ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

culture

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -culture-, *culture*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
subculture(n) วัฒนธรรมย่อย
Cancel Culture[แคน'เซิล คัล'เชอะ] (n) การแบนหรือคว่ำบาตรคนดัง ศิลปิน องค์กร หรือใครก็ตามแต่ที่แสดงความคิดเห็น สนับสนุน หรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมลงในโซเชียลมีเดีย ที่ทำให้คนทั่วไปไม่พอใจหรือผิดหวังในตัวคนคนนั้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
culture(n) การเตรียมที่ดินเพื่อเพาะปลูก, Syn. tillage
culture(n) การพัฒนา, See also: การปรับปรุง, Syn. improvement
culture(n) การเพาะเชื้อจุลินทรีย์
culture(n) คนที่เชื่อและปฏิบัติเหมือนกัน
culture(n) ค่านิยมและความเชื่อ
culture(n) วัฒนธรรม, Syn. civilization, society, way of life
cultured(adj) ซึ่งเพาะเลี้ยงขึ้นในห้องทดลอง
cultured(adj) ซึ่งมีวัฒนธรรม, See also: ซึ่งได้รับการอบรมสั่งสอน, Syn. cultivated, educated
culture shock(n) ความรู้สึกสับสนต่อวัฒนธรรมที่ไม่คุ้นเคย
culture vulture(idm) ผู้หลงใหลในศิลปะและวัฒนธรรม, See also: ผู้เชี่ยวชาญในศิลปะและวัฒนธรรม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
culture(คัล'เชอะ) n. วัฒนธรรม, การอบรม, การเลี้ยง, การปลูกฝัง, การเพาะกาย, การเพาะใจ, การเพาะปลูก, การเพาะเลี้ยง, ผลิตผลการเพาะปลูก, เชื้อจุลินทรีย์ที่เพาะเลี้ยงขึ้น
culture mediumn. อาหารเพาะเชื้อ
culture pearln. ไข่มุกเลี้ยง
cultured(คัล'เชอดฺ) adj. ซึ่งเพาะปลูกไว้, มีวัฒนธรรม, ได้รับการอบรมสั่งสอน, ซึ่งเพาะเลี้ยงขึ้น, ซึ่งเพาะเลี้ยงจากอาหารเชื้อ, Syn. refined
cultured pearln. ไข่มุกเลี้ยง
agriculture(แอก' กริคัลเชอะ) n. การเกษตร, เกษตรกรรม, กสิกรรม, เกษตรศาสตร์, -agri- cultural adj., Syn. tillage, agronomy
apiculture(เอ'พิคัลเชอะ) n. การเลี้ยงผึ้ง
aquaculture(แอด'ควะคัลเชอะ) n. การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ใต้น้ำ, เกษตรกรรมใต้น้ำ., Syn. aquiculture
aquiculture(แอค'วิคัลเซอะ) n. เกษตรกรรมใต้น้ำ, การเลี้ยงสัตว์หรือพืชใต้น้ำ, การหล่อเลี้ยงด้วยน้ำ. -aquiculturist n. (hydroponics)
arboriculture(อาร์บอระคัล'เชอะ) n.การปลูกต้นไม้และพุ่มไม้. -arboriculturist n.

English-Thai: Nontri Dictionary
culture(n) วัฒนธรรม, การเพาะปลูก, การปลูกฝัง, การเพาะเลี้ยง, การอบรม
cultured(adj) ได้รับการสั่งสอน, มีวัฒนธรรม, ซึ่งเพาะเลี้ยง
agriculture(n) เกษตรกรรม, กสิกรรม, การเกษตร, การเพาะปลูก
horticulture(n) การทำสวนดอกไม฿, พืชสวน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
culture dishจานเพาะเชื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
culture flaskคนโทเลี้ยงเชื้อ, คนโทเพาะเชื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
culture, civic; civic cultureวัฒนธรรมพลเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
culture, politicalวัฒนธรรมทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cultured pearlไข่มุกเลี้ยง, มุกเลี้ยง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cultureวัฒนธรรม [TU Subject Heading]
Cultureวัฒนธรรม [การแพทย์]
Cultureการเพาะเลี้ยง, การเพาะหาเชื้อแบคทีเรีย, การเพาะเชื้อ, การเลี้ยงเชื้อ, เพาะเชื้อ, การเพาะเลี้ยงเชื้อ [การแพทย์]
Culture and culture mediaการเพาะเชื้อและอาหารเพาะเชื้อ [TU Subject Heading]
Culture and tourismวัฒนธรรมกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว [TU Subject Heading]
Culture conflictความขัดแย้งทางวัฒนธรรม [TU Subject Heading]
Culture diffusionการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม [TU Subject Heading]
Culture in literatureวัฒนธรรมในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Culture in motion picturesวัฒนธรรมในภาพยนตร์ [TU Subject Heading]
Culture Lagความเฉื่อยทางวัฒนธรรม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- No one, no one treats my culture like this.- ไม่มีใครจะมาทำกับประเทศของฉันอย่างนี้ได้ Mannequin: On the Move (1991)
We've been coexisting quite nicely with the native cultures for the past 200 years.เราอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นอย่างดีกับชนพื้นเมือง... Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
A man who betrays his culture should not preach about its customs.คนที่ทรยศวัฒนธรรมตัวเอง อย่ามาเทศนาเรื่องวิถีชีวิตเลย Seven Years in Tibet (1997)
class, today we have the pleasure of exploring... the pantheistic culture of India.ทุกคน.. วันนี้เราจะเรียนเรื่อง วัฒนธรรมของชาวอินเดีย Never Been Kissed (1999)
I do not recall anyone being given the right to judge whose culture or customs are superior.I do not recall anyone being given the right to judge whose culture or customs are superior. Anna and the King (1999)
In both law and the culture the corporation was considered a subordinate entity that was a gift from the people in order to serve the public good.ในกฎหมายและวัฒนธรรมถือว่าบรรษัทเป็น (ริชาร์ด กรอสแมน ผู้ร่วมก่อตั้งโครงการศึกษาบรรษัท, กฎหมายและประชาธิปไตย) สภาพบุคคลตามกฎหมายซึ่งด้อยสิทธิ์ เป็นการให้โดยสิเนหาเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม The Corporation (2003)
And that means people coming together and learning a whole lot of stuff that we just don't know that has been driven out of the culture driven out of the society driven out of our minds.นั่นหมายถึงประชาชนต้องร่วมมือกันและเรียนรู้ เรื่องมากมายที่เราไม่รู้มาก่อน สิ่งที่ถูกทำลายไปจากวัฒนธรรม จากสังคม The Corporation (2003)
You know, in some cultures donkeys are revered as the wisest of all creatures.นายรู้ไม๊, ในบางวัฒนธรรม ลา เป็นสัตว์ที่ขึ้นชื่อว่า ฉลาด กว่าสัตว์ใดทั้งปวง Shrek 2 (2004)
Then I guess the big mystery is who gathered all those remarkably different cultures together and taught them all how to park their cars on their lawns?ใครที่รวบรวมวัฒนธรรมทั้งหมดไว้ด้วยกัน แล้วสอนพวกเขา ให้จอดรถบนสนาม Crash (2004)
Culture and romance, so cosmo...วัฒนธรรม โรแมนติด ช่างฝัน... Rice Rhapsody (2004)
KOREA PICTURES presents a CULTURE CAP MEDIA PRODUCTIONKOREA PICTURES presents a CULTURE CAP MEDIA PRODUCTION My Little Bride (2004)
Three artifacts hidden around the world by scientifically advanced ancient cultures legend has it that, when united, they they point the way to a treasury of knowledge that puts the library of Alexandria to shame.3 สิ่งประดิษฐ์ ถูกซ่อนไว้รอบๆโลกด้วย วิธีการบางอย่าง ในสถานที่โบราณศาสนา ตำนาน เริ่มจากสิ่งนั้น มันสามารถ Crusade (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cultureBeing knowledgeable about Japanese culture is a good thing.
cultureCountries differ in culture.
cultureCulture Day falls on Monday this year.
cultureCulture destroys language.
cultureCultured pearl.
cultureCulture is handed down from generation to generation.
cultureCultures have a coherent view of the world.
cultureCultures of the East and the West are mixed in this country.
cultureFlower arrangement is a part of Japanese culture.
cultureFor how long did the Maya culture flourish?
cultureFor world peace, therefore, we must develop the consciousness that we all are people of the planet Earth by means of a continual international exchange of culture and economy.
cultureFrom the viewpoint of tissue culture, the environment for this experiment should be more rigidly defined.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วัฒนธรรม(n) culture, See also: civilization, way of life, Example: ผู้คนมากมายเดินทางท่องเที่ยวเพื่อศึกษาวัฒนธรรมและวิถีการดำรงชีวิตของคนในท้องถิ่นต่างๆ, Thai Definition: สิ่งที่ทำให้เจริญงอกงามแก่หมู่คณะ, วิถีชีวิตของหมู่คณะ
ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม(n) culture relativity, Example: ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจหรือทางวัตถุจะต้องควบคู่ไปด้วยความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมที่มีผลกระทบทางจิตใจในลักษณะระหว่างตัวบุคคลโดยตรง
เพาะเชื้อ(v) culture, See also: culture germs, sow, propagate, Example: โรงพยาบาลทั่วไปส่วนใหญ่สามารถเพาะเชื้อเพื่อนำมาทำเป็นยารักษาโรคได้, Thai Definition: สร้างหรือทำให้เชื้อเกิดมีขึ้นมา
เพาะ(v) culture, See also: grow, Example: จุลินทรีย์บางชนิดใช้ในการผลิตอาหารที่เกิดจากการหมัก คือเพาะจุลินทรีย์ให้ผลิตอาหารตามที่ต้องการ, Thai Definition: ทำให้เกิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริบททางสังคมและวัฒนธรรม[børibot thāng sangkhom lae watthanatham] (n, exp) EN: socio-cultural context  FR: contexte socio-culturel [ m ]
ฟาร์มปลา[fām plā] (n, exp) FR: exploitation de pisciculture [ f ]
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร[Hø Sinlapa Watthanatham haeng Krungthēp Mahānakhøn] (x) EN: Bangkok Art & Culture Centre
การเกษตร[kānkasēt] (n) EN: agriculture  FR: agriculture [ f ]
การเลี้ยงหอยแมลงภู่[kān līeng høi malaēngphū] (n, exp) FR: mytiliculture [ f ]
การปฏิวัติวัฒนธรรม[kān patiwat watthanatham] (n, exp) EN: cultural revolution  FR: révolution culturelle [ f ]
การเพาะปลูก[kān phǿplūk] (n) EN: cultivation ; agriculture  FR: culture [ f ] ; horticulture [ f ]
การทำนา[kān tham nā] (n) EN: farming  FR: agriculture [ f ]
การทำสวนดอกไม้[kān tham sūan døkmāi] (n, exp) FR: horticulture [ f ]
กะเปิ๊บกะป๊าบ[kapoēpkapāp] (adj) EN: rough ; uncouth ; uncultured

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
culture
cultured
cultures
culture's

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
culture
cultured
cultures

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
文化[wén huà, ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ,  ] culture; civilization; cultural #296 [Add to Longdo]
培养基[péi yǎng jī, ㄆㄟˊ ㄧㄤˇ ㄐㄧ,    /   ] culture medium #15,394 [Add to Longdo]
培养液[péi yǎng yè, ㄆㄟˊ ㄧㄤˇ ㄧㄝˋ,    /   ] culture fluid (in biological lab.) #24,139 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
文化[ぶんか, bunka] TH: วัฒนธรรม  EN: culture

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kultur { f } | Kulturen { pl }culture | cultures [Add to Longdo]
Kulturschock { m }culture shock [Add to Longdo]
Zuchtperle { f } | Zuchtperlen { pl }culture pearl | culture pearls [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
文化[ぶんか, bunka] (n) (1) culture; civilization; civilisation; (2) Bunka era (1804.2.11-1818.4.22); (P) #414 [Add to Longdo]
農業[のうぎょう, nougyou] (n, adj-no) agriculture; (P) #1,653 [Add to Longdo]
文明[ぶんめい, bunmei] (n) (1) civilization; civilisation; culture; (2) Bummei era (1469.4.28-1487.7.20); (P) #4,054 [Add to Longdo]
文部[もんぶ, monbu] (n) (abbr) (See 文部科学省) Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology; (P) #4,741 [Add to Longdo]
[のう, nou] (n) farming; agriculture; (P) #4,884 [Add to Longdo]
教養[きょうよう, kyouyou] (n, vs, adj-no) cultivation; refinement; culture; education; (P) #5,407 [Add to Longdo]
人文[じんぶん(P);じんもん, jinbun (P); jinmon] (n) humanity; civilization; civilisation; culture; (P) #6,378 [Add to Longdo]
農林[のうりん, nourin] (n) agriculture and forestry; (P) #6,474 [Add to Longdo]
風土記[ふどき;ふうどき, fudoki ; fuudoki] (n) description of regional climate, culture, etc. #7,487 [Add to Longdo]
カルチャー[karucha-] (n) culture; (P) #7,588 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Culture \Cul"ture\, v. t. [imp. & p. p. {Cultured} (-t?rd; 135);
   p. pr. & vb. n. {Culturing}.]
   To cultivate; to educate.
   [1913 Webster]
 
      They came . . . into places well inhabited and
      cultured.                --Usher.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Culture \Cul"ture\ (k?l"t?r; 135), n. [F. culture, L. cultura,
   fr. colere to till, cultivate; of uncertain origin. Cf.
   {Colony}.]
   1. The act or practice of cultivating, or of preparing the
    earth for seed and raising crops by tillage; as, the
    culture of the soil.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of, or any labor or means employed for, training,
    disciplining, or refining the moral and intellectual
    nature of man; as, the culture of the mind.
    [1913 Webster]
 
       If vain our toil
       We ought to blame the culture, not the soil. --Pepe.
    [1913 Webster]
 
   3. The state of being cultivated; result of cultivation;
    physical improvement; enlightenment and discipline
    acquired by mental and moral training; civilization;
    refinement in manners and taste.
    [1913 Webster]
 
       What the Greeks expressed by their paidei`a, the
       Romans by their humanitas, we less happily try to
       express by the more artificial word culture. --J. C.
                          Shairp.
    [1913 Webster]
 
       The list of all the items of the general life of a
       people represents that whole which we call its
       culture.               --Tylor.
    [1913 Webster]
 
   4. (Biol.)
    (a) The cultivation of bacteria or other organisms (such
      as fungi or eukaryotic cells from mulitcellular
      organisms) in artificial media or under artificial
      conditions.
    (b) The collection of organisms resulting from such a
      cultivation.
 
   Note: The growth of cells obtained from multicellular animals
      or plants in artificial media is called {tissue
      culture}.
      [Webster 1913 Suppl. +PJC]
 
   Note: The word is used adjectively with the above senses in
      many phrases, such as: culture medium, any one of the
      various mixtures of gelatin, meat extracts, etc., in
      which organisms cultivated; culture flask, culture
      oven, culture tube, gelatin culture, plate culture,
      etc.
      [Webster 1913 Suppl.]
 
   5. (Cartography) Those details of a map, collectively, which
    do not represent natural features of the area delineated,
    as names and the symbols for towns, roads, houses,
    bridges, meridians, and parallels.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Culture fluid}, {Culture medium} a fluid in which
    microscopic organisms are made to develop, either for
    purposes of study or as a means of modifying their
    virulence. If the fluid is gelled by, for example, the use
    of agar, it then is called, depending on the vessel in
    which the gelled medium is contained, a plate, a slant, or
    a stab.
    [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 culture
   n 1: a particular society at a particular time and place; "early
      Mayan civilization" [syn: {culture}, {civilization},
      {civilisation}]
   2: the tastes in art and manners that are favored by a social
     group
   3: all the knowledge and values shared by a society [syn:
     {acculturation}, {culture}]
   4: (biology) the growing of microorganisms in a nutrient medium
     (such as gelatin or agar); "the culture of cells in a Petri
     dish"
   5: a highly developed state of perfection; having a flawless or
     impeccable quality; "they performed with great polish"; "I
     admired the exquisite refinement of his prose"; "almost an
     inspiration which gives to all work that finish which is
     almost art"--Joseph Conrad [syn: {polish}, {refinement},
     {culture}, {cultivation}, {finish}]
   6: the attitudes and behavior that are characteristic of a
     particular social group or organization; "the developing drug
     culture"; "the reason that the agency is doomed to inaction
     has something to do with the FBI culture"
   7: the raising of plants or animals; "the culture of oysters"
   v 1: grow in a special preparation; "the biologist grows
      microorganisms"

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 culture /kyltyʀ/ 
  cultivation; tillage; culture

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top