ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

compass

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -compass-, *compass*, compas
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
compass(n) ขอบ, See also: เส้นขอบ, Syn. circumference, boundary
compass(vt) เข้าใจ, Syn. comprehend, understand
compass(vt) ประสบผลสำเร็จ
compass(vt) วงเวียน
compassion(n) ความเห็นใจ, See also: ความรู้สึกเศร้าใจไปกับความทุกข์ของผู้อื่น, Syn. sympathy, empathy, pity
compassable(adj) ที่เข้าใจได้
compassionate(adj) ที่รู้สึกเห็นใจ, See also: ที่รู้สึกเศร้าใจไปกับความทุกข์ของผู้อื่น, Syn. sympathetic, merciful
compassionately(adv) อย่างรู้สึกเห็นอกเห็นใจ, Syn. kindly, pitying

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
compass(คัม'พัส) { compassed, compassing, compasses } n. เข็มทิศ, เส้นรอบวง, เส้นล้อม, พื้นที่, เนื้อที่, ขอบเขต, อาณาเขต, อาณาจักร, ระยะ, ขอบเขตที่เหมาะสม, See also: compasses n., pl. วงเวียน adj. โค้ง. vt. เคลื่อนรอบ, โอบล้อม, ล้อม, เดินอ้อมรอบ, วางแผน, เข้าใจ. คำที่
compass planen. กบไสไม้ประเภทเว้า, ที่ราบรูปวงกลม
compass sawn. เลื่อยเอียงรูปกลม
compass windown. หน้าต่างรูปครึ่งวงกลม, หน้าต่างวงกลม
compassion(คัมแพซ'เชิน) n. ความสงสาร, ความเวทนา, ความเห็นอกเห็นใจ, Syn. pity
compassionate(คัมแพช'เชินเนท) adj. มีความสงสาร, มีความเวทนา, มีความเห็นอกเห็นใจ, See also: compassionateness n.ดูcompassionate, Syn. tender-hearted, sympathetic, Ant. ruthless
encompass(เอนคัม'เพิส) vt. ล้อมรอบ, ตีวง, เวียนรอบ, ปิด, ผนึก, รวมทั้ง, บรรลุผล., See also: encompassment n. ดูencompass, Syn. surround
wing compassesn. วงเวียน

English-Thai: Nontri Dictionary
compass(n) เข็มทิศ, เส้นรอบวง, วงเวียน, ขอบเขต, เนื้อที่, ระยะ
compasses(n) วงเวียน
compassion(n) ความสงสาร, ความสมเพช, ความเวทนา, ความเห็นอกเห็นใจ
compassionate(adj) มีความสงสาร, มีความเห็นอกเห็นใจ, มีความเวทนา
encompass(vt) ล้อมวง, ห้อมล้อม, ตีวง, รวมไว้, ปิดผนึก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
compassesวงเวียน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
compassingการวางอุบาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Compassionเมตตาและกรุณา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The old man did not need a compass to tell him where southwest was.ชายชราไม่จำเป็นต้อง เข็มทิศที่จะบอกเขาที่ทิศ ตะวันตกเฉียงใต้เป็น The Old Man and the Sea (1958)
It's a glow-in-the-dark compass ring, so you won't get lost.ฉันเชื่อคุณเรื่องนี้นะ ฉันเฝ้าคิดถึงคุณตลอดเลย Big (1988)
- He found a compass for us.- เกิดอะไรขึ้นกับตะขาบ? James and the Giant Peach (1996)
The compass is ready.หวัดดี? James and the Giant Peach (1996)
Bring back that compass or there's no deal.เอาเข็มทิศนั่นมาให้ได้ ไม่งั้นก็อย่าหวัง Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
You sent Will to get you the compass owned by Jack Sparrow.คุณส่ง วิลล์ ไปเอาเข็มทิศ จาก แจ็ค สแพร์โรว์ มาให้คุณ Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
You think the compass leads only to the Isla de Muerta and so you hope to save me from an evil fate.คุณนึกว่าเข็มทิศนั่น แค่.. จะพาไปที่เกาะ เดอมัวอาตา เท่านั้นรึ เลยไม่อยากให้ผมไปเจอ เรื่องร้ายๆ ที่นั่น Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
I need that compass of yours, Jack.ส่งเข็มทิศของนายมา .. แจ็ค Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
I shall trade you the compass if you will help me to find this.ฉันขอต่อรอง เรื่องเข็มทิศกับนาย ถ้านายจะช่วยฉัน.. ..หาไอ้นี่ Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
The compass you bartered from me, it cannot lead you to this?เข็มทิศที่นายแลกไปจากฉันไง ใช้หาไอ้นี่ไม่ได้หรือ.. Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
My compass is unique.เข็มทิศนี่ .. มันเจ๋งนะ Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)
True enough, this compass does not point north.พูดเรื่องจริงนะ เข็มทิศอันนี้ ไม่ได้ชี้ทิศเหนือ Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
compassA baby has no moral compass.
compassBut the compass isn't in the head of the bee, it's in the body.
compassBut where is this compass?
compassCharles Walcot looked for compasses in pigeons.
compassCompassion is entirely absent from his character.
compassCompass needles point to the north.
compassDo they have something like a compass?
compassHe steeled himself against compassion.
compassHikers need to carry a compass with them to find their way through the woods.
compassI don't how to use this compass.
compassI drew a circle with compasses.
compassI have no sense of direction so I always travel with a compass.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วงเวียน(n) dividers, See also: compasses, Example: การวาดเขียนโดยไม่ใช้ไม้บรรทัดและวงเวียนเป็นการยากสำหรับเด็ก, Thai Definition: เครื่องเขียนวงกลม เป็นสองขา ขาหนึ่งเป็นเหล็กแหลม อีกขาหนึ่งเป็นปลอกสำหรับใส่ดินสอ
ความเห็นอกเห็นใจ(n) sympathy, See also: compassion, condolence, Syn. ความเห็นใจ, ความเข้าใจ, Example: ครอบครัวของผู้ตายได้รับความเห็นอกเห็นใจจากชาวบ้านเป็นอย่างมาก, Thai Definition: ความร่วมรู้สึกในใจหรือเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น
เข็มทิศ(n) compass, Example: พวกเขารู้จักเกาะทุกเกาะในแถบนี้จึงสามารถเดินทางได้โดยไม่ต้องมีเข็มทิศช่วย, Count Unit: อัน, Thai Definition: ชื่อเครื่องชี้บอกทิศ มีเข็มเป็นแม่เหล็กซึ่งปลายข้างหนึ่งชี้ไปทางเหนือเสมอ
การุญ(n) kindliness, See also: compassion, pity, mercy, gracefulness, benevolence, kindheartedness, beneficent, Syn. การุณย์, ความกรุณา, ความปราณี, ความเมตตา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
การุณย์(n) kindliness, See also: compassion, pity, mercy, gracefulness, benevolence, kindheartedness, beneficent, Syn. การุญ, ความกรุณา, ความปราณี, ความเมตตา
ความรู้สึกสะเทือนใจ(n) sympathy, See also: compassion, condolence, Syn. ความสะเทือนใจ
ความสมเพช(n) pity, See also: compassion, sympathy, pathos, Syn. ความเวทนา, ความสงสาร, Example: เธอถอนหายใจด้วยความสมเพชเวทนาต่อความงมงายของผู้คน
ความเวทนา(n) pity, See also: compassion, sympathy, pathos, Syn. ความสงสาร, ความเห็นใจ, Ant. ความทารุณ, ความโหดร้าย, ความโหดเหี้ยม, Example: ภาพชายชรานั่งขอทานก่อให้เกิดความเวทนาแก่ผู้ที่เดินผ่านไปมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้อมล้อม[hømløm] (v) EN: encircle ; besiege ; encompass ; beset ; surround  FR: entourer ; se grouper autour
เข็มทิศ[khemthit] (n) EN: compass  FR: boussole [ f ]
ความเห็นใจ[khwām henjai] (n) EN: sympathy ; pity ; compassion ; commiseration  FR: sympathie [ f ]
ความกรุณาปรานี[khwām karunā] (n) EN: kindness ; benevolence ; compassion ; sympathy ; mercy ; pity  FR: bienveillance [ f ] ; sympathie [ f ]
ความรู้สึกสะเทือนใจ[khwām rūseuk satheūoenjai] (n, exp) EN: sympathy ; compassion ; condolence
กินความ[kinkhwām] (v) EN: include ; mean ; cover ; touch on ; refer ; extend ; encompass ; have meanings ; have implications
ล้อมรอบ[lømrøp] (v) EN: surround ; encircle ; enclose ; hem in ; encompass ; envelop ; ring ; flock around  FR: encercler ; entourer ; ceindre
ปรานี[prānī] (v) EN: have mercy on ; be kind to ; show compassion for ; be ruthful to ; have pity for  FR: faire preuve de compassion ; avoir pitié ; être indulgent ; compatir
สังเวช[sangwēt] (v) EN: pity ; commiserate ; sympathize ; compassionate ; lament ; have compassion on  FR: déplorer ; plaindre
สมเพช[somphēt] (v) EN: be compassionate towards ; sympathize with ; take pity on ; have compassion for/on ; pity  FR: s'apitoyer ; compatir

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
compass
compassion
compassionate
compassionately

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
compass
compassed
compasses
compassing
compassion
compassionate
compassionately

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
爱心[ài xīn, ㄞˋ ㄒㄧㄣ,   /  ] compassion #3,372 [Add to Longdo]
[guī, ㄍㄨㄟ, / ] compass; a rule; regulation; to admonish; to plan; to scheme #5,134 [Add to Longdo]
同情[tóng qíng, ㄊㄨㄥˊ ㄑㄧㄥˊ,  ] compassion; relent; sympathize; sympathy #6,560 [Add to Longdo]
[cí, ㄘˊ, ] compassionate; gentle; merciful; kind; humane #8,240 [Add to Longdo]
痛感[tòng gǎn, ㄊㄨㄥˋ ㄍㄢˇ,  ] compassion #37,432 [Add to Longdo]
指南针[zhǐ nán zhēn, ㄓˇ ㄋㄢˊ ㄓㄣ,    /   ] compass #40,784 [Add to Longdo]
罗盘[luó pán, ㄌㄨㄛˊ ㄆㄢˊ,   /  ] compass #44,270 [Add to Longdo]
圆规[yuán guī, ㄩㄢˊ ㄍㄨㄟ,   /  ] compass (drafting) #67,373 [Add to Longdo]
指北针[zhǐ běi zhēn, ㄓˇ ㄅㄟˇ ㄓㄣ,    /   ] compass #119,682 [Add to Longdo]
向盘[xiàng pán, ㄒㄧㄤˋ ㄆㄢˊ,   /  ] compass [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einsatzzirkel { m }compass with interchangeable attachments [Add to Longdo]
Gebiet { n }; Rahmen { m } | in kleinem Rahmencompass | in a small compass [Add to Longdo]
Kompass { m } | Kompasse { pl }; Kompen { pl }compass | compasses [Add to Longdo]
Kompasskurs { m }compass bearing [Add to Longdo]
Lochsäge { f }compass saw [Add to Longdo]
Tonraum { m }; Umfang { m } (der Stimme) [ mus. ]compass (of voice) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[じん(P);にん, jin (P); nin] (n) (1) (じん only) benevolence (esp. as a virtue of Confucianism); consideration; compassion; humanity; charity; (2) (じん only) human; (3) kernel; (4) (じん only) (See 核小体) nucleolus; (P) #1,552 [Add to Longdo]
不便;不愍;不憫[ふびん, fubin] (adj-na, n) pity; compassion #3,213 [Add to Longdo]
指針[ししん, shishin] (n) (1) needle (of a compass, etc.); indicator; pointer; index; (2) guiding principle; guideline; guide; (P) #7,308 [Add to Longdo]
網羅[もうら, moura] (n, vs) comprising; including; covering; encompassing; comprehending; (P) #9,538 [Add to Longdo]
年末年始[ねんまつねんし, nenmatsunenshi] (n) the New Year's holiday; the period encompassing the close of the old year and the start of the new year #10,573 [Add to Longdo]
[じょう, jou] (n) (1) feelings; emotion; sentiment; (2) compassion; sympathy; (3) passion; affection; love; (4) the way things really are; the actual situation; (P) #11,224 [Add to Longdo]
方角[ほうがく, hougaku] (n) direction; way; compass point; (P) #12,793 [Add to Longdo]
光明[こうみょう(P);こうめい, koumyou (P); koumei] (n) (1) bright light; (2) hope; bright future; (3) { Buddh } light emanating from a buddha or bodhisattva, symbolizing their wisdom and compassion; (P) #15,179 [Add to Longdo]
磁石[じしゃく(P);じせき, jishaku (P); jiseki] (n, adj-no) (1) magnet; (2) compass; (P) #18,157 [Add to Longdo]
同情[どうじょう, doujou] (n, vs) sympathy; compassion; sympathize; sympathise; pity; feel for; (P) #18,168 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
指針[ししん, shishin] compass needle (cursor) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Compass \Com"pass\ (k[u^]m"pas), n. [F. compas, fr. LL.
   compassus circle, prop., a stepping together; com- + passus
   pace, step. See {Pace}, {Pass}.]
   1. A passing round; circuit; circuitous course.
    [1913 Webster]
 
       They fetched a compass of seven day's journey. --2
                          Kings iii. 9.
    [1913 Webster]
 
       This day I breathed first; time is come round,
       And where I did begin, there shall I end;
       My life is run his compass.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. An inclosing limit; boundary; circumference; as, within
    the compass of an encircling wall.
    [1913 Webster]
 
   3. An inclosed space; an area; extent.
    [1913 Webster]
 
       Their wisdom . . . lies in a very narrow compass.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   4. Extent; reach; sweep; capacity; sphere; as, the compass of
    his eye; the compass of imagination.
    [1913 Webster]
 
       The compass of his argument.     --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   5. Moderate bounds, limits of truth; moderation; due limits;
    -- used with within.
    [1913 Webster]
 
       In two hundred years before (I speak within
       compass), no such commission had been executed.
                          --Sir J.
                          Davies.
    [1913 Webster]
 
   6. (Mus.) The range of notes, or tones, within the capacity
    of a voice or instrument.
    [1913 Webster]
 
       You would sound me from my lowest note to the top of
       my compass.              --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. An instrument for determining directions upon the earth's
    surface by means of a magnetized bar or needle turning
    freely upon a pivot and pointing in a northerly and
    southerly direction.
    [1913 Webster]
 
       He that first discovered the use of the compass did
       more for the supplying and increase of useful
       commodities than those who built workhouses.
                          --Locke.
    [1913 Webster]
 
   8. A pair of compasses. [R.] See {Compasses.}
 
       To fix one foot of their compass wherever they
       please.                --Swift.
    [1913 Webster]
 
   9. A circle; a continent. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The tryne compas [the threefold world containing
       earth, sea, and heaven. --Skeat.]   --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   {Azimuth compass}. See under {Azimuth}.
 
   {Beam compass}. See under {Beam}.
 
   {Compass card}, the circular card attached to the needles of
    a mariner's compass, on which are marked the thirty-two
    points or rhumbs.
 
   {Compass dial}, a small pocket compass fitted with a sundial
    to tell the hour of the day.
 
   {Compass plane} (Carp.), a plane, convex in the direction of
    its length on the under side, for smoothing the concave
    faces of curved woodwork.
 
   {Compass plant}, {Compass flower} (Bot.), a plant of the
    American prairies ({Silphium laciniatum}), not unlike a
    small sunflower; rosinweed. Its lower and root leaves are
    vertical, and on the prairies are disposed to present
    their edges north and south.
    [1913 Webster]
 
       Its leaves are turned to the north as true as the
       magnet:
       This is the compass flower.      --Longefellow.
 
   {Compass saw}, a saw with a narrow blade, which will cut in a
    curve; -- called also {fret saw} and {keyhole saw}.
 
   {Compass timber} (Shipbuilding), curved or crooked timber.
 
   {Compass window} (Arch.), a circular bay window or oriel
    window.
 
   {Mariner's compass}, a kind of compass used in navigation. It
    has two or more magnetic needles permanently attached to a
    card, which moves freely upon a pivot, and is read with
    reference to a mark on the box representing the ship's
    head. The card is divided into thirty-two points, called
    also rhumbs, and the glass-covered box or bowl containing
    it is suspended in gimbals within the binnacle, in order
    to preserve its horizontal position.
 
   {Surveyor's compass}, an instrument used in surveying for
    measuring horizontal angles. See {Circumferentor}.
 
   {Variation compass}, a compass of delicate construction, used
    in observations on the variations of the needle.
 
   {To fetch a compass}, to make a circuit.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Compass \Com"pass\ (k[u^]m"pas), v. t. [imp. & p. p. {Compassed}
   (k[u^]m"past); p. pr. & vb. n. {Compassing}.] [F. compasser,
   LL. compassare.]
   1. To go about or entirely round; to make the circuit of.
    [1913 Webster]
 
       Ye shall compass the city seven times. --Josh. vi.
                          4.
    [1913 Webster]
 
       We the globe can compass soon.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To inclose on all sides; to surround; to encircle; to
    environ; to invest; to besiege; -- used with about, round,
    around, and round about.
    [1913 Webster]
 
       With terrors and with clamors compassed round.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Now all the blessings
       Of a glad father compass thee about. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Thine enemies shall cast a trench about thee, and
       compass thee round.          --Luke xix.
                          43.
    [1913 Webster]
 
   3. To reach round; to circumvent; to get within one's power;
    to obtain; to accomplish.
    [1913 Webster]
 
       If I can check my erring love, I will:
       If not, to compass her I'll use my skill. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       How can you hope to compass your designs? --Denham.
    [1913 Webster]
 
   4. To curve; to bend into a circular form. [Obs. except in
    carpentry and shipbuilding.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. (Law) To purpose; to intend; to imagine; to plot.
    [1913 Webster]
 
       Compassing and imagining the death of the king are
       synonymous terms; compassing signifying the purpose
       or design of the mind or will, and not, as in common
       speech, the carrying such design to effect.
                          --Blackstone.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 compass
   n 1: navigational instrument for finding directions
   2: an area in which something acts or operates or has power or
     control: "the range of a supersonic jet"; "a piano has a
     greater range than the human voice"; "the ambit of municipal
     legislation"; "within the compass of this article"; "within
     the scope of an investigation"; "outside the reach of the
     law"; "in the political orbit of a world power" [syn:
     {scope}, {range}, {reach}, {orbit}, {compass}, {ambit}]
   3: the limit of capability; "within the compass of education"
     [syn: {compass}, {range}, {reach}, {grasp}]
   4: drafting instrument used for drawing circles
   v 1: bring about; accomplish; "This writer attempts more than
      his talents can compass"
   2: travel around, either by plane or ship; "We compassed the
     earth" [syn: {circumnavigate}, {compass}]
   3: get the meaning of something; "Do you comprehend the meaning
     of this letter?" [syn: {grok}, {get the picture},
     {comprehend}, {savvy}, {dig}, {grasp}, {compass},
     {apprehend}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top