ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

culture

K AH1 L CH ER0   
106 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -culture-, *culture*
English-Thai: Longdo Dictionary
subculture(n) วัฒนธรรมย่อย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
culture[N] การเตรียมที่ดินเพื่อเพาะปลูก, Syn. tillage
culture[N] การพัฒนา, See also: การปรับปรุง, Syn. improvement
culture[N] การเพาะเชื้อจุลินทรีย์
culture[N] คนที่เชื่อและปฏิบัติเหมือนกัน
culture[N] ค่านิยมและความเชื่อ
culture[N] วัฒนธรรม, Syn. civilization, society, way of life
cultured[ADJ] ซึ่งเพาะเลี้ยงขึ้นในห้องทดลอง
cultured[ADJ] ซึ่งมีวัฒนธรรม, See also: ซึ่งได้รับการอบรมสั่งสอน, Syn. cultivated, educated
culture shock[N] ความรู้สึกสับสนต่อวัฒนธรรมที่ไม่คุ้นเคย
culture vulture[IDM] ผู้หลงใหลในศิลปะและวัฒนธรรม, See also: ผู้เชี่ยวชาญในศิลปะและวัฒนธรรม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
culture(คัล'เชอะ) n. วัฒนธรรม,การอบรม,การเลี้ยง,การปลูกฝัง,การเพาะกาย,การเพาะใจ,การเพาะปลูก,การเพาะเลี้ยง,ผลิตผลการเพาะปลูก,เชื้อจุลินทรีย์ที่เพาะเลี้ยงขึ้น
culture mediumn. อาหารเพาะเชื้อ
culture pearln. ไข่มุกเลี้ยง
cultured(คัล'เชอดฺ) adj. ซึ่งเพาะปลูกไว้,มีวัฒนธรรม,ได้รับการอบรมสั่งสอน,ซึ่งเพาะเลี้ยงขึ้น,ซึ่งเพาะเลี้ยงจากอาหารเชื้อ, Syn. refined
cultured pearln. ไข่มุกเลี้ยง
agriculture(แอก' กริคัลเชอะ) n. การเกษตร, เกษตรกรรม,กสิกรรม,เกษตรศาสตร์, -agri- cultural adj., Syn. tillage, agronomy)
apiculture(เอ'พิคัลเชอะ) n. การเลี้ยงผึ้ง
aquaculture(แอด'ควะคัลเชอะ) n. การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ใต้น้ำ, เกษตรกรรมใต้น้ำ., Syn. aquiculture
aquiculture(แอค'วิคัลเซอะ) n. เกษตรกรรมใต้น้ำ, การเลี้ยงสัตว์หรือพืชใต้น้ำ, การหล่อเลี้ยงด้วยน้ำ. -aquiculturist n. (hydroponics)
arboriculture(อาร์บอระคัล'เชอะ) n.การปลูกต้นไม้และพุ่มไม้. -arboriculturist n.

English-Thai: Nontri Dictionary
culture(n) วัฒนธรรม,การเพาะปลูก,การปลูกฝัง,การเพาะเลี้ยง,การอบรม
cultured(adj) ได้รับการสั่งสอน,มีวัฒนธรรม,ซึ่งเพาะเลี้ยง
agriculture(n) เกษตรกรรม,กสิกรรม,การเกษตร,การเพาะปลูก
horticulture(n) การทำสวนดอกไม฿,พืชสวน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
culture dishจานเพาะเชื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
culture flaskคนโทเลี้ยงเชื้อ, คนโทเพาะเชื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
culture, civic; civic cultureวัฒนธรรมพลเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
culture, politicalวัฒนธรรมทางการเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
cultured pearlไข่มุกเลี้ยง, มุกเลี้ยง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cultureวัฒนธรรม [TU Subject Heading]
Cultureวัฒนธรรม [การแพทย์]
Cultureการเพาะเลี้ยง,การเพาะหาเชื้อแบคทีเรีย,การเพาะเชื้อ,การเลี้ยงเชื้อ,เพาะเชื้อ,การเพาะเลี้ยงเชื้อ [การแพทย์]
Culture and culture mediaการเพาะเชื้อและอาหารเพาะเชื้อ [TU Subject Heading]
Culture and tourismวัฒนธรรมกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว [TU Subject Heading]
Culture conflictความขัดแย้งทางวัฒนธรรม [TU Subject Heading]
Culture diffusionการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม [TU Subject Heading]
Culture in literatureวัฒนธรรมในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Culture in motion picturesวัฒนธรรมในภาพยนตร์ [TU Subject Heading]
Culture Lagความเฉื่อยทางวัฒนธรรม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It was really a challenge, introducing them to our Western culture.มันเป็นสิ่งที่ท้าทายมาก การแนะนำ ให้พวกเขารู้จักวัฒนธรรมตะวันตก Airplane! (1980)
Hey, Tiger... when the boss plays, it's culture.เฮ้ ไทเกอร์... เมื่อเจ้านายเล่นอยู่ มันเป็นธรรมเนียม An American Tail (1986)
Sure, culture.แน่นอน ธรรมเนียม An American Tail (1986)
A rally at the Institute of Aryan Culture.มีการชุมนุมที่สถาบันวัฒนธรรมของอารยัน Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
This is Anglo-Soviet cultural exchange. We smile, we exchange culture.นี่คือการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมแองโกลวีท เรายิ้มเราแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม The Russia House (1990)
- No one, no one treats my culture like this.- ไม่มีใครจะมาทำกับประเทศของฉันอย่างนี้ได้ Mannequin: On the Move (1991)
We've been coexisting quite nicely with the native cultures for the past 200 years.เราอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นอย่างดีกับชนพื้นเมือง... Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
It looks as though I've been accepted into your culture.มันดูราวกับว่าฉันต้องเรียนรู้วัฒนธรรมของคุณ Toy Story (1995)
I'm here doing research about how technology affects Third World cultures.นี่ฉันทำวิจัยเกี่ยวกับวิธีการ เทคโนโลยีมีผลกระทบ ต่อวัฒนธรรมโลกที่สาม Contact (1997)
A man who betrays his culture should not preach about its customs.คนที่ทรยศวัฒนธรรมตัวเอง อย่ามาเทศนาเรื่องวิถีชีวิตเลย Seven Years in Tibet (1997)
class, today we have the pleasure of exploring... the pantheistic culture of India.ทุกคน.. วันนี้เราจะเรียนเรื่อง วัฒนธรรมของชาวอินเดีย Never Been Kissed (1999)
Rich cultures.Rich cultures. Anna and the King (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cultureBeing knowledgeable about Japanese culture is a good thing.
cultureCountries differ in culture.
cultureCulture Day falls on Monday this year.
cultureCulture destroys language.
cultureCultured pearl.
cultureCulture is handed down from generation to generation.
cultureCultures have a coherent view of the world.
cultureCultures of the East and the West are mixed in this country.
cultureFlower arrangement is a part of Japanese culture.
cultureFor how long did the Maya culture flourish?
cultureFor world peace, therefore, we must develop the consciousness that we all are people of the planet Earth by means of a continual international exchange of culture and economy.
cultureFrom the viewpoint of tissue culture, the environment for this experiment should be more rigidly defined.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วัฒนธรรม[N] culture, See also: civilization, way of life, Example: ผู้คนมากมายเดินทางท่องเที่ยวเพื่อศึกษาวัฒนธรรมและวิถีการดำรงชีวิตของคนในท้องถิ่นต่างๆ, Thai definition: สิ่งที่ทำให้เจริญงอกงามแก่หมู่คณะ, วิถีชีวิตของหมู่คณะ
ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม[N] culture relativity, Example: ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจหรือทางวัตถุจะต้องควบคู่ไปด้วยความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมที่มีผลกระทบทางจิตใจในลักษณะระหว่างตัวบุคคลโดยตรง
เพาะเชื้อ[V] culture, See also: culture germs, sow, propagate, Example: โรงพยาบาลทั่วไปส่วนใหญ่สามารถเพาะเชื้อเพื่อนำมาทำเป็นยารักษาโรคได้, Thai definition: สร้างหรือทำให้เชื้อเกิดมีขึ้นมา
เพาะ[V] culture, See also: grow, Example: จุลินทรีย์บางชนิดใช้ในการผลิตอาหารที่เกิดจากการหมัก คือเพาะจุลินทรีย์ให้ผลิตอาหารตามที่ต้องการ, Thai definition: ทำให้เกิด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริบททางสังคมและวัฒนธรรม[n. exp.] (børibot thāng sangkhom lae watthanatham) EN: socio-cultural context   FR: contexte socio-culturel [m]
ฟาร์มปลา[n. exp.] (fām plā) FR: exploitation de pisciculture [f]
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร[X] (Hø Sinlapa Watthanatham haeng Krungthēp Mahānakhøn) EN: Bangkok Art & Culture Centre   
การเกษตร[n.] (kānkasēt) EN: agriculture   FR: agriculture [f]
การเลี้ยงหอยแมลงภู่ [n. exp.] (kān līeng høi malaēngphū) FR: mytiliculture [f]
การปฏิวัติวัฒนธรรม[n. exp.] (kān patiwat watthanatham) EN: cultural revolution   FR: révolution culturelle [f]
การเพาะปลูก[n.] (kān phǿplūk) EN: cultivation ; agriculture   FR: culture [f] ; horticulture [f]
การทำนา[n.] (kān tham nā) EN: farming   FR: agriculture [f]
การทำสวนดอกไม้[n. exp.] (kān tham sūan døkmāi) FR: horticulture [f]
กะเปิ๊บกะป๊าบ[adj.] (kapoēpkapāp) EN: rough ; uncouth ; uncultured   

CMU English Pronouncing Dictionary
CULTURE    K AH1 L CH ER0
CULTURED    K AH1 L CH ER0 D
CULTURES    K AH1 L CH ER0 Z
CULTURE'S    K AH1 L CH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
culture    (n) kˈʌltʃər (k uh1 l ch @ r)
cultured    (j) kˈʌltʃəd (k uh1 l ch @ d)
cultures    (n) kˈʌltʃəz (k uh1 l ch @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
文化[wén huà, ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ, ] culture; civilization; cultural, #296 [Add to Longdo]
培养基[péi yǎng jī, ㄆㄟˊ ㄧㄤˇ ㄐㄧ, / ] culture medium, #15,394 [Add to Longdo]
培养液[péi yǎng yè, ㄆㄟˊ ㄧㄤˇ ㄧㄝˋ, / ] culture fluid (in biological lab.), #24,139 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
文化[ぶんか, bunka] Thai: วัฒนธรรม English: culture

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kultur {f} | Kulturen {pl}culture | cultures [Add to Longdo]
Kulturschock {m}culture shock [Add to Longdo]
Zuchtperle {f} | Zuchtperlen {pl}culture pearl | culture pearls [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
B系;ビー系[ビーけい, bi-kei] (n,adj-no) (sl) hip-hop culture; Black culture (esp. breakdancing culture) [Add to Longdo]
むくつけき[, mukutsukeki] (adj-pn) coarse; uncultured [Add to Longdo]
アイヌ新法[アイヌしんぽう, ainu shinpou] (n) New Ainu Law (passed in 1997, aiming at promoting and protecting Ainu culture) [Add to Longdo]
アグリカルチャー;アグリカルチャ[, agurikarucha-; agurikarucha] (n) agriculture [Add to Longdo]
アメリカ文化[アメリカぶんか, amerika bunka] (n) American culture [Add to Longdo]
イスラム文化[イスラムぶんか, isuramu bunka] (n) Islamic culture [Add to Longdo]
オカルチャー[, okarucha-] (n) (abbr) occult culture [Add to Longdo]
カウンターカルチャー[, kaunta-karucha-] (n) counterculture [Add to Longdo]
カルチャー[, karucha-] (n) culture; (P) [Add to Longdo]
カルチャーショック[, karucha-shokku] (n) culture shock; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Culture \Cul"ture\, v. t. [imp. & p. p. {Cultured} (-t?rd; 135);
   p. pr. & vb. n. {Culturing}.]
   To cultivate; to educate.
   [1913 Webster]
 
      They came . . . into places well inhabited and
      cultured.                --Usher.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Culture \Cul"ture\ (k?l"t?r; 135), n. [F. culture, L. cultura,
   fr. colere to till, cultivate; of uncertain origin. Cf.
   {Colony}.]
   1. The act or practice of cultivating, or of preparing the
    earth for seed and raising crops by tillage; as, the
    culture of the soil.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of, or any labor or means employed for, training,
    disciplining, or refining the moral and intellectual
    nature of man; as, the culture of the mind.
    [1913 Webster]
 
       If vain our toil
       We ought to blame the culture, not the soil. --Pepe.
    [1913 Webster]
 
   3. The state of being cultivated; result of cultivation;
    physical improvement; enlightenment and discipline
    acquired by mental and moral training; civilization;
    refinement in manners and taste.
    [1913 Webster]
 
       What the Greeks expressed by their paidei`a, the
       Romans by their humanitas, we less happily try to
       express by the more artificial word culture. --J. C.
                          Shairp.
    [1913 Webster]
 
       The list of all the items of the general life of a
       people represents that whole which we call its
       culture.               --Tylor.
    [1913 Webster]
 
   4. (Biol.)
    (a) The cultivation of bacteria or other organisms (such
      as fungi or eukaryotic cells from mulitcellular
      organisms) in artificial media or under artificial
      conditions.
    (b) The collection of organisms resulting from such a
      cultivation.
 
   Note: The growth of cells obtained from multicellular animals
      or plants in artificial media is called {tissue
      culture}.
      [Webster 1913 Suppl. +PJC]
 
   Note: The word is used adjectively with the above senses in
      many phrases, such as: culture medium, any one of the
      various mixtures of gelatin, meat extracts, etc., in
      which organisms cultivated; culture flask, culture
      oven, culture tube, gelatin culture, plate culture,
      etc.
      [Webster 1913 Suppl.]
 
   5. (Cartography) Those details of a map, collectively, which
    do not represent natural features of the area delineated,
    as names and the symbols for towns, roads, houses,
    bridges, meridians, and parallels.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   {Culture fluid}, {Culture medium} a fluid in which
    microscopic organisms are made to develop, either for
    purposes of study or as a means of modifying their
    virulence. If the fluid is gelled by, for example, the use
    of agar, it then is called, depending on the vessel in
    which the gelled medium is contained, a plate, a slant, or
    a stab.
    [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 culture
   n 1: a particular society at a particular time and place; "early
      Mayan civilization" [syn: {culture}, {civilization},
      {civilisation}]
   2: the tastes in art and manners that are favored by a social
     group
   3: all the knowledge and values shared by a society [syn:
     {acculturation}, {culture}]
   4: (biology) the growing of microorganisms in a nutrient medium
     (such as gelatin or agar); "the culture of cells in a Petri
     dish"
   5: a highly developed state of perfection; having a flawless or
     impeccable quality; "they performed with great polish"; "I
     admired the exquisite refinement of his prose"; "almost an
     inspiration which gives to all work that finish which is
     almost art"--Joseph Conrad [syn: {polish}, {refinement},
     {culture}, {cultivation}, {finish}]
   6: the attitudes and behavior that are characteristic of a
     particular social group or organization; "the developing drug
     culture"; "the reason that the agency is doomed to inaction
     has something to do with the FBI culture"
   7: the raising of plants or animals; "the culture of oysters"
   v 1: grow in a special preparation; "the biologist grows
      microorganisms"

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 culture /kyltyʀ/ 
  cultivation; tillage; culture

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top