā) EN: ethics ; morals ; conduct ; morality ; etiquette   FR: morale [f] ; moralité [f] ; éthique [f] ; conduite [f]
จรรยาบรรณ[n. exp.] (janyāban) EN: code of conduct ; convention ; ethics ; morality ; morals ; conduct   FR: code de bonne conduite [m] ; conventions [fpl]
จรรยาการค้า[n. exp.] (janyā kānkhā) EN: commercial ethics ; business ethics   FR: bonnes pratiques commerciales [mpl]
จรรยาแพทย์[n. exp.] (janyā phaēt) EN: medical ethics ; medical etiquette   FR: éthique médicale [f] ; déontologie médicale [f]
จริย[n.] (jariya) EN: ethics ; moral principles   FR: éthique [f] ; principe moral [m]
จริยศาสตร์[v.] (jariyasāt) EN: ethics ; moral philosophy   FR: éthique [f] ; morale [f]
จริยศาสตร์สภาวะแวดล้อม[n. exp.] (jariyasāt saphāwa waētløm) EN: environmental ethics   
จริยศาสตร์ธุรกิจ[n. exp.] (jariyasāt thurakit) EN: business ethics   FR: éthique des affaires [f]
จริยธรรม[n.] (jariyatham) EN: morality ; ethical behaviour ; ethic ; ethics ; goodness   FR: éthique [f] ; moralité [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ETHICS    EH1 TH IH0 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ethics    (n) (e1 th i k s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
エシックス[, eshikkusu] (n) ethics [Add to Longdo]
バイオエシックス[, baioeshikkusu] (n) bioethics [Add to Longdo]
メタ倫理学[メタりんりがく, meta rinrigaku] (n) meta-ethics [Add to Longdo]
モラル[, moraru] (n) (1) morals; morality; ethics; (2) morale; (P) [Add to Longdo]
映倫[えいりん, eirin] (n) Motion Picture Code of Ethics Committee [Add to Longdo]
応用倫理学[おうようりんりがく, ouyourinrigaku] (n) applied ethics [Add to Longdo]
価値倫理学[かちりんりがく, kachirinrigaku] (n) axiological ethics [Add to Longdo]
科学技術倫理[かがくぎじゅつりんり, kagakugijutsurinri] (n) ethics of science and technology [Add to Longdo]
環境倫理学[かんきょうりんりがく, kankyourinrigaku] (n) environmental ethics [Add to Longdo]
企業倫理[きぎょうりんり, kigyourinri] (n) corporate ethics [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伦理[lún lǐ, ㄌㄨㄣˊ ㄌㄧˇ, / ] ethics [Add to Longdo]
伦理学[lún lǐ xué, ㄌㄨㄣˊ ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˊ, / ] ethics [Add to Longdo]
德才[dé cái, ㄉㄜˊ ㄘㄞˊ, ] ethics and ability; virtuous and talented [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ethics \Eth"ics\ ([e^]th"[i^]ks), n. [Cf. F. ['e]thique. See
   {Ethic}.]
   The science of human duty; the body of rules of duty drawn
   from this science; a particular system of principles and
   rules concerting duty, whether true or false; rules of
   practice in respect to a single class of human actions; as,
   political or social ethics; medical ethics.
   [1913 Webster]
 
      The completeness and consistency of its morality is the
      peculiar praise of the ethics which the Bible has
      taught.                 --I. Taylor.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ethics
   n 1: motivation based on ideas of right and wrong [syn: {ethical
      motive}, {ethics}, {morals}, {morality}]
   2: the philosophical study of moral values and rules [syn:
     {ethics}, {moral philosophy}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 ics
 
 1. (sonek) ilim dalı
 2. sanat
 3. çalşışma alanı: physics, ethics, athletics.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top