ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

almanac

AA1 L M AH0 N AE2 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -almanac-, *almanac*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
almanac(n) ปฏิทินโหราศาสตร์, See also: ปฏิทินร้อยปี, สมุดปฏิทินโหร, Syn. calendar, yearbook
almanac(n) หนังสือที่บันทึกข้อมูลสถิติ, Syn. statistical almanac, record, register of the year

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
almanac(ออล' มะแนค) n. ปฏิทินประจำปีชนิดพิสดารที่มีเหตุการณ์ต่าง ๆ ระบุไว้ด้วยรวมทั้งสถิติข้อมูลต่าง ๆ ที่น่าสนใจ, ปฎิทินประจำปี, ปฏิทินดาราศาสตร์ประจำปี, Syn. calendar

English-Thai: Nontri Dictionary
almanac(n) ปูม, ปฏิทินบันทึกเหตุการณ์, ปฏิทินประจำปี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
almanacกาลานุกรม [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Almanacสมพัตสร [เทคโนโลยีการศึกษา]
Almanacสมพัตสร, Example: <strong>สมพัตสร (Almanac) </strong> คือหนังสือรายปีที่ให้ความรู้เบ็ดเตล็ดต่างๆ ในรูปแบบปฏิทินเหตุการณ์ ตารางสถิติ ทําเนียบนาม และพรรณาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรอบปี โดยให้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญ และลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละปี รวมทั้งให้ข้อเท็จจริงในด้านต่างๆที่บุคคลทั่วไปควรทราบ เช่น การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา กีฬา และข้อเท็จจริงเบ็ดเตล็ด เช่น ภาษา ธงชาติ ตารางน้ำหนัก บุคคลสำคัญ วันสำคัญ อัตราไปรษณียกร และเน้นนำเสนอข้อมูลเป็นสถิติ ลักษณพิเศษ คือ มีข้อมูลย้อนหลังเปรียบเทียบ ข้อเท็จจริงอาจจะซ้ำกันทุกปี แต่จะมีการเพิ่มเติมข้อมูลที่ทันสมัยทุกปี <p><strong>ตัวอย่างสมพัตรสร</strong><p> <strong>สยามออลมาแนค ( Siam almanac )</strong>. กรุงเทพฯ : สยามบรรณ, 2527 - ปัจจุบัน.<p> เป็นหนังสือสมพัตรสรที่ให้เรื่องราวเกี่ยวกับประเทศไทย จัดทำครั้งแรกในปี 2527 รวบรวมข้อมูลข่าวสารสถิติของประเทศไทยตั้งแต่ อดีต - ปัจจุบันเกี่ยวกับบุคคล เหตุการณ์ด้านการเมือง การปกครอง การทหารการศึกษา เศรษฐกิจ ธุรกิจ การเกษตร และสาธารณสุขในลักษณะสารนิเทศ และปูมปฏิทิน ตอนต้นเล่มมีลำดับเหตุการณ์ในรอบปี บอก วัน เดือนปี ที่เกิดเหตุการณ์ ตอนท้ายเล่มมีสถิติข้อมูลสำคัญทางด้านต่าง ๆ เช่นประชากร คนเกิด คนตาย [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
almanacThe XYZ Almanacs from 1950 to 1970 were studied to discover the trend.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปูม(n) almanac, See also: calendar, Syn. ปูมโหร, สมุดปฏิทินโหร, บันทึก, Count Unit: เล่ม, Thai Definition: สมุดแสดงการเคลื่อนไหวของดาวพระเคราะห์ประจำวัน, จดหมายเหตุของโหร
ปูมโหร(n) almanac, See also: calendar, Syn. ปูม, ปฏิทินโหร, Example: หมอดูเปิดปูมโหรประกอบการทำนายดวงชะตา, Count Unit: เล่ม, Thai Definition: สมุดแสดงการเคลื่อนไหวของดาวพระเคราะห์ประจำวัน, จดหมายเหตุของโหร
สมุดปฏิทินโหร(n) almanac, See also: calendar, Syn. ปูมโหร, ปูม, Example: หมอดูแทบทุกคน ต้องเคยศึกษาสมุดปฏิทินโหรมาก่อน, Count Unit: เล่ม, Thai Definition: สมุดแสดงการเคลื่อนไหวของดาวพระเคราะห์ประจำวัน, จดหมายเหตุของโหร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปฏิทิน[patithin] (n) EN: calendar  FR: calendrier [ m ] ; almanach [ m ]
ปฏิทินโหร[patithin hōn] (n, exp) EN: almanac
ปฏิทินประจำปี[patithin prajampī] (n, exp) EN: almanac  FR: almanach [ m ] ; annuaire [ m ]
ปูม[pūm] (n) EN: astrologer's almanac  FR: almanach [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ALMANAC AA1 L M AH0 N AE2 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
almanac (n) ˈɔːlmənæk (oo1 l m @ n a k)
almanacs (n) ˈɔːlmənæks (oo1 l m @ n a k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
年鉴[nián jiàn, ㄋㄧㄢˊ ㄐㄧㄢˋ, / ] almanac; yearbook #26,293 [Add to Longdo]
通书[tōng shū, ㄊㄨㄥ ㄕㄨ, / ] almanac #119,331 [Add to Longdo]
皇历[huáng li, ㄏㄨㄤˊ ㄌㄧ˙, / ] almanac #120,508 [Add to Longdo]
年鑑[nián jiàn, ㄋㄧㄢˊ ㄐㄧㄢˋ, ] almanac [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Almanach { n }; Jahrbuch { n }almanac [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[こよみ(P);れき, koyomi (P); reki] (n, suf) (れき when a suffix) (See カレンダー) calendar; almanac; (P) #2,121 [Add to Longdo]
年鑑[ねんかん, nenkan] (n) yearbook; almanac; annual; (P) #2,399 [Add to Longdo]
アルマナック[arumanakku] (n) almanac [Add to Longdo]
歳時記[さいじき, saijiki] (n) almanac of seasonal words (for haiku poets) [Add to Longdo]
柱暦[はしらごよみ, hashiragoyomi] (n) (See 綴暦・とじごよみ) small calendar (or almanac) affixed to a pillar or wall [Add to Longdo]
綴じ暦;綴暦(io)[とじごよみ, tojigoyomi] (n) (See 柱暦) bound almanac; calendar in the form of a book [Add to Longdo]
仏滅[ぶつめつ, butsumetsu] (n) (1) Buddha's death; (2) (See 六曜) very unlucky day (according to old almanacs) [Add to Longdo]
仏滅日[ぶつめつにち, butsumetsunichi] (n) (arch) (See 仏滅・2) very unlucky day (according to old almanacs) [Add to Longdo]
本暦[ほんれき, honreki] (n) (See 暦・こよみ, 略本暦・りゃくほんれき) reference koyomi; main almanac [Add to Longdo]
暦注[れきちゅう, rekichuu] (n) various information recorded in the almanac (as regards astronomy, astrology, etc.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Almanac \Al"ma*nac\ (?; 277), n. [LL. almanac, almanach: cf. F.
   almanach, Sp. almanaque, It. almanacco, all of uncertain
   origin.]
   A book or table, containing a calendar of days, and months,
   to which astronomical data and various statistics are often
   added, such as the times of the rising and setting of the sun
   and moon, eclipses, hours of full tide, stated festivals of
   churches, terms of courts, etc.
   [1913 Webster]
 
   {Nautical almanac}, an almanac, or year book, containing
    astronomical calculations (lunar, stellar, etc.), and
    other information useful to mariners.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 almanac
   n 1: an annual publication including weather forecasts and other
      miscellaneous information arranged according to the
      calendar of a given year [syn: {almanac}, {farmer's
      calendar}]
   2: an annual publication containing tabular information in a
     particular field or fields arranged according to the calendar
     of a given year

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top