ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เคลียร์

   
37 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เคลียร์-, *เคลียร์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เคลียร์[V] clear, See also: manage, solve, Syn. จัดการ, แก้ไข, สะสาง, Example: ถ้าหากข้าพเจ้าเคลียร์เรื่องนี้ไม่ได้กาญจน์พิมลคงเป็นทุกข์ตลอดไป, Thai definition: จัดการกับปัญหา, แก้ไขปัญหา
เคลียร์[V] clear, See also: be obvious, Syn. ชัดเจน, แจ่มแจ้ง, กระจ่าง, Ant. คลุมเครือ, กำกวม, ไม่ชัดเจน, Example: ปัญหานี้ยังไม่เคลียร์
เคลียร์พื้นที่[V] clear off, See also: eliminate, wipe out, purge, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังเคลียร์พื้นที่เพื่อเตรียมต้อนรับนายกรัฐมนตรี, Thai definition: จัดเตรียมพื้นที่ให้เรียบร้อย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adenocarcinoma, Clear Cellเคลียร์เซลล์แอดดิโนคาร์ซิโนมา, มะเร็ง [การแพทย์]
Carcinoma, Clear Cellเคลียร์เซลล์คาร์ซิโนมา [การแพทย์]
Leiomyoma, Clear Cellเคลียร์เซลล์ไลโอไมโอมา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Clear.เคลียร์ The Eyes Have It (2009)
Get him!- เคลียร์ Peleliu Hills (2010)
Flight 209er, clear for vector 324.เที่ยวบิน 209 เคลียร์สำหรับเวคเตอร์ 324 Airplane! (1980)
- We have clearance, Clarence.- เรามีเคลียร์แรนซ์ คลาเรนซ์ Airplane! (1980)
- I want radio clearance. Over.- ผมต้องการเคลียร์แรนซ์วิทยุ เปลี่ยน Airplane! (1980)
- Go ahead, Clarence.- เอาเลย เคลียร์เรนซ์ก่อน Airplane! (1980)
Have all traffic below us cleared. I want a priority landing in Chicago.เคลียร์การจราจรข้างใต้เราด้วย ผมต้องการบินลงในชิคาโก้ Airplane! (1980)
- For nuclear power?- สำหรับพลังงานนิวเคลียร์เหรอ Airplane! (1980)
I suppose somebody could have lifted it off me- Oh, come on !แล้วไง มันทำให้เขาเคลียร์งั้นเหรอ The Thing (1982)
We've tried lasers, nuclear detonators.เลเซอร์เราได้พยายามจุดระเบิด นิวเคลียร์ ไม่มีอะไรทำงาน 2010: The Year We Make Contact (1984)
None. The nuclear destroyer U.S.S. Cunningham launched two of her Falcon missiles.พิฆาตนิวเคลียร์ ยูเอสเอส คัน นิงแฮม 2010: The Year We Make Contact (1984)
He was a scientist. Nuclear physics.เขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์นิวเคลียร์ Clue (1985)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เคลียร์[v.] (khlīa) EN: clear ; manage ; solve   
เคลียร์[v.] (khlīa) EN: clear ; be obvious   
เคลียร์บัญชี[v. exp.] (khlīa banchī) EN: clear accounts ; settle an account   
เคลียร์พื้นที่[v. exp.] (khlīa pheūnthī) EN: clear an area   
เคลียร์หนี้[v. exp.] (khlīa nī) EN: settle one's debts   
เคลียร์เช็ค[v. exp.] (khlīa chek) EN: clear a cheque ; clear a check (Am.)   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
clear[VI] เคลียร์ริ่งเช็ค

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bomb(บอมบ์) {bombed,bombing,bombs} n. ระเบิด,ลูกระเบิด,ก้อนวัตถุเหลวที่ขับออกจากภูเขาไฟ,ระเบิดภูเขาไฟ,ความล้มเหลวสิ้นเชิง,อาวุธนิวเคลียร์ vi. ปล่อยลูกระเบิด,ทิ้งลูกระเบิด,ยิงลูกระเบิด,ล้มเหลว, Syn. missile
clear(เคลียร์) {cleared,clearing,clears} adj.,adv. ใส,ไม่ขุ่น,ไม่มีฝุ่น,แจ่มแจ้ง,ใสแจ๋ว,ใสสะอาด,ไร้มลทิน,ชัดเจน,แน่ชัด,ไม่มีอุปสรรค์,เปิดเผย,ไม่มีสินค้า,ไม่มีหนี้สิน,ไม่มีส่วนลด vt. ทำให้สะอาด,ทำให้ใสแจ๋ว,กวาดล้าง vi. ใส,กลายเป็นใสสะอาด,กลายเป็นชัดเจน,แลกเปลี่
fusion(ฟิว'เชิน) n. การหลอมละลาย,การหลอมเหลว,สิ่งที่หลอมละลาย,การผสมของพรรคการเมือง,ปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่นิวเคลียสของอะตอมที่เบารวมตัวกันเป็นนิวเคลียสที่หนักขึ้น (nuclear, See also: fusion), Syn. coalescence,combine ###A. separate
nuclear(นิว'เคลียร์) adj. นิวเคลียร์
nuclear physicsn. นิวเคลียร์ฟิสิกส์, See also: nuclear physicist n.
nuclear reactionn. ปฏิกริยานิวเคลียร์
nuclear reactorn. เครื่องปฏิกรนิวเคลียร์
nuke(นูค) n.,adj. อาวุธนิวเคลียร์
reactor(รีแอค'เทอะ) n. บุคคลหรือสารที่มีปฏิกิริยาโต้ตอบ,เครื่องปฏิกรณ์,เครื่องต้านไฟฟ้า,เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
thermonuclear(เธอโมนิว'เคลียร์) adj. เกี่ยวกับนิวเคลียร์ความร้อน,เกี่ยวกับnuclear reaction (ดู)

English-Thai: Nontri Dictionary
bomb(n) ลูกระเบิด,อาวุธนิวเคลียร์
nuclear(adj) ที่เป็นใจกลาง,เกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top