ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unmannerly

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unmannerly-, *unmannerly*, unmanner
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
unmannerly(อันแมน'เนอลี่) adj.,adv. ไม่มีมาร-ยาท,ไม่สุภาพ,หยาบคาย,ไม่มีกริยา, See also: unmannerliness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
unmannerly(adj) เลว,หยาบคาย,ไม่มีมารยาท,ไม่สุภาพ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสียกิริยา[V] impolite, See also: unmannerly, unmannered, Syn. เสียมารยาท, Example: ทำไมลูกสาวของแม่จึงเสียกิริยาเช่นนั้น, Thai definition: แสดงกิริยาไม่เรียบร้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสียกิริยา[adj.] (sīakiriyā) EN: unmannerly ; impolite ; rude   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unmannerly (j) ˈʌnmˈænəliː (uh1 n m a1 n @ l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Unmannerly \Un*man"ner*ly\, a.
   Not mannerly; ill-bred; rude. -- adv. Uncivilly; rudely. --
   {Un*man"ner*li*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unmannerly
   adj 1: socially incorrect in behavior; "resentment flared at
       such an unmannered intrusion" [syn: {ill-mannered}, {bad-
       mannered}, {rude}, {unmannered}, {unmannerly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top