ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fetter

F EH1 T ER0   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fetter-, *fetter*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fetter[N] โซ่ตรวน, See also: สิ่งผูกมัด, ตรวน, เครื่องพันธนาการ
fetter[VT] ตีตรวน, See also: ผูกมัด, ล่ามโซ่, Syn. chain, tie up, shackle

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fetter(เฟท'เทอะ) n. โซ่ตรวน,ตรวน,พันธนาการ,บังคับ., See also: fetterer n., Syn. confine
fetterlockn. กระจุกขนหลังข้อเท้าม้า,ปุ่มกลางข้อเท้าม้า,ข้อต่อหลังข้อเท้าม้า
unfetter(อันเฟท'เทอ) adj. ปลดโซ่ตรวน,ปลด,ปล่อย,ทำให้อิสระ, Syn. liberate

English-Thai: Nontri Dictionary
fetter(n) โซ่ตรวน,พันธนาการ,เครื่องผูกมัด,เครื่องจองจำ
fetter(vt) ผูกมัด,ล่ามโซ่,พันธนาการ,จองจำ
unfettered(adj) เป็นอิสระ,ปลดปล่อย,ไม่ได้ถูกจองจำ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Bound with fetters and chains...""ล่ามโซ่ใส่ตรวน..." Frankie & Alice (2010)
-"The fetters torn him to pieces..."- "ตรวนแตกออกเป็นเสี่ยงๆ..." Frankie & Alice (2010)
Is not the fetters of fameสัมผัสกายไม่ใช่ความสุขที่แท้จริง 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
Slave boys, they enjoy the fetter side of things.หนุ่มทาส พวกเขาชอบการพันธนาการ After Porn Ends 2 (2017)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตีตรวน[V] shackle, See also: fetter, put in chains, restrict, chain, handcuff, hobble, Syn. ใส่ตรวน, จำตรวน, Ant. ถอดตรวน, Example: ผู้คุมกำลังตีตรวนนักโทษแหกคุก, Thai definition: ใส่ตรวนจำตรวนที่ขาโดยวิธีตีย้ำหัวตะปูที่ห่วงเหล็กสวมขาเพื่อไม่ให้ถ่างออกได้
โซ่ตรวน[N] fetters, See also: irons, Syn. ตรวน, โซ่, เครื่องผูกมัด, เครื่องจองจำ, เครื่องพันธนาการ, Example: นักโทษถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน, Count unit: หุน, ข้าง, คู่, เส้น
เครื่องพันธนาการ[N] fetters and handcuffs, See also: shackles, Syn. เครื่องจองจำ, Example: เครื่องพันธนาการจะต้องไม่ใช้เพื่อการลงโทษ ตามข้อกำหนดว่าด้วยมาตรฐานขั้นต่ำสำหรับปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง, Count unit: เส้น, สาย, Thai definition: เครื่องสำหรับใส่ไว้กับร่างกายไม่ให้เป็นอิสระได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำจอง[v.] (jamjøng) EN: put in chains ; fetter and imprison   
จำโซ่[v.] (jamsō) EN: fetter ; chain ; shackle   FR: enchaîner
ตรวน[n.] (trūan) EN: irons ; fetters ; chains   FR: chaîne [f] ; fers [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
FETTER    F EH1 T ER0
FETTERS    F EH1 T ER0 Z
FETTERED    F EH1 T ER0 D
FETTERLY    F EH1 T ER0 L IY0
FETTERMAN    F EH1 T ER0 M AH0 N
FETTEROLF    F EH1 T ER0 OW0 L F
FETTERHOFF    F EH1 T ER0 HH AO0 F

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fetter    (v) fˈɛtər (f e1 t @ r)
fetters    (v) fˈɛtəz (f e1 t @ z)
fettered    (v) fˈɛtəd (f e1 t @ d)
fettering    (v) fˈɛtərɪŋ (f e1 t @ r i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
脚镣[jiǎo liào, ㄐㄧㄠˇ ㄌㄧㄠˋ, / ] fetters; leg-irons, #54,656 [Add to Longdo]
[zhì, ㄓˋ, ] fetters, #144,379 [Add to Longdo]
[dì, ㄉㄧˋ, ] fetters; to fetter [Add to Longdo]
镣锁[liào suǒ, ㄌㄧㄠˋ ㄙㄨㄛˇ, / ] fetter lock (to restrain horse); handcuff lock [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しがらみ, shigarami] (n) (1) weir; (2) bonds; fetters; ties of obligation [Add to Longdo]
自由気儘;自由気まま[じゆうきまま, jiyuukimama] (n,adj-na) free; unfettered; according to one's own whims; doing as one likes [Add to Longdo]
自由三昧[じゆうざんまい, jiyuuzanmai] (n,adj-na) free; unfettered; according to one's own whims; doing as one likes [Add to Longdo]
自由勝手[じゆうかって, jiyuukatte] (n,adj-na) free; unfettered; according to one's own whims; doing as one likes [Add to Longdo]
手枷足枷[てかせあしかせ, tekaseashikase] (n) manacles; shackles; fetters [Add to Longdo]
足械;足枷(oK);足かせ[あしかせ, ashikase] (n) fetters; shackles; hobbles; encumbrance, hindrance or burden; trap [Add to Longdo]
大胆奔放[だいたんほんぽう, daitanhonpou] (n,adj-na,adj-no) bold and unrestrained; daring and unfettered [Add to Longdo]
不良老年[ふりょうろうねん, furyourounen] (n) old sinner; elderly man-about-town; older person who enjoys free and easy lifestyle unfettered by social taboos [Add to Longdo]
融通無碍;融通無礙[ゆうずうむげ, yuuzuumuge] (adj-na,n) free, unfettered and flexible; versatile; adaptable [Add to Longdo]
[かせ, kase] (n) (1) shackles; fetters; irons; handcuffs; restraint; constraint; (2) bonds (e.g. family); ties; binding relationship; binding relationships; encumbrance [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
脂身[あぶらみ, aburami] fetter Teil des Fleisches [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fetter \Fet"ter\, v. t. [imp. & p. p. {Fettered}; p. pr. & vb.
   n. {Fettering}.]
   1. To put fetters upon; to shackle or confine the feet of
    with a chain; to bind.
    [1913 Webster]
 
       My heels are fettered, but my fist is free.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To restrain from motion; to impose restraints on; to
    confine; to enchain; as, fettered by obligations.
    [1913 Webster]
 
       My conscience! thou art fettered
       More than my shanks and wrists.    --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fetter \Fet"ter\ (f[e^]t"t[~e]r), n. [AS. fetor, feter; akin to
   OS. feter[=o]s, pl., OD. veter, OHG. fezzera, Icel.
   fj["o]turr, L. pedica, Gr. pe`dh, and to E. foot. [root] 77.
   See {Foot}.] [Chiefly used in the plural, {fetters}.]
   1. A chain or shackle for the feet; a chain by which an
    animal is confined by the foot, either made fast or
    disabled from free and rapid motion; a bond; a shackle.
    [1913 Webster]
 
       [They] bound him with fetters of brass. --Judg. xvi.
                          21.
    [1913 Webster]
 
   2. Anything that confines or restrains; a restraint.
    [1913 Webster]
 
       Passion's too fierce to be in fetters bound.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fetter
   n 1: a shackle for the ankles or feet [syn: {fetter}, {hobble}]
   v 1: restrain with fetters [syn: {fetter}, {shackle}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 fetter /fɛtr/
  fatter

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top