ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

genre

ZH AA1 N R AH0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -genre-, *genre*
Possible hiragana form: げんれ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
genre(n) ชนิด, See also: ประเภท, จำพวก, แบบ, Syn. kind, sort, type, style

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
genre(จาน'ระ) n.จำพวก, ชนิด, แบบ, ประเภท, ภาพเขียนเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน adj. เกี่ยวกับชนิด -pl. genres

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
genreประเภท(วรรณกรรม) [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
genre paintingภาพชีวิตประจำวัน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Know a good spot for genre painting?รู้จักสถานที่ที่มีภาพให้วาดไหม Portrait of a Beauty (2008)
Genre painting?ภาพวาดอะไรเหรอ Portrait of a Beauty (2008)
I said genre painting, not landscape!ข้าเขียนภาพผู้คน ไม่ใช่ภาพทิวทัศน์ Portrait of a Beauty (2008)
- is it under genre or on a specific playlist?แยกตามประเภทหรือเพลย์ลิสต์? Introduction to Statistics (2009)
If we pull samples from different genres and layer them together, we could make some...ถ้าเราลองร้องเพลงหลายๆประเภทดู พวกเราอาจจะทำให้... ... Pitch Perfect (2012)
It's a genre novel but not just that.มันก็ไม่เชิงว่าเป็นนิยายทั่วไปเสียทีเดียว A Muse (2012)
They will never pick a genre novelist or a best-selling author.ไม่ว่าหนังสือจะขายดีแค่ไหน เขาก็ไม่เคยให้รางวัลกับนักเขียนหรอก A Muse (2012)
Me, Seo Jiwoo the genre novelist.ผม โซจีวู นักเขียนธรรมดา ๆ A Muse (2012)
♪ That's just how we live in my genre ♪ ♪ Hey! ♪แต่นั่นแหละคือวิธีที่จะอยู่รอดในแนวเพลงนี้ Hey! Thanksgiving (2012)
Genre mash-up. Cool.Genre mash-up ยอดไปเลย LARP and the Real Girl (2013)
Your genre is a tragedy.เรื่องราวแบบของนายและของชาอึนซัง เป็นเหมือนละครน้ำเน่าทั่วไปเลยนะ Episode #1.14 (2013)
"There's like a whole prolapse fetish genre of film.""มีหนังประเภทที่แสดง ความคลั่งไคล้ทางเพศจากการปลิ้น After Porn Ends 2 (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบ[baēp] (n) EN: example ; model ; kind  FR: modèle [ m ] ; genre [ m ] ; type [ m ] ; style [ m ] ; forme [ f ]
แบบพิเศษ[baēp phisēt] (n, exp) EN: peculiar style ; singular style  FR: style particulier [ m ] ; genre particulier [ m ]
ชนิด[chanit] (n) EN: kind ; type ; species ; category ; variety  FR: sorte [ f ] ; espèce [ f ] ; genre [ m ] ; type [ m ] ; exemple [ m ]
ดนตรีทุกชนิด[dontrī thuk chanit] (xp) EN: all kinds of music  FR: tous les genres de musique
จำพวก[jamphūak] (n) EN: kind ; category ; type ; sort ; group ; class ; species ; number ; lot  FR: groupe [ m ] ; association [ f ] ; classe [ f ] ; catégorie [ f ] ; genre [ m ]
จำพวกเดียวกัน[jamphūak dīokan] (v) EN: be of the same kind ; belong to the same category  FR: être au même genre ; appartenir à la même catégorie
ลึงค์[leung] (n) EN: gender (in grammar)  FR: genre (grammatical) [ m ]
ลิงค์ = ลิงก์[ling] (n) EN: gender  FR: genre [ m ]
มนุษยชาติ[manutsayachāt] (n) EN: mankind ; humankind ; human race ; Homo sapiens  FR: genre humain [ m ] ; espèce humaine [ f ]
มนุษยธรรม[manutsayatham] (n) EN: humanity ; mankind  FR: humanité [ f ] ; genre humain [ m ] ; race humaine [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
GENRE ZH AA1 N R AH0
GENRES ZH AA1 N R AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
genre (n) ʒˈaːnrə (zh aa1 n r @)
genres (n) ʒˈaːnrəz (zh aa1 n r @ z)
genre-painting (n) ʒˈaːnrə-pɛɪntɪŋ (zh aa1 n r @ - p ei n t i ng)
genre-paintings (n) ʒˈaːnrə-pɛɪntɪŋz (zh aa1 n r @ - p ei n t i ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
体裁[tǐ cái, ㄊㄧˇ ㄘㄞˊ, / ] genre; style; form of writing, #31,595 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Genre { n }genre [Add to Longdo]
Sittenbild { n } | Sittenbilder { pl }genre picture | genre pictures [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジャンル[janru] (n) genre (fre [Add to Longdo]
ドドンパ[dodonpa] (n) Dodompa (a rumba-like Japanese musical genre popular in the 1960s) [Add to Longdo]
花鳥画[かちょうが, kachouga] (n) painting of flowers and birds; bird-and-flower genre in Chinese and Japanese painting [Add to Longdo]
戒厳令[かいげんれい, kaigenrei] (n) martial law; (P) [Add to Longdo]
現連結集合[げんれんけつしゅうごう, genrenketsushuugou] (n) { comp } current link set [Add to Longdo]
巧言令色[こうげんれいしょく, kougenreishoku] (n) flattery; honeyed words [Add to Longdo]
巧言令色鮮し仁;巧言令色少なし仁;巧言令色すくなし仁[こうげんれいしょくすくなしじん, kougenreishokusukunashijin] (exp) (arch) (See 巧言令色) those who resort to blandishments and fawning smiles are apt to lack compassion; a honeyed tongue with a heart of gall [Add to Longdo]
催馬楽[さいばら, saibara] (n) genre of Heian-period Japanese court music (primarily consisting of gagaku-styled folk melodies) [Add to Longdo]
小雅[しょうが, shouga] (n) (See 雅・が・2) minor festal song (subgenre of the Shi Jing) [Add to Longdo]
推理[すいり, suiri] (n, vs, adj-no) reasoning; inference; mystery or detective genre (movie, novel, etc.); (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
現連結集合[げんれんけつしゅうごう, genrenketsushuugou] current link set [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Genre \Gen"re\ (zh[aum]N"r'), n. [F. See {Gender}.]
   1. Kind; genus; class; form; style, esp. in literature.
 
       French drama was lisping or still inarticulate; the
       great French genre of the fabliau was hardly born.
                          --Saintsbury.
 
       A particular demand . . . that we shall pay special
       attention to the matter of genres -- that is, to the
       different forms or categories of literature. --W. P.
                          Trent.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   2. (Fine Arts) A style of painting, sculpture, or other
    imitative art, which illustrates everyday life and
    manners.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 genre
   n 1: a kind of literary or artistic work
   2: a style of expressing yourself in writing [syn: {writing
     style}, {literary genre}, {genre}]
   3: an expressive style of music [syn: {music genre}, {musical
     genre}, {genre}, {musical style}]
   4: a class of art (or artistic endeavor) having a characteristic
     form or technique

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 genre /ʒɑ̃ʀ/ 
  kind; sort

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Genre /ʒãrə/ 
  genre

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 genre /ʒɑnrə/
  genre

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top