Search result for

männer

(80 entries)
(0.0156 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -männer-, *männer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
manner[N] วิธีการ, See also: วิธีกระทำ, ลักษณะท่าทาง, กิริยาท่าทาง, มารยาท, Syn. politeness, deportment
manner[N] รูปแบบ, See also: จำพวก, ประเภท, ลักษณะ, ชนิด, Syn. genre, style
manners[N] มารยาทสังคม
manners[N] ขนบธรรมเนียมประเพณี, See also: รูปแบบการดำเนินชีวิต, ธรรมเนียมปฎิบัติ, วิถีชีวิต, วิถีทาง, ขนบธรรมเนียม, Syn. culture, etiquette, decorum
mannered[ADJ] ซึ่งมีมารยาท (ดีหรือเลว)
mannerly[ADJ] สุภาพ, See also: มารยาทดี, มีมารยาท, Syn. respectful, well-bred
mannerly[ADV] อย่างสุภาพ
mannerism[N] ธรรมเนียมปฏิบัติ, See also: การยึดถือขนบธรรมเนียมเฉพาะ, วิธีปฎิบัติ, ระเบียบแบบแผน, ลักษณะเฉพาะ, Syn. idiosyncrasy, pecularity
mannerist[N] ผู้มีมารยาท (ดีหรือเลว), See also: ผู้ยึดถือขนบธรรมเนียมเฉพาะ, วิธีปฎิบัติ, ระเบียบแบบแผน
manneristic[ADJ] ซึ่งมีธรรมเนียมปฏิบัติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
manner(แมน'เนอะ) n. กิริยา,ลักษณะท่าทาง,มารยาท,วิธีการกระทำ., See also: manners ขนบธรรมเนียมประเพณี,กิริยาท่าทาง,ชนิด,จำพวก,ประเภท,ลักษณะ,แฟชั่น,สมบัติผู้ดี
mannered(แมน'เนอร์ด) adj. มีกิริยามารยาท,ตามนิสัย,มีผล, Syn. affected
ill-mannered(อิล'แมน'เนอร์ดฺ) adj. ซึ่งมีมารยาทเลว,ไม่สุภาพ,หยาบคาย, Syn. impolite
unmannerly(อันแมน'เนอลี่) adj.,adv. ไม่มีมาร-ยาท,ไม่สุภาพ,หยาบคาย,ไม่มีกริยา, See also: unmannerliness n.
well-mannered(เวล'แมนเนอด) adj. มีกิริยามารยาทดี

English-Thai: Nontri Dictionary
manner(n) กิริยาท่าทาง,วิธี,ลักษณะ,อาการ,มารยาท,ความประพฤติ
mannerism(n) กิริยาท่าทาง,นิสัย,คำพูดที่ติดปาก,ธรรมเนียมปฏิบัติ
unmannerly(adj) เลว,หยาบคาย,ไม่มีมารยาท,ไม่สุภาพ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mannerกิริยาอาการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
manner of articulationลักษณะการออกเสียง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]
mannerismจริตนิยม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
mannerismลัทธิเกินพอดี, จริตนิยม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mannerismมีท่าทางมากกว่าที่ควรจะเป็น, ดัดจริต, มีท่าทางมากกว่าที่ควรจะเป็น [การแพทย์]
Manners and customsความเป็นอยู่และประเพณี [TU Subject Heading]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มารยาท[N] manners, See also: ethics, Syn. มรรยาท, Example: ผมมีมารยาทพอที่จะไม่ทำให้นายต้องลำบากใจเพราะคำพูดของผม, Thai definition: กิริยาวาจาที่ถือว่าเรียบร้อย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ยี่ห้อ[N] manner, See also: characteristic, type, habit, Example: แค่การกระทำก็บอกยี่ห้อเขาแล้วล่ะ, Thai definition: สิ่งที่บอกถึงลักษณะของคนนั้นๆ, Notes: (จีน), (ปาก)
อากัปกิริยา[N] manner, See also: characteristic, Syn. กิริยาท่าทาง, กิริยาอาการ, ท่าทาง, กิริยา, Example: เขามีอากัปกิริยาเหมือนคนเมา, Notes: (บาลี)
กิริยาท่าทาง[N] manner, See also: mien, behaviour, bearing, demeanor, conduct, Syn. ท่าทาง, พฤติกรรม, Example: กิริยาท่าทางของหล่อนเรียบร้อยราวกับกุลสตรีในวัง
จริตจะก้าน[N] manner, See also: conduct, behaviour, air, bearing, demeanour, aspect, Syn. จริต, Example: แกคงถูกสอนมาให้มีจริตจะก้านแบบหญิงไทย, Thai definition: กิริยาหรือวาจาที่แสดงออกอย่างมีการปรุงแต่ง
เขบ็จขบวน[N] manner, See also: posture, attitude, Syn. ท่าทาง, ท่วงที, ชั้นเชิง, ระเบียบ, Example: คนในวังมีเขบ็จขบวนยุ่งยาก ไม่คล่องแคล่วว่องไวเหมือนพวกเราหรอก, Thai definition: ลีลาหรือท่วงท่าที่ปรุงแต่งอย่างมีระเบียบ เป็นต้น
ฟอร์ม[N] manner, See also: look, Example: เขาเป็นนักการเมืองที่มีฟอร์มดีมากในสายตาประชาชน และก่อให้เกิดความคาดหวังสูง, Thai definition: ท่าที, ชั้นเชิงหรือลักษณะภายนอกที่แสดงออก, Notes: (อังกฤษ)
ผะสา[N] manner, See also: pattern, course of action, Syn. ประสา, Example: เธอเป็นเด็กไม่เป็นผะสาอะไรเลยโดนคนเขาหลอกตลอดเวลา, Thai definition: วิสัยที่เป็นไป
อิริยา[N] movement, See also: manner, bearing, Syn. กิริยา, ท่าทาง, Thai definition: อาการเคลื่อนไหว
อิริยาบถ[N] manner, See also: deportment, bodily movement, Syn. ท่าทาง, Example: พระพุทธรูปองค์นี้สร้างขึ้นตามพุทธศิลปะแบบสุโขทัย ในอิริยาบถประทับยืน, Thai definition: อาการที่ร่างกายอยู่ในท่าใดท่าหนึ่ง คือ ยืน เดิน นั่ง นอน, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาการ[n.] (ākān) EN: state ; condition ; manner   FR: état (de santé) [m] ; condition (de santé) [f]
อากัปกิริยา[n.] (ākapkiriyā) EN: manner ; behaviour = behavior (Am.) ; bearing   FR: tenue [f] ; maintien [m] ; manière [f]
เชิง[n.] (choēng) EN: manner ; posture ; gesture ; stance ; airs   FR: subtilité [f] ; finesse [f] ; manière [f]
ช้อย[adj.] (chøi) EN: soft ; lithe ; affectedly graceful ; graceful in manner   FR: souple ; délié
ด้วยประการไฉน[adv.] (dūay prakān chanai) EN: by what manner   
ด้วยประการฉะนี้[adv.] (dūay prakān chanī) EN: thus ; in this manner ; here and now ; for this reason ; therefore   
จริต[n.] (jarit) EN: behaviour = behavior (Am.) ; conduct ; manner ; act ; deed ; mind ; spirit   FR: conduite [f] ; manières [fpl] ; comportement [m]
กรรมฐาน[n.] (kammathān) EN: meditation in the Buddhist manner ; meditation ; contemplation   FR: méditation bouddhiste [f]
กำปั้นทุบดิน[adv.] (kampan thup din) EN: indistinctively ; fatuously ; flippantly ; in a perfunctory manner ; off the cuff   
กะเปิ๊บกะป๊าบ[adv.] (kapoēpkapāp) EN: in a messy manner ; like a ragamuffin ; like a bum   

CMU English Pronouncing Dictionary
MANNER    M AE1 N ER0
MANNERS    M AE1 N ER0 Z
MANNERED    M AE1 N ER0 D
MANNERING    M AE1 N ER0 IH0 NG
MANNERISM    M AE1 N ER0 IH2 Z AH0 M
MANNERIST    M AE1 N ER0 AH0 S T
MANNERISMS    M AE1 N ER0 IH2 Z AH0 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
manner    (n) (m a1 n @ r)
manners    (n) (m a1 n @ z)
mannered    (j) (m a1 n @ d)
mannerly    (j) (m a1 n @ l ii)
mannerism    (n) (m a1 n @ r i z @ m)
mannerisms    (n) (m a1 n @ r i z @ m z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
方法[ほうほう, houhou] Thai: รูปแบบ English: manner

German-Thai: Longdo Dictionary
Männer(n) |pl.| , See also: der Mann

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Männerchor {m}male choir [Add to Longdo]
Männergesellschaft {f}male society [Add to Longdo]
Männersache {f} | Männersachen {pl} | Männersache seinman's business; job for a man | men's affairs | to be a male preserve [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
がさつ[, gasatsu] (adj-na) (1) crude; unrefinded; coarse; rough; (2) ill-mannered; rude; insensitive; tactless; boorish [Add to Longdo]
しめやか[, shimeyaka] (adj-na) quiet and subdued in appearance; solemn; sad and depressed in manner; soft; gentle [Add to Longdo]
そんな具合に[そんなぐあいに, sonnaguaini] (exp) in that manner [Add to Longdo]
そんな風に[そんなふうに, sonnafuuni] (exp) (uk) in that manner; like that [Add to Longdo]
っぷり[, ppuri] (suf) (col) (See 振り・ぶり・1) manner; style [Add to Longdo]
でんと[, dento] (adv) imposingly; heavily; conspicuously; in a dignified manner [Add to Longdo]
もの柔らか;物柔らか[ものやわらか, monoyawaraka] (adj-na,n) mild; mild-mannered; gentle [Add to Longdo]
やり方(P);遣り方[やりかた, yarikata] (n) manner of doing; way; method; means; (P) [Add to Longdo]
よそ行き(P);余所行き[よそゆき(P);よそいき, yosoyuki (P); yosoiki] (adj-no) (1) going out; (2) one's best (clothes, looks, manners, behaviour, etc.); (3) formal behaviour (manners, speech, etc.); (P) [Add to Longdo]
カンタービレ[, kanta-bire] (n) cantabile (in a smooth, singing manner) (ita [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
态度[tài du, ㄊㄞˋ ㄉㄨ˙, / ] manner; bearing; attitude; approach, #1,277 [Add to Longdo]
样子[yàng zi, ㄧㄤˋ ㄗ˙, / ] manner; air; looks; aspect, #1,668 [Add to Longdo]
[yàng, ㄧㄤˋ, / ] manner; pattern; way; appearance; shape, #2,171 [Add to Longdo]
气派[qì pài, ㄑㄧˋ ㄆㄞˋ, / ] manner; style, #17,247 [Add to Longdo]
派头[pài tóu, ㄆㄞˋ ㄊㄡˊ, / ] manner; style, #37,204 [Add to Longdo]
[xiān, ㄒㄧㄢ, / ] manner of dancing; walk around, #50,224 [Add to Longdo]
口锋[kǒu fēng, ㄎㄡˇ ㄈㄥ, / ] manner of speech; tone of voice, #337,063 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Männer [mɛnr] (n) , pl.
     males; men
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top