Search result for

pedigree

(43 entries)
(0.0052 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pedigree-, *pedigree*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pedigree[N] เชื้อสายวงศ์ตระกูล, Syn. linage, line

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pedigree(เพด'ดะกรี) n. เชื้อสาย,วงศ์วาน,สายเลือด,ประวัติและแหล่งที่มา,รากศัพท์., See also: pedigreeless adj., Syn. line,ancestry

English-Thai: Nontri Dictionary
pedigree(n) ตระกูล,เชื้อสาย,เทือกเถาเหล่ากอ,พืชพันธุ์

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pedigreesประวัติสายพันธุ์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Genie, I wish for your freedom. -One bona fide prince pedigree coming up-จีนี่ ฉันขอให้เจ้าเป็นอิสระ เจ้าชายตัวจริงคนใหม่มาแล้ว อะไรนะ Aladdin (1992)
It was whispered that Katherine Watson a first-year teacher from Oakland State made up in brains what she lacked in pedigree.ซุบซิบกันว่าแคทเธอรีน วัตสัน อาจารย์หน้าใหม่จาก ม.โอ๊คแลนด์สเตท แม้เกิดมาต้อยต่ำ แต่มีสมองเป็นเลิศ Mona Lisa Smile (2003)
Ignoring pedigree, education, background, and abilities. Not being able to communicate and being on different levelsการมองข้ามเรื่องตระกูล, การศึกษา, ปูมหลังและความสามารถ การไม่สามารถพูดคุยกับคนที่อยู่คนละระดับได้ One (2010)
Go out there and try feeding' 'em some Pedigree Chum. They're aliens.ลองออกไปป้อนเพ็ดดีกรีให้มันแดกดูสิ พวกมันเป็นเอเลี่ยน Attack the Block (2011)
In fact, the only thing I think you share is Lacrosse and a good political pedigree.ที่จริง มีอย่างเดียวที่เหมือนกับนาย คือลาครอสและ สถานะทางสังคมที่ดี Memoirs of an Invisible Dan (2011)
I thought that, you know, your pedigree as a National Champion show-choir coach would just make some noise with the admissions committee.หนูเลยคิดว่า คุณก็รู้ ผลงานของคุณ ในการเป็นโค้ชของวงประสานเสียงที่ชนะระดับชาติ นั่นน่าจะทำให้พวกกรรมการกรี๊ดร้องกันได้บ้าง Mash Off (2011)
Dong Su, you have good pedigree.ดงซู นายมีสายเลือดที่ดี Warrior Baek Dong-soo (2011)
Well, Liz... your perfect Collins pedigree lacked a bit of substance... so I sent the werewolf who bit Carolyn in her crib.ก็ตระกูลคอลลินส์ของเธอ มันขาดสีสันไปนิด ฉันเลยส่งมนุษย์หมาป่า มากัดยัยแคโรลีนถึงในเปลไงล่ะ Dark Shadows (2012)
You've got the best race pedigree.นายถูกสร้างโดยแม็คลาเรน มีเชื้อสายนักแข่งที่ดีที่สุด Episode #18.1 (2012)
We're hunting a-a werewolf with a pedigree?เรากำลังล่ามะ-มนุษย์หมาป่า ด้วยอาหารสัตว์เหรอ Bitten (2012)
So from now on, you're only going to be seen with girls who have Ivy League pedigrees, or, at the very least, Vassar.นั้นจากนี้ไป นายจะออกไปพบกับพวกผู้หญิง ที่มีดรีกรีไอวี่ลีค หรือ อย่างน้อยที่สุด Vassar Portrait of a Lady Alexander (2012)
With a pedigree like that, he would have the skills to design these sophisticated attacks.ด้วยความสามารถขนาดนั้น เขามีทักษะ ในการออกแบบการโจมตีที่ซับซ้อนเหล่านี้ได้ Nothing to Hide (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รากเหง้า[N] origin, See also: pedigree, ancestry, root, descent, source, Syn. เค้าเดิม, ที่มา, Example: แม้กำเนิดของเขาจะต่ำต้อยแต่เขาก็ภูมิใจในรากเหง้าของตน, Thai definition: ต้นกำเนิดเดิม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชา[n.] (āchā) EN: horse ; pedigree horse   FR: cheval [m]
เครือ[n.] (khreūa) EN: family ; clan ; kin ; pedigree ; group   FR: famille [f] ; groupe [m]
ลูกหลาน[n.] (lūklān) EN: lineage ; descendant ; pedigree ; parentage ; clan ; progeny ; posterity ; succession   FR: descendant [m]
พันธุ์[n.] (phan) EN: breed ; strain ; variety ; pedigree ; race ; ancestry ; clan   FR: variété [f] ; espèce [f] ; genre [m] ; race [f] ; clan [m]
พื้นเพ[n.] (pheūnphē) EN: lineage ; parentage ; stock ; pedigree ; genealogy   
พงศาวดาร[n.] (phongsāwadān) EN: lineage ; geneology ; pedigree ; story of dynasties   
สายพันธุ์[n.] (sāiphan) EN: breed ; stock ; strain ; pedigree ; race ; species ; type ; gene   
สกุล[n.] (sakun) EN: family ; pedigree ; lineage ; race ; clan   FR: famille [f] ; lignée [f] ; clan [m]
เถา[n.] (thao) EN: line ; family ; pedigree   
ตระกูล[n.] (trakūn) EN: family ; lineage ; race ; pedigree ; ancestry ; stock ; clan ; tribe ; parentage ; species   FR: famille [f] ; lignée [f] ; race [f] ; pedigree [m] ; généalogie [f] ; lignage [m] ; parentage [m] (vx) ; clan [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PEDIGREE    P EH1 D AH0 G R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pedigree    (n) (p e1 d i g r ii)
pedigrees    (n) (p e1 d i g r ii z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Rassehund {m}pedigree dog [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
家筋[いえすじ, iesuji] (n) lineage; pedigree; family line [Add to Longdo]
家譜[かふ, kafu] (n) pedigree; genealogy [Add to Longdo]
家柄[いえがら, iegara] (n) parentage; pedigree; good family; (P) [Add to Longdo]
筋目[すじめ, sujime] (n,adj-no) fold; crease; lineage; pedigree [Add to Longdo]
系図[けいず, keizu] (n) family tree; pedigree; genealogy; (P) [Add to Longdo]
系図買い;窩主買い;窩主買(io)[けいずかい, keizukai] (n) (1) (系図買い only) pedigree buying; (2) (See 故買・こばい) fencing stolen goods; fence [Add to Longdo]
系譜[けいふ, keifu] (n) genealogy; pedigree; (P) [Add to Longdo]
血統[けっとう, kettou] (n) lineage; pedigree; family line; birth [Add to Longdo]
血統書[けっとうしょ, kettousho] (n) a pedigree [Add to Longdo]
地鶏[じとり;じどり, jitori ; jidori] (n) freerange local traditional pedigree chicken; chicken meat from same [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pedigree \Ped"i*gree\ (p[e^]d"[i^]*gr[=e]), n. [Of unknown
   origin; possibly fr. F. par degr['e]s by degrees, -- for a
   pedigree is properly a genealogical table which records the
   relationship of families by degrees; or, perh., fr. F. pied
   de grue crane's foot, from the shape of the heraldic
   genealogical trees.]
   1. A line of ancestors; descent; lineage; genealogy; a
    register or record of a line of ancestors.
    [1913 Webster]
 
       Alterations of surnames . . . have obscured the
       truth of our pedigrees.        --Camden.
    [1913 Webster]
 
       His vanity labored to contrive us a pedigree.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       I am no herald to inquire of men's pedigrees. --Sir
                          P. Sidney.
    [1913 Webster]
 
       The Jews preserved the pedigrees of their tribes.
                          --Atterbury.
    [1913 Webster]
 
   2. (Stock Breeding) A record of the lineage or strain of an
    animal, as of a horse.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pedigree
   adj 1: having a list of ancestors as proof of being a purebred
       animal [syn: {pedigree(a)}, {pedigreed}, {pureblood},
       {pureblooded}, {thoroughbred}]
   n 1: the descendants of one individual; "his entire lineage has
      been warriors" [syn: {lineage}, {line}, {line of descent},
      {descent}, {bloodline}, {blood line}, {blood}, {pedigree},
      {ancestry}, {origin}, {parentage}, {stemma}, {stock}]
   2: line of descent of a purebred animal
   3: ancestry of a purebred animal [syn: {pedigree}, {bloodline}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top