Search result for

tribe

(75 entries)
(0.0096 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tribe-, *tribe*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tribe[N] เผ่า, See also: เผ่าพันธุ์
tribe[N] ตระกูล, See also: ญาติพี่น้อง
tribe[N] พันธุ์
tribe[N] เชื้อชาติ, See also: ชนชาติ
tribesman[N] ชาวเขา, See also: ชาวดอย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tribesman(ไทรบซ'เมิน) n., (pl. tribesmen) สมาชิกของเผ่า,ชนเผ่า
diatribe(ได'อะไทรบ) n. การด่าอย่างรุนแรง

English-Thai: Nontri Dictionary
tribe(n) หมู่ชน,จำพวก,เผ่า,ชาติ,ประเภท

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tribeเผ่าชน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
tribeเผ่า [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
tribeเผ่าชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In ancient times the Aryan tribe of the Langobardians made human sacrifice to the god Thor.ในสมัยก่อนชนเผ่า อารยัน จะใช้มนุษย์ ในการบูชายันต์ The Great Dictator (1940)
The whole tribe is from one man's bodyเผ่าทั้งหมดคือ from one ร่างกายของผู้ชาย Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
We were assigned to an isolated tribe, the Molombos.เราถูกส่งไปทำงาน กับเผ่าคนป่า โมลอมบอส Airplane! (1980)
For reasons long forgotten, two mighty warrior tribes went to war and touched off a blaze which engulfed them all.ด้วยสาเหตุ ที่เลือนไปแล้ว 2 เผ่านักรบใหญ่ทำสงครามกัน... ผู้คนถูกกลืนหายไปในเปลวเพลิง The Road Warrior (1981)
As for me, I grew to manhood and in the fullness of time, I became the leader the Chief of the Great Northern Tribe.ส่วนผม โตเป็นหนุ่มขึ้น... ...ด้วยเรื่องราวที่ซึมซับ ผมกลายเป็นผู้นำ... ...หัวหน้าแห่งดินแดนตอนเหนือ The Road Warrior (1981)
you gentlemen relax. the tribe's raiding a Soviet tank division tomorrow.กองพันรถถังโซเวียต จะเข้าโจมตีวันพรุ่งนี้ Spies Like Us (1985)
If a fella's written about the hill tribes of northern Burma, well, you're entitled to know if he's ever been further south than Minsk.ถ้าหนุ่มเขียนเกี่ยวกับชาวไทยภูเขาทางภาคเหนือของพม่า ดีที่คุณมีสิทธิ์ที่จะทราบว่าเขาเคยไปทางใต้กว่ามินสค์ The Russia House (1990)
The Wachati are a peaceful tribe.เผ่าวาชาติเป็นเผ่าที่รักสงบ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
So, the daughter of the Wachati chief is set to wed the first son of the Wachootoo tribe.. ดังนั้น บุตรสาวของหัวหน้าเผ่าวาชาติ... ...จึงต้องวิวาห์กับบุตรชายคนแรกของเผ่าวาชูตู Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
The daughter of the Wachati chief is set to wed the first son of the Wachootoo tribe.บุตรสาวของหัวหน้าเผ่าวาชาติ... ...ต้องวิวาห์กับ... ...บุตรชายคนแรกของเผ่าวาชูตู Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
That is a great sign of affection in the Wachati tribe.นี่เป็นสัญลักษณ์ของการแสดงความรักในเผ่า Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
The chief says that unless the sacred bat is returned before the marriage of the princess, the Wachati tribe will meet their death.หัวหน้าเผ่าบอกว่าถ้าค้างคาวศักดิ์สิทธิ์ไม่ถูกนำกลับมา... ...ก่อนพิธีวิวาห์ของเจ้าหญิง เผ่าวาชาติจะต้องพบกับความตาย Ace Ventura: When Nature Calls (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tribeA savage tribe lived there in those days.
tribeAt long last, the two chiefs of the Indian tribes have decided to make peace.
tribeEuropeans tried to civilize the tribe.
tribeHe has been the chief of his tribe for 35 years.
tribeI hear some tribes in eastern Africa live on milk products.
tribeMembers of that tribe settled along the river.
tribeMembers of the tribe settled down along the river.
tribeThat tribe worships its ancestors.
tribeThe dictator forced the tribe to agree on the terms of surrender.
tribeThe king subjected all the tribes to his rule.
tribeThe language of that tribe is as complex as any other human language.
tribeThe natives of the North-West Pacific Coast of America were probably descendants of tribes from Asia..

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชาวดอย[N] hill-man, See also: tribespeople, Syn. ชาวเขา, ชาวดอย, คนดอย, คนภูเขา
เผ่า[CLAS] tribe, See also: race, clan, family, Example: วันนี้มีการแสดงของชนกลุ่มน้อยร่วม 20 เผ่าภายในจังหวัดฉู่สยุง, Thai definition: ลักษณนามของกลุ่มชนกลุ่มย่อยของกลุ่มใหญ่
เผ่า[N] tribe, See also: race, clan, family, people, Syn. เหล่ากอ, พงศ์พันธุ์, เชื้อสาย, เหล่า, Example: สมาชิกสภานั้นเลือกจากสมาชิกที่เติบโตมาในตระกูล และรู้เรื่องราวของเผ่าดี, Thai definition: กลุ่มชนกลุ่มย่อยของกลุ่มใหญ่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาวเขา[n.] (chāokhao) EN: hill tribe ; mountaineer   FR: montagnard [m]
ชาวไทยใหญ่[n. prop.] (Chāo Thaiyai) EN: ethnic tribe in northern Thailand   
ชาติพันธุ์[n.] (chāttiphan) EN: race ; ethnic ; tribe ; lineage ; origin stock   FR: race ]f] ; ethnie [f]
คนดอย[n. exp.] (khon døi) EN: hill tribe   
คนข่า[n. prop.] (Khon Khā) EN: hill tribe of Mon-Khmer stock living in the north of Thailand   
ก้อ[n. prop.] (Kø ) EN: name of a hill tribe in the northern Thailand   
ก๊ก[n.] (kok) EN: bloc ; group ; faction ; party ; clique ; clan ; tribe ; race   FR: bande [f] ; clique [f] ; faction [f] ; parti [m]
เผ่า[n.] (phao) EN: tribe ; race ; clan ; family ; people   FR: tribu [f] ; clan [m]
ทวาย[n. prop.] (Thawāi) EN: name of people in Tibet-Burma tribe; Tibet-Burma tribe ; tribe of Burmo-Tibertan stock ; member of a race living in Arakan, Burma   
ตระกูล[n.] (trakūn) EN: family ; lineage ; race ; pedigree ; ancestry ; stock ; clan ; tribe ; parentage ; species   FR: famille [f] ; lignée [f] ; race [f] ; pedigree [m] ; généalogie [f] ; lignage [m] ; parentage [m] (vx) ; clan [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TRIBE    T R AY1 B
TRIBES    T R AY1 B Z
TRIBE'S    T R AY1 B Z
TRIBECA    T R AH0 B EH1 K AH0
TRIBESMAN    T R AY1 B Z M AE0 N
TRIBESMEN    T R AY1 B Z M EH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tribe    (n) (t r ai1 b)
tribes    (n) (t r ai1 b z)
tribesman    (n) (t r ai1 b z m @ n)
tribesmen    (n) (t r ai1 b z m @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
部落[bù luò, ㄅㄨˋ ㄌㄨㄛˋ, ] tribe, #8,724 [Add to Longdo]
部族[bù zú, ㄅㄨˋ ㄗㄨˊ, ] tribe; tribal, #21,911 [Add to Longdo]
黄帝族[Huáng dì zú, ㄏㄨㄤˊ ㄉㄧˋ ㄗㄨˊ, / ] tribes under the Yellow Emperor [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stamm {m}; Sippe {f}; Volksstamm {m} | Stämme {pl}; Sippen {pl}; Volksstämme {pl}tribe | tribes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カミナリ族[カミナリぞく, kaminari zoku] (n) hot rodders; thunder tribe; vrooming motorcycle gangs [Add to Longdo]
ズールー族[ズールーぞく, zu-ru-zoku] (n) Zulu tribe [Add to Longdo]
ゼフィルス[, zefirusu] (n) hairstreak (any gossamer-winged butterfly of tribe Theclini) (lat [Add to Longdo]
ハン;ハーン[, han ; ha-n] (n) khan (medieval ruler of a Tatary tribe) [Add to Longdo]
マヤ[, maya] (n) Maya (ancient Indian tribe in Central America); (P) [Add to Longdo]
レビ人[レビじん, rebi jin] (n) Levite; member of the Hebrew tribe of Levi (who served a religious function) [Add to Longdo]
亜族[あぞく, azoku] (n) (1) subgroup (of the periodic table); (2) (taxonomical) subtribe [Add to Longdo]
亜連[あれん, aren] (n) (taxonomical) subtribe [Add to Longdo]
花潜;花潜り[はなむぐり;ハナムグリ, hanamuguri ; hanamuguri] (n) (1) (uk) flower chafer (any flower beetle of tribe Cetoniini); (2) Eucetonia pilifera (flower chafer species of tribe Cetoniini) [Add to Longdo]
[かん, kan] (n) (See ハン) khan (medieval ruler of a Tatary tribe) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tribe \Tribe\, v. t.
   To distribute into tribes or classes. [R.]
   [1913 Webster]
 
      Our fowl, fish, and quadruped are well tribed. --Abp.
                          Nicolson.
   [1913 Webster] Triblet

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tribe \Tribe\, n. [L. tribus, originally, a third part of the
   Roman people, afterwards, a division of the people, a tribe;
   of uncertain origin: cf. F. tribu.]
   [1913 Webster]
   1. A family, race, or series of generations, descending from
    the same progenitor, and kept distinct, as in the case of
    the twelve tribes of Israel, descended from the twelve
    sons of Jacob. "The Lion of the tribe of Juda." --Rev. v.
    5.
    [1913 Webster]
 
       A wealthy Hebrew of my tribe.     --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) A number of species or genera having certain
    structural characteristics in common; as, a tribe of
    plants; a tribe of animals.
    [1913 Webster]
 
   Note: By many recent naturalists, tribe has been used for a
      group of animals or plants intermediate between order
      and genus.
      [1913 Webster]
 
   3. A nation of savages or uncivilized people; a body of rude
    people united under one leader or government; as, the
    tribes of the Six Nations; the Seneca tribe.
    [1913 Webster]
 
   4. A division, class, or distinct portion of a people, from
    whatever cause that distinction may have originated; as,
    the city of Athens was divided into ten tribes.
    [1913 Webster]
 
   5. (Stock Breeding) A family of animals descended from some
    particular female progenitor, through the female line; as,
    the Duchess tribe of shorthorns.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tribe
   n 1: a social division of (usually preliterate) people [syn:
      {tribe}, {folk}]
   2: a federation (as of American Indians) [syn: {tribe},
     {federation of tribes}]
   3: (biology) a taxonomic category between a genus and a
     subfamily
   4: group of people related by blood or marriage [syn: {kin},
     {kin group}, {kinship group}, {kindred}, {clan}, {tribe}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top