Search result for

เดินรถ

(20 entries)
(0.0162 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เดินรถ-, *เดินรถ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เดินรถ[V] manage a line of motor vehicles, See also: operate motor vehicles, Example: บริษัทของเขาเดินรถจากกรุงเทพฯถึงเชียงใหม่, Thai definition: ประกอบกิจการขนส่งทางรถ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เดินรถก. ประกอบกิจการขนส่งทางรถ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I said it's a one-way street. Stop.ถนนวันเวย์ เดินรถทางเดียวนะ Death Note: L Change the World (2008)
Mr Brown is a close friend of Leonard Attwell, the senior citizen found stabbed in the pedestrian subway.คุณบราวน์ เป็นเพื่อนสนิทกับลีโอนาร์ด แอทเวล พลเมืองสูงอายุ ที่ถูกแทงในทางเดินรถไฟใต้ดิน Harry Brown (2009)
Neither of whom you've questioned in connection with the killing of this old man in the subway.คุณไม่ได้สอบสวนพวกเค้า ในคดีฆาตกรรมชายแก่ ตรงทางเดินรถไฟใต้ดินนี่ Harry Brown (2009)
You can use a water official's account to change the city's water system, and a Japanese Railways Group employee's account to turn a train around.เราสามารถใช้แอคเค้าท์ของเจ้าหน้าที่ประปา เพื่อเปลี่ยนระบบประปาของเมืองได้ หรือใช้แอคเค้าท์ของกลุ่มพนักงานเดินรถไฟ \ เพื่อสับรางขบวนรถไฟได้ Summer Wars (2009)
The Japanese were allowing only one train a week to leave Shanghai.ญี่ปุ่นอนุญาตให้เดินรถไฟ ออกจากเซี่ยงไฮ้แค่อาทิตย์ละเที่ยว Shanghai (2010)
[Telephone rings]ตารางการเดินรถมันแน่นเกินไป Solitary Man (2010)
The black hole is more or less a one-way street.หลุมดำจะมากหรือน้อย ถนนเดินรถทางเดียว คุณไปใน. Is Time Travel Possible? (2010)
They're shutting down trade, public transportation.และปิดการค้าขาย การเดินรถ Contagion (2011)
We pulled McCann's route records.เราจึงดังบันทึกเส้นทางการเดินรถ ของแมคแคนน์ขึ้นมาดู Countdown (2011)
All I need are the coordinates on the truck routes.ทั้งหมดที่ฉันต้องการคือพิกัดเส้นทางเดินรถ Covenant (2011)
Since when did they make R Street a one-way?ถนนนี้มันเดินรถทางเดียว ตั้งแต่เมื่อไหร่กัน Clean Skin (2011)
So as soon as I'll download this train schedule, we'll be good to go.ทันทีที่ฉันดาวน์โหลดตารางเดินรถไฟ เราก็ไปได้เลย Let the Water Hold Me Down (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดินรถ[v.] (doēnrot) EN: manage a line of motor vehicles ; operate motor vehicles   
เดินรถทางเดียว[n. exp.] (doēnrot thāng dīo) EN: one way trafic   FR: sens unique [m]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
line(ไลนฺ) {lined,lining,lines} n. เส้น,สาย,เชือก,เส้นแบ่ง,เส้นระดับ,ลายเส้น,สายโทรเลข,สายโทรศัพท์,เส้นโลหะ,เส้นเขต,เส้นทางคมนาคม,เส้นโน้ตเพลง,เส้นวิ่ง,เส้นทางเดินรถเดินเรือ,สายการบิน,สายเบ็ด,สายเชือก,แถว,แนว,แนวหน้า,วิธีการ vi. เรียงเป็นแนว,เรียงเป็นเส้นตรง,
roadbed(โรด'เบด) n. โครงฐานของถนน,พื้นของถนน,วัสดุที่ใช้ทำโครงฐานของถนน,เส้นทางเดินรถ,ถนนที่ถมแล้ว

English-Thai: Nontri Dictionary
guard(n) การเฝ้า,ยาม,มหาดเล็ก,เครื่องป้องกัน,พนักงานเดินรถ,คนอารักขา
lane(n) ตรอก,ช่องเดินรถ,ทางแคบ,ลู่วิ่ง

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top