ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

attitude

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -attitude-, *attitude*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
attitude(n) ทัศนคติ, See also: ความคิดเห็น, ทัศนะ, ความเห็น, Syn. opinion, viewpoint
attitude(n) ลักษณะท่าทาง, Syn. posture, stance, stand

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
attitude(แอท'ทิทูด) n. ท่าทาง, กิริยาท่าทาง, การวางตัว, ทัศนคติ, ท่าในการบิน, ท่าที, เจตคติ, Syn. manner, mood, behaviour

English-Thai: Nontri Dictionary
attitude(n) อาการ, ท่าที, ท่าทาง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
attitude๑. ท่าทรงตัว๒. เจตคติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
attitudeเจตคติ, ทัศนคติ, ท่าที [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
attitudeการวางตัว [ ของดาวเทียม, ยานอวกาศ, อากาศยาน ] [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
attitudeสภาพการวางตัวของชั้นหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
attitude angleมุมเบนออก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
attitude, aestheticสุนทรียเจตคติ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
attitude, pattern ofแบบอย่างทัศนคติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
attitude, socialท่าทีทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Attitudeเจตคติ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Attitudeเจตคติ [เศรษฐศาสตร์]
Attitudeทัศนคติ [เศรษฐศาสตร์]
Attitudeท่าที [เศรษฐศาสตร์]
Attitudeท่าที, ท่าทรงตัว, ทัศนคติ, เจตนคติ, ท่าทาง, เจตคติ, อากัปกริยา [การแพทย์]
Attitudeการก้มเงยของทารก, ทรงของเด็ก [การแพทย์]
Attitude (Psychology)ทัศนคติ [TU Subject Heading]
Attitude changeการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ [TU Subject Heading]
Attitude Extensionเด็กอยู่ในทรงแหงน [การแพทย์]
Attitude Flexionเด็กอยู่ในทรงคว่ำ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And this attitude of yours isn't helping anything.และทัศนคติของคุณนี้ไม่ได้ช่วยอะไร Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Well, maybe I'll just take my attitude and leave!ดีบางทีฉันเพียงแค่จะใช้ทัศนคติของฉันและปล่อย! Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
You finally do it, and what do you get? Attitude and insults.พอนายเป็นแล้วผลออกมาเป็นยังไงล่ะ โมโหกับมาว่าเรา Junior (1994)
I come from hell. My grandma has got more attitude than you.นี่คุณ ผมโตมากับพวกนักเลง ยายผมยังดุกว่าคุณเสียอีก As Good as It Gets (1997)
- Yeah, she's getting that attitude too.เริ่มดื้อเหรอ City of Angels (1998)
But irritating superior attitude king find most unbeautiful.แต่มันก็เป็นเรื่องที่ทำให้ขุ่นเคืองฝ่าพระบาทอยู่ไม่น้อย. Anna and the King (1999)
A man's attitudeทัศนคติของผู้ชาย Mulholland Dr. (2001)
A man's attitude goes some ways... to the way his life will be.ทัศนคติของผู้ชายจะเป็นตัวกำหนด วิถีชีวิตของเขา Mulholland Dr. (2001)
That a man's attitude determines, to a large extent, how his life will be.ทัศนคติของผู้ชายเป็นตัวกำหนด ว่าชีวิตของเขาจะเป็นยังไง Mulholland Dr. (2001)
What kind of attitude is that?นี่หมายความว่าไง Infernal Affairs (2002)
What kind of attitude is that?ทำแบบนี้หมายความว่าไง Infernal Affairs (2002)
Well that's just a general attitude that they possess.นั่นเป็นทัศนคติที่มีทั่วไป The Corporation (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
attitudeA humble attitude.
attitudeAnother change in family life is the attitude of parents toward children.
attitudeCould it be that her prickly attitude is just because she has period pains? No, couldn't be.
attitudeDon't strike an attitude.
attitudeEverybody took a hostile attitude toward illegal aliens.
attitudeFrom an adult's one-sided point of view, children's attitudes often seem to be disobedient.
attitudeHe assumed an aggressive attitude toward me.
attitudeHe changed his attitude suddenly.
attitudeHe has a negative attitude to everything.
attitudeHe holds a very enlightened attitude toward working women.
attitudeHe often takes a defiant attitude toward us.
attitudeHer attitude disgusts me.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจตคติ(n) attitude, See also: impression, opinion, point of view, Syn. ทัศนคติ, ทรรศนะ, Example: จริยศึกษาเป็นกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งปลูกฝังเจตคติหรือคุณธรรมลง ในจิตใจของผู้เรียน, Thai Definition: ท่าทีหรือความรู้สึกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ท่วงท่า(n) manner, See also: attitude, posture, gesture, action, motion, Syn. ท่วงที, ท่าทาง, ท่า, อิริยาบถ, อาการ, ทีท่า, กิริยาอาการ, ท่วงที, ลีลา, Example: ด้วยลักษณะนิสัย หรือท่วงท่าประจำตัวของบุคคล ก็จะบอกได้ว่า เขาเป็นคนเช่นไร, Count Unit: ท่วงท่า, Thai Definition: การรู้จักวางกิริยาท่าทาง
ท่วงที(n) attitude, See also: tendency, sign, deportment, manner, Syn. ท่าทาง, ชั้นเชิง, หน่วยก้าน, Example: พระแก้วมีท่วงทีกริยาสงบ สำรวม สมเป็นผู้ทรงศีลอย่างแท้จริง
ทีท่า(n) attitude, Example: คนไทยมีทีท่าไม่ชอบคนลาว, Thai Definition: ความเป็นไปของบุคคลหรือสถานการณ์เป็นต้น
ท่าที(n) attitude, See also: reaction, manner, Syn. ทีท่า, ท่า, อาการ, กิริยาอาการ, ท่วงท่า, อากัปกริยา, Example: ท่าทีของโซเวียตรัสเซียในเอเซียอาคเนย์กำลังจะเปลี่ยนแปลง, Thai Definition: กริยาอาการหรือท่าทีที่มีต่อสถานการณ์หรือบุคคลเป็นต้น
ทัศนคติ(n) attitude, See also: opinion, viewpoint, Example: ท่าทีและทัศนคติของพ่อแม่ มีอิทธิพลต่อเด็กมาก, Thai Definition: แนวความคิดเห็น
ช้างสะบัดหญ้า(n) Thai dancer's posture, See also: attitude assumed by Siamese actors, Thai Definition: ท่าละครท่าหนึ่ง
กินนรรำ(n) a Thai dancing posture, See also: attitudes assumed in Siamese theatricals, Thai Definition: ชื่อท่าละครชนิดหนึ่ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขึงขัง[kheungkhang] (v) EN: be severe ; be rigorous ; be stern ; be serious ; be solemn ; take a grave attitude ; scowl
กินนรรำ[kinnønram] (n) EN: Thai dancing posture; attitudes assumed in Siamese theatricals
พนม[phanom] (v) EN: put the palms of the hands together in salute ; press the hands together at the chest or forehead in sign of respect ; clasp palms together in the attitude of salutation or adoration  FR: joindre les mains pour saluer
เปลี่ยนสี[plīen sī] (v, exp) EN: change one's attitude
เปลี่ยนท่าที[plīen thāthī] (v, exp) EN: change one's attitude ; turn one's point ; change one's mind ; sing a different tune ; change one's ideas ; come over  FR: changer d'attitude
ท่า[thā] (n) EN: bearing ; posture ; pose ; manner  FR: allure [ f ] ; attitude [ f ] ; posture [ f ] ; maintien [ m ] ; tenue [ f ] ; pose [ f ] ; manière [ f ] ; position [ f ]
ท่าทาง[thāthāng] (n) EN: appearance ; manner ; bearing ; look ; mien ; gesture ; expression ; airs ; style ; demeanor  FR: allure [ f ] ; aspect [ m ] ; apparence [ f ] ; tenue [ f ] ; look [ m ] ; attitude [ f ] ; manière [ f ] ; air [ m ] ; genre [ m ] ; comportement [ m ] ; geste [ m ] ; port [ m ] ; pose [ f ] ; posture [ f ]
ท่าที[thāthī] (n) EN: attitude ; reaction ; manner  FR: attitude [ f ] ; comportement [ m ] ; intention [ f ]
ทัศนคติ[thatsanakhati] (n) EN: attitude ; opinion ; view ; viewpoint
ทัศนคติด้านบวก[thatsanakhati dān būak] (n, exp) EN: positive attitude  FR: attitude positive [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
attitude
attitudes

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
attitude
attitudes

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
心态[xīn tài, ㄒㄧㄣ ㄊㄞˋ,   /  ] attitude (of the heart); state of one's psyche; way of thinking; mentality #2,808 [Add to Longdo]
[tài, ㄊㄞˋ, / ] attitude #6,159 [Add to Longdo]
姿态[zī tài, ㄗ ㄊㄞˋ, 姿  / 姿 ] attitude; posture; stance #6,434 [Add to Longdo]
架势[jià shi, ㄐㄧㄚˋ ㄕ˙,   /  ] attitude; position (on an issue etc) #16,959 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Demutshaltung { f }attitude to submission [Add to Longdo]
Gesinnung { f }; Stellung { f }; Standpunkt { m } | Gesinnungen { pl }; Stellungen { pl }; Standpunkte { pl }attitude | attitudes [Add to Longdo]
Haltung { f } | Haltungen { pl }attitude | attitudes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
姿勢[しせい, shisei] (n) attitude; posture; stance; approach; carriage (of the body); (P) #3,176 [Add to Longdo]
態度[たいど, taido] (n, adj-no) attitude; manner; behaviour; (P) #3,566 [Add to Longdo]
動向[どうこう, doukou] (n) trend; tendency; movement; attitude; (P) #6,548 [Add to Longdo]
心がけ(P);心掛け(P);心懸け[こころがけ, kokorogake] (n) intention; attention; dedication; care; prudence; readiness; mental attitude; (P) #15,280 [Add to Longdo]
態勢[たいせい, taisei] (n) attitude; posture; preparedness; readiness; (P) #19,134 [Add to Longdo]
しゃっきり[shakkiri] (adv) (See しゃきっと, すっきり) crisp; straight (back); unwavering attitude; brisk [Add to Longdo]
つかず離れずの態度;付かず離れずの態度;即かず離れずの態度[つかずはなれずのたいど, tsukazuhanarezunotaido] (n) neutral attitude [Add to Longdo]
つんと[tsunto] (adv) (1) prickly (attitude); aloof; (vs) (2) to look standoffish; (3) acrid; sharp (smell); (4) popping (e.g. of ears, sinuses, etc.) [Add to Longdo]
ガンバリズム[ganbarizumu] (n) attitude that one must keep going no matter what (wasei [Add to Longdo]
意識を変える;意識をかえる[いしきをかえる, ishikiwokaeru] (exp, v1) to alter one's state of consciousness; to change one's mindset; to change one's attitude [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Attitude \At"ti*tude\, n. [It. attitudine, LL. aptitudo, fr. L.
   aptus suited, fitted: cf. F. attitude. Cf. {Aptitude}.]
   1. (Paint. & Sculp.) The posture, action, or disposition of a
    figure or a statue.
    [1913 Webster]
 
   2. The posture or position of a person or an animal, or the
    manner in which the parts of his body are disposed;
    position assumed or studied to serve a purpose; as, a
    threatening attitude; an attitude of entreaty.
    [1913 Webster]
 
   3. Fig.: Position as indicating action, feeling, or mood; as,
    in times of trouble let a nation preserve a firm attitude;
    one's mental attitude in respect to religion.
    [1913 Webster]
 
       The attitude of the country was rapidly changing.
                          --J. R. Green.
    [1913 Webster]
 
   {To strike an attitude}, to take an attitude for mere effect.
    [1913 Webster]
 
   Syn: {Attitude}, {Posture}.
 
   Usage: Both of these words describe the visible disposition
      of the limbs. Posture relates to their position
      merely; attitude refers to their fitness for some
      specific object. The object of an attitude is to set
      forth exhibit some internal feeling; as, attitude of
      wonder, of admiration, of grief, etc. It is,
      therefore, essentially and designedly expressive. Its
      object is the same with that of gesture; viz., to hold
      forth and represent. Posture has no such design. If we
      speak of posture in prayer, or the posture of
      devotion, it is only the natural disposition of the
      limbs, without any intention to show forth or exhibit.
      [1913 Webster]
 
         'T is business of a painter in his choice of
         attitudes (positur[ae]) to foresee the effect
         and harmony of the lights and shadows. --Dryden.
      [1913 Webster]
 
         Never to keep the body in the same posture half
         an hour at a time.        --Bacon.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 attitude
   n 1: a complex mental state involving beliefs and feelings and
      values and dispositions to act in certain ways; "he had the
      attitude that work was fun" [syn: {attitude}, {mental
      attitude}]
   2: the arrangement of the body and its limbs; "he assumed an
     attitude of surrender" [syn: {position}, {posture},
     {attitude}]
   3: a theatrical pose created for effect; "the actor struck just
     the right attitude"
   4: position of aircraft or spacecraft relative to a frame of
     reference (the horizon or direction of motion)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 attitude /atityd/ 
  attitude

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top