Search result for

วงศาคณาญาติ

(5 entries)
(0.0203 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วงศาคณาญาติ-, *วงศาคณาญาติ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วงศาคณาญาติ[N] relations, See also: kin, kinsman, relatives, Syn. เครือญาติ, ญาติพี่น้อง, วงศ์วาน, วงศ์ญาติ, Example: เขาถูกวงศาคณาญาติทางพ่อรุมเล่นงานเสียจนเข็ด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วงศาคณาญาติน. ญาติพี่น้อง.
วงศาคณาญาติดู วงศ-, วงศ์.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Homespun stories, knowledge of physics and a bosom that defies it.เรื่องราวที่ถักทอในบ้าน ความรู้ด้านฟิสิกส์ และวงศาคณาญาติที่ไม่ยอมจำนน The Russian Rocket Reaction (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วงศาคณาญาติ[n.] (wongsākhanāyāt) EN: relations ; kin ; kinsman ; relatives   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top