Search result for

mana

(166 entries)
(0.006 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mana-, *mana*
Possible hiragana form: まな
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
manage[VI] สำเร็จ, See also: จัดการได้สำเร็จ, ทำได้สำเร็จ, Syn. compass
manage[VT] ทำให้สำเร็จ (โดยเฉพาะกับสิ่งที่ยากหรือเป็นไปไม่ได้), See also: จัดการได้สำเร็จ, ทำได้สำเร็จ, หาทางทำจนสำเร็จ, Syn. triumph, win through
manage[VT] จัดการ (โดยเฉพาะกับสถานการณยุ่งยากเพราะขาดแคลนบางสิ่งเช่น ทรัพย์สมบัติ, เงิน), Syn. conduct, carry on
manage[VI] บริหาร, See also: จัดการ, ควบคุม, ปกครอง, ดูแล, Syn. administrate, direct
manacle[N] กุญแจมือ, See also: ตรวน, โซ่ตรวน, Syn. fetter, handcuff
manacle[VT] ใส่กุญแจมือ, See also: ใส่ตรวน, ตีตรวน, Syn. fetter, chain, handcuff
managed[ADJ] ซึ่งควบคุม, See also: ซึ่งต้องจัดการ, Syn. ruled, controlled, dominated, Ant. ungoverned, unsupervised
manager[N] ผู้จัดการ, See also: ผู้ควบคุม, ผู้บริหาร, Syn. director, handler, supervisor, chief, Ant. worker, Laborer
manager[N] นักเรียนหรือนักศึกษาที่ดูแลอุปกรณ์กีฬาภายใต้การกำกับดูแลของผู้ฝึกสอน (ทางกีฬา)
Managua[N] เมืองหลวงของนิคารากัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mana(มา'นา) n. อำนาจหรือแรงอาถรรพ์,อภินิหาร
manacle(แมน'นะเคิล) n. ตรวน,กุญแจมือ,สิ่งขัดขวาง,สิ่งควบคู่. vt. ใส่กุญแจมือ,ใส่ตรวน,ขัดขวาง,ยับยั้ง, Syn. handcuff,checks,restrain
manage(แมน'นิจฺ) v. จัดการ,จัด,ควบคุม,ดูแล,บริหาร,ปกครอง,ทำให้เกิดขึ้น,ประสบความสำเร็จ,มีอิทธิพลต่อ,พลิกแพลง,ปฏิบัติ,ถือ (อาวุธ,เครื่องมือ) ,, Syn. direct
manageable(แมน'นิจจะเบิล) adj. จัดการได้,ควบคุมได้,ปกครองได้,ไม่เหลือมือ., See also: manageably adv. manageability,manageableness n., Syn. governable
management(แมน'นิจเมินทฺ) n. การจัดการ,การบริหาร,การควบคุม,การปกครอง,ผู้จัดการ,คณะผู้จัดการ,คณะผู้บริหาร, Syn. government
management information syระบบการจัดการสารสนเทศใช้ตัวย่อว่า MIS อ่านว่า เอ็มไอเอส เป็นวิชาที่ว่าด้วยระบบการจัดการสารสนเทศ มีความหมายกว้าง ๆ ว่าเป็นการนำเอาข้อมูลมาประมวลผลให้เกิดเป็นความหมายที่จะทำให้เข้าใจได้ ซึ่งต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลัก เพราะทำได้รวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ เพื่อเสนอให้ผู้บริหารตัดสินใจได้เร็วขึ้น
manager(แมน'นิจเจอะ) n. ผู้จัดการ,ผู้บริหาร., See also: managership n.
manageress(แมน'นิเจอริส) n. ผู้จัดการหญิง,
managerial(แมนนิเจอ'เรียล) adj. เกี่ยวกับผู้จัดการ,เกี่ยวกับการจัดการ.
managing directorn. ผู้อำนวยการ ผู้จัดการ

English-Thai: Nontri Dictionary
manacle(n) ตรวน,กุญแจมือ,โซ่,เครื่องยึดเหนี่ยว
manacle(vt) ใส่ตรวน,ใส่กุญแจมือ,ล่ามโซ่,เหนี่ยวรั้ง
manage(vi,vt) จัดการ,ใช้,ควบคุม,ดูแล,ปกครอง,บริหาร,ดำเนินการ,พลิกแพลง
manageable(adj) จัดการได้,ควบคุมง่าย,ปกครองได้
management(n) การปกครอง,การบริหาร,การจัดการ
manager(n) ผู้จัดการ,ผู้บริหาร,ผู้ควบคุม,ผู้ปกครอง
almanac(n) ปูม,ปฏิทินบันทึกเหตุการณ์,ปฏิทินประจำปี
emanate(vi) ออกไป,ขจร,ฟุ้ง,กระจาย,ระเหย,ส่องแสง,ฉายแสง
emanation(n) การออกไป,การระเหยออก,บ่อเกิด,การกำเนิด,การปล่อยออกมา
mismanage(vt) จัดการไม่ดี,จัดการผิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
manageable voterผู้ออกเสียงลงคะแนนที่จัดมา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
managementการจัดการ, การบริหาร, ฝ่ายจัดการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
managementการจัดการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
management by objectiveการจัดการตามวัตถุประสงค์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
management gameเกมการบริหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
management information system (MIS)ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (เอ็มไอเอส) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
management information system (MIS)ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (เอ็มไอเอส) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
management of affairs without mandateการจัดการงานนอกสั่ง [ดู negotiorum gestio] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
management scienceวิทยาการจัดการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
management, multiple; multiple managementการจัดการโดยคณะบุคคล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Managed care plans (Medical care)ข้อตกลงการดูแลทางการแพทย์ [TU Subject Heading]
Managed costต้นทุนที่ควบคุมได้ [การบัญชี]
managementการจัดการ, การบริหาร, ฝ่ายจัดการ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Managementการจัดการ [TU Subject Heading]
Managementการจัดการ, การบริหาร, การบริหารงาน, การรักษา [การแพทย์]
Management auditการตรวจสอบด้านการบริหาร [TU Subject Heading]
Management auditการตรวจสอบการจัดการ [การบัญชี]
Management by Objectiveวิธีการจัดการโดยยึดวัตถุประสงค์, การบริหารแบบยึดวัตถุประสงค์เป็นหลัก [การแพทย์]
Management by objectivesการบริหารโดยยึดวัตถุประสงค์ [TU Subject Heading]
Management committesคณะกรรมการบริหาร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Manami?มานามิ Confessions (2010)
The manager of the inn wants to meat youผู้จัดการของอินน์ต้องการพบคุณนะ Chuck in Real Life (2008)
That you can't find time to return my calls, but you do manage to fit it into your busy schedule to buy the star city towers right out from under me.ผมหล่ะไม่เข้าใจเลยจริงๆ คุณไม่มีเวลาโทร.กลับผม, แต่กลับเจียดเวลาอันมีค่าของคุณ Committed (2008)
Lung cysts plus all her other symptoms, could be amyloidosis, which we can manage, or pulmonary fibrosis, which...ซีสที่ปอดบวกกับอาการอื่นๆของเธอ น่าจะเป็น amyloidosis, ซึ่งเรารักษาได้ Lucky Thirteen (2008)
Then we can figure out how to manage your stress.เราก็จะหาทางที่จะจัดการกับความเครียดคุณได้ Emancipation (2008)
She says I can manage some projects on my own, carve out more of a role.เธอจะให้ฉันบริหารบางโครงการด้วยตัวเอง Dying Changes Everything (2008)
- have always managed to make things work with Sam Crow.-มีการจัดการอยู่เสมอในการร่วมงานกับSam Crow Pilot (2008)
Did you manage to find any food?เจ้าได้จัดการเรื่องหาอาหารหรือยัง The Labyrinth of Gedref (2008)
Okay, if we can just manage to navigate through my shortcut, we'll be all right.โอเค ถ้าเราสามารถหาเส้นทางลัดได้ เราก็ไม่เป็นไร Shadow of Malevolence (2008)
We manage, we'll survive. MAN: How?เราจะต้องรอด ยังไงละ? The Moment of Truth (2008)
It's the feelings of a shepherd boy who manages the sheep in the fields.มันเป็นความรู้สึกของเด็กเลี้ยงแกะที่ต้องคอยต้อนแกะในทุ่งหญ้า Beethoven Virus (2008)
It seems Michael X has managed to keep himself out of jail by threatening to release damning photographs of a certain...royal personage.มันกลายเป็นว่าไมเคิล เอ็กซ์ จัดการพาตัวเองพ้นจากการเข้าคุก โดยการขู่ว่าจะเปิดเผย ภาพถ่ายที่น่าอับอาย ของเชื้อพระวงศ์พระองค์หนึ่ง The Bank Job (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
manaMy wife is a good manager.
manaI am well able to manage on my own.
manaThe management and the union were reconciled.
manaThe office manager will explain to the new typist where she should work and what she should do.
manaHe's well respected for his management skills.
manaHe managed to make both ends meet.
manaPlease forward this message along with the seminar information to the appropriate managers in your firm.
manaThe boxing match was completely one-sided, one pug was so badly mauled that his manager had to throw in the sponge.
manaSleepy as I was, I managed to finish my homework.
manaThe grocer managed to convince his customers of his honesty.
manaThe manager said, Let's begin with this job.
manaCan you manage to complete the manuscript by Friday?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประกอบธุรกิจ[V] run a business, See also: manage a business, Example: บริษัทซีพีขอสัมประทานประกอบธุรกิจโทรศัพท์ 3 ล้านเลขหมาย, Thai definition: ดำเนินธุรกิจ
ผู้จัดทำ[N] organizer, See also: manager, Syn. คนจัดทำ, Example: ผู้จัดทำขอขอบคุณทุกท่านที่ติชมผลงานของเรา, Count unit: คน
ผู้ดำเนินงาน[N] manager, See also: operator, supervisor, office foreman, Example: นิทรรศการภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนังอีสานจัดขึ้น โดยมีคณะทำงานจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้ดำเนินงาน, Count unit: คน, Thai definition: คนที่ทำให้งานรุดหน้าไป
ผจก.[N] manager, Syn. ผู้จัดการ
เอ็มดี[N] Managing Director, See also: MD, Syn. กรรมการผู้จัดการ
ฝ่ายจัดการ[N] management division, Example: เราไม่สามารถจะสร้างระบบข้อมูลระดับสูงเพื่อนำมาใช้ในกลวิธีของฝ่ายจัดการได้ในเวลาสั้นๆ, Count unit: ฝ่าย
อำนวยการ[V] direct, See also: manage, administer, give orders, supervise, Syn. สั่งการงาน, สั่งงาน, Example: พระองค์ทรงเป็นทั้งบรรณาธิการและอำนวยการหนังสือพิมพ์ ที่ออกโดยคนไทยฉบับแรกนี้
หลุด[V] succeed on escaping, See also: manage to get away from, Ant. ติด, Example: สุนัขหลุดจากปลอกคอวิ่งหนีไป, Thai definition: ออกจากที่ที่ติดอยู่, พ้นจากการควบคุม
เอาตัวรอด[V] get by, See also: manage to live or survive, Example: ในภาวะที่เศรษฐกิจกำลังฝืดเคืองทุกคนต้องแข่งขันกันเอาตัวรอดในการเลี้ยงชีพ, Thai definition: สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้
เคลียร์[V] clear, See also: manage, solve, Syn. จัดการ, แก้ไข, สะสาง, Example: ถ้าหากข้าพเจ้าเคลียร์เรื่องนี้ไม่ได้กาญจน์พิมลคงเป็นทุกข์ตลอดไป, Thai definition: จัดการกับปัญหา, แก้ไขปัญหา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อำนวยการ[v.] (amnūaykān) EN: direct ; manage ; administer ; be president ; be managing director ; give orders ; supervise   FR: diriger ; administrer ; présider ; gérer ; manager
บริหาร[v.] (børihān) EN: administer ; manage ; execute   FR: diriger ; administrer ; gérer ; gouverner
บริหารการสื่อสาร[n. exp.] (børihān kān seūsān) EN: communication management   FR: management en communication [m]
บริหารผิดพลาด[v. exp.] (børihān phitphlāt) EN: mismanage   
บริหารธุรกิจ[n. exp.] (børihān thurakit) EN: manage a business   
ดำเนินการ[v.] (damnoēnkān) EN: manage ; carry out ; conduct ; engage in ; do ; perform ; act ; proceed ; carry on ; execute ; run ; operate ; administer ; implement   FR: agir ; procéder ; effectuer ; conduire ; mener ; prendre des mesures
ดำเนินงาน[v.] (damnoēn-ngān) EN: operate ; carry on ; execute ; manage ; run ; administer ; perform   FR: diriger ; gérer ; opérer ; effectuer
เดินเรื่อง[v.] (doēnreūang) EN: arrange business with somebody ; manage ; operate   FR: faire des démarches
เดินรถ[v.] (doēnrot) EN: manage a line of motor vehicles ; operate motor vehicles   
เอ็มดี[X] (Em.Dī.) EN: Managing Director   

CMU English Pronouncing Dictionary
MANA    M AA1 N AH0
MANAC    M AE1 N AE0 K
MANAK    M AE1 N AH0 K
MANAS    M AA1 N AH0 Z
MANALO    M AA0 N AA1 L OW0
MANARD    M AE1 N ER0 D
MANAMA    M AE1 N AH0 M AH0
MANATT    M AE1 N AH0 T
MANAGE    M AE1 N AH0 JH
MANAGES    M AE1 N IH0 JH AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
manage    (v) (m a1 n i jh)
Managua    (n) (m @ n a1 g w @)
manacle    (v) (m a1 n @ k l)
managed    (v) (m a1 n i jh d)
manager    (n) (m a1 n i jh @ r)
manages    (v) (m a1 n i jh i z)
manatee    (n) (m a2 n @ t ii1)
manacled    (v) (m a1 n @ k l d)
manacles    (v) (m a1 n @ k l z)
managers    (n) (m a1 n i jh @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
经理[jīng lǐ, ㄐㄧㄥ ㄌㄧˇ, / ] manager; director, #2,118 [Add to Longdo]
经营者[jīng yíng zhě, ㄐㄧㄥ ˊ ㄓㄜˇ, / ] manager; transactor, #5,273 [Add to Longdo]
当家[dāng jiā, ㄉㄤ ㄐㄧㄚ, / ] manage household affairs, #11,636 [Add to Longdo]
管理员[guǎn lǐ yuán, ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄩㄢˊ, / ] manager; administrator, #12,201 [Add to Longdo]
管理学[guǎn lǐ xué, ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˊ, / ] management studies, #17,017 [Add to Longdo]
手铐[shǒu kào, ㄕㄡˇ ㄎㄠˋ, / ] manacles; handcuffs, #22,946 [Add to Longdo]
[yù, ㄩˋ, / ] manage; to drive, #24,843 [Add to Longdo]
管理站[guǎn lǐ zhàn, ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄓㄢˋ, ] management station, #28,491 [Add to Longdo]
镣铐[liào kào, ㄌㄧㄠˋ ㄎㄠˋ, / ] manacles and leg-irons; shackled and chained, #61,278 [Add to Longdo]
海牛[hǎi niú, ㄏㄞˇ ㄋㄧㄡˊ, ] manatee, #62,695 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
学び[まなび, manabi] Thai: การเรียน English: Study
学ぶ[まなぶ, manabu] Thai: เรียน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Management {n}; Leitung {f} | mittleres Managementmanagement | middle management [Add to Longdo]
Management-Buy-Out {n} [econ.]management buyout [Add to Longdo]
Managementmethoden {pl}management methods [Add to Longdo]
Managementprüfung {f}management review [Add to Longdo]
Management-Schulung {f}management training [Add to Longdo]
Manager {m}; Managerin {f} | Manager {pl}manager | managers [Add to Longdo]
Manager {m} | Manager {pl}tycoon | tycoons [Add to Longdo]
Managerkrankheit {f}executive burnout [Add to Longdo]
Managerspielzeug {n}executive toy [Add to Longdo]
Manadotaube {f} [ornith.]White-faced Pigeon [Add to Longdo]
Manadoeule {f} [ornith.]Sulawesi Scops Owl [Add to Longdo]
Manaus (Stadt in Brasilien)Manaus (city in Brazil) [Add to Longdo]
Managua (Hauptstadt von Nicaragua)Managua (capital of Nicaragua) [Add to Longdo]
Manama (Hauptstadt von Bahrain)Manama (capital of Bahrain) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ABM[エービーエム, e-bi-emu] (n) (1) antiballistic missile; ABM; (2) activity-based management; ABM [Add to Longdo]
CM[シーエム, shi-emu] (n) (1) (See コマーシャルメッセージ) commercial message; commercial (radio, TV, etc.); ad; (2) (See コンストラクションマネージメント) construction management; (3) contract manufacturer; (4) customer management; (5) court martial; (P) [Add to Longdo]
DBMS[ディービーエムエス, dei-bi-emuesu] (n) {comp} database management system; DBMS [Add to Longdo]
GM[ジーエム, ji-emu] (n) (1) general manager; GM; (2) guided missile; (adj-f) (3) genetically modified; GM [Add to Longdo]
MIS[ミス;エムアイエス, misu ; emuaiesu] (n) management information system (MIS) [Add to Longdo]
さまざまな理由から[さまざまなりゆうから, samazamanariyuukara] (exp) for various reasons [Add to Longdo]
じゃじゃ馬[じゃじゃうま, jajauma] (n) (1) (col) restive horse; (2) unmanageable person (esp. a woman); shrew; stubborn tomboy [Add to Longdo]
たどり着く(P);辿り着く;辿りつく[たどりつく, tadoritsuku] (v5k,vi) to struggle on to; to arrive somewhere after a struggle; to grope along to; to barely manage to reach; to finally arrive at; to finally hit on (e.g. an idea); (P) [Add to Longdo]
まとめ役;纏め役[まとめやく, matomeyaku] (n) mediator; peacemaker; troubleshooter; manager [Add to Longdo]
まなじりを決して;眦を決して[まなじりをけっして, manajiriwokesshite] (exp) with one's eyes flashing [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセス管理[アクセスかんり, akusesu kanri] access management [Add to Longdo]
コネクション管理[コネクションかんり, konekushon kanri] CMT, Connection Management [Add to Longdo]
システム管理[システムかんり, shisutemu kanri] systems-management [Add to Longdo]
システム管理オブジェクト[システムかんりオブジェクト, shisutemu kanri obujiekuto] systems managed object [Add to Longdo]
システム管理サービス[システムかんりサービス, shisutemu kanri sa-bisu] systems management service [Add to Longdo]
システム管理応用エンティティ[システムかんりおうようエンティティ, shisutemu kanriouyou enteitei] systems-management-application-entity [Add to Longdo]
システム管理応用サービス要素[システムかんりおうようサービスようそ, shisutemu kanriouyou sa-bisu youso] systems management application service element [Add to Longdo]
システム管理応用プロセス[システムかんりおうようプロセス, shisutemu kanriouyou purosesu] systems management application process [Add to Longdo]
システム管理機能[システムかんりきのう, shisutemu kanrikinou] systems management function [Add to Longdo]
システム管理機能単位[システムかんりきのうたんい, shisutemu kanrikinoutan'i] systems management functional unit [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[まなぶ, manabu] WISSENSCHAFT, STUDIUM [Add to Longdo]
[まなぶ, manabu] Wissenschaft, Studium [Add to Longdo]
[まなぶ, manabu] lernen [Add to Longdo]
真夏[まなつ, manatsu] Hochsommer [Add to Longdo]
[まなこ, manako] Auge [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

  mana /mana/
   mana

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top