ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

manacle

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -manacle-, *manacle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
manacle[N] กุญแจมือ, See also: ตรวน, โซ่ตรวน, Syn. fetter, handcuff
manacle[VT] ใส่กุญแจมือ, See also: ใส่ตรวน, ตีตรวน, Syn. fetter, chain, handcuff

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
manacle(แมน'นะเคิล) n. ตรวน,กุญแจมือ,สิ่งขัดขวาง,สิ่งควบคู่. vt. ใส่กุญแจมือ,ใส่ตรวน,ขัดขวาง,ยับยั้ง, Syn. handcuff,checks,restrain

English-Thai: Nontri Dictionary
manacle(n) ตรวน,กุญแจมือ,โซ่,เครื่องยึดเหนี่ยว
manacle(vt) ใส่ตรวน,ใส่กุญแจมือ,ล่ามโซ่,เหนี่ยวรั้ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We'll take custody now. Take the manacles off.เรารับหน้าที่ต่อเอง ไขกุญแจมือเขาออก Public Enemies (2009)
And they will manacle you with so many injunctions.และพวกเขาจะใส่กุญแจมือคุณ คำสอนที่มีจำนวนมากดังนั้น. Now You See Me (2013)
Will I be wearing manacles when I lay my father to rest?แม่ต้องใส่โซ่ตรวนเข้าร่วมพิธีศพ พ่อของแม่หรือเปล่า Dark Wings, Dark Words (2013)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
manacle (v) mˈænəkl (m a1 n @ k l)
manacled (v) mˈænəkld (m a1 n @ k l d)
manacles (v) mˈænəklz (m a1 n @ k l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
手铐[shǒu kào, ㄕㄡˇ ㄎㄠˋ, / ] manacles; handcuffs, #22,946 [Add to Longdo]
镣铐[liào kào, ㄌㄧㄠˋ ㄎㄠˋ, / ] manacles and leg-irons; shackled and chained, #61,278 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fessel {f}; Handfessel {f}; Kette {f} | Handfesseln anlegenmanacle | to manacle [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
手錠[てじょう, tejou] (n) handcuffs; manacles; (P) [Add to Longdo]
手枷足枷[てかせあしかせ, tekaseashikase] (n) manacles; shackles; fetters [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Manacle \Man"a*cle\ (m[a^]n"[.a]*k'l), n. [OE. manicle, OF.
   manicle, F. manicle sort glove, manacle, L. manicula a little
   hand, dim. of manus hand; cf. L. manica sleeve, manacle, fr.
   manus. See {Manual}.]
   A handcuff; a shackle for the hand or wrist; -- usually in
   the plural.
   [1913 Webster]
 
      Doctrine unto fools is as fetters on the feet, and like
      manacles on the right hand.       --Ecclus. xxi.
                          19.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Manacle \Man"a*cle\, v. t. [imp. & p. p. {Manacled}
   (m[a^]n"[.a]*k'ld); p. pr. & vb. n. {Manacling}.]
   To put handcuffs or other fastening upon, for confining the
   hands; to shackle; to confine; to restrain from the use of
   the limbs or natural powers.
   [1913 Webster]
 
      Is it thus you use this monarch, to manacle and shackle
      him hand and foot ?           --Arbuthnot.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 manacle
   n 1: shackle that consists of a metal loop that can be locked
      around the wrist; usually used in pairs [syn: {handcuff},
      {cuff}, {handlock}, {manacle}]
   v 1: confine or restrain with or as if with manacles or
      handcuffs; "The police handcuffed the suspect at the scene
      of the crime" [syn: {manacle}, {cuff}, {handcuff}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top