ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

relatives

R EH1 L AH0 T IH0 V Z   
54 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -relatives-, *relatives*, relative
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yeah, especially relatives'.ใช่โดยเฉพาะญาติ 12 Angry Men (1957)
- Relatives?ญาติ? Mad Max (1979)
I stood at the back of a cathedral... waiting, in celibacy, for you... with 300 friends and relatives in attendance.ฉันยืนอยู่ที่ด้านหลังของโบสถ์ กำลังรอคอยให้คุณเป็นโสด กับเพื่อนอีก 300 คนและญาติๆที่เฝ้ารอ The Blues Brothers (1980)
We had friends and relatives who worked all over the place.เรามีเพื่อนและญาติ ที่ทำงานอยู่ทั่วทุกแห่ง Goodfellas (1990)
To become a member of a crew, you've got to be 100% Italian... so they can trace your relatives back to the old country.การจะเป็นสมาชิกของแก๊งค์ คุณต้องเป็นอิตาเลี่ยนร้อยเปอร์เซ็นต์ เพื่อจะสืบถึงเทือกเขาเหล่ากอ ของคุณที่บ้านเกิดได้ Goodfellas (1990)
I ain't got no relatives or nothin'.ฉันไม่มีญาติเลย Of Mice and Men (1992)
They'd have his last address, names of relatives.พวกเขาต้องการมีที่อยู่สุดท้ายของเขาชื่อของญาติ The Shawshank Redemption (1994)
I already run it. He has no record of any living relatives.- ญาติเค้าตายหมดแล้ว Gattaca (1997)
And having safely returned to the shore... may they be joyfully reunited with their relatives.และเดินทางกลับฝั่ง ด้วยความปลอดภัย ให้ได้พบปะสังสรรค์ กับครอบครัวและญาติมิตร Seven Years in Tibet (1997)
I've got to get away from these confounded relatives, hanging on the bell all day never giving me a moment's peace.ข้าต้องคอยหลบหน้าญาติๆจอมวุ่นวาย ไม่เคยให้ข้าได้อยู่สงบเลย The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
All of Mom and Dad's relatives had died, so there was no-one but us.ญาติของพ่อแม่ก็ตายหมดแล้ว ก็เหลือแค่เราเท่านั้น Frailty (2001)
They're my only relativesเขาเป็นญาติที่เหลืออยู่ของหนู Failan (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
relativesAll my relatives live in this city.
relativesHe broke with all his relatives.
relativesHe disagrees with his relatives.
relativesHe doesn't work, but only thinks of sponging off his relatives.
relativesHe introduced me to his relatives at the reception.
relativesHe is staying with his relatives.
relativesHis relatives began to keep away from him.
relativesHis relatives took it for granted that they would they would inherit the bulk of his wealth.
relativesHis relatives were convinced of his innocence.
relativesI feel not quite up to snuff when I meet my relatives.
relativesNew Year's cards provide us with the opportunity to hear from friends and relatives.
relativesPeople were anxious for news of missing relatives.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมู่ญาติ[N] relatives, See also: cousin, lineage, kin, kinsmen, Syn. เครือญาติ, ญาติพี่น้อง, ญาติโกโหติกา, วงศาคณาญาติ, วงศ์วานว่านเครือ, วงศ์ญาติ, วงศ์ตระกูล, Example: ก่อนการแต่งงานผู้ชายจะมีฐานะเหมือนเป็นแขกท่ามกลางหมู่ญาติของฝ่ายหญิง, Thai definition: กลุ่มคนในวงศ์วานที่ยังนับรู้กันได้ทางเชื้อสายฝ่ายพ่อหรือฝ่ายแม่
พวกพ้อง[N] friends, See also: relatives, companions, gang, adherent, Syn. พรรคพวก, พวก, Example: รักในที่นี้มีหลายแบบคือ รักพ่อแม่ญาติพี่น้อง รักเพื่อน รักพวกพ้อง
พันธุ์[N] relatives, See also: kinsman, Syn. กำพืด, ตระกูล, พวก, สาย, Example: เขาคงหมดหวังที่จะมีลูกให้สืบพันธุ์สืบทายาดต่อไป, Thai definition: พวกพ้อง, พี่น้อง, วงศ์วาน, Notes: (บาลี - สันสกฤต)
พี่น้อง[N] relatives, See also: relations, kinsfolk, Syn. ญาติ, ญาติพี่น้อง, ลูกพี่ลูกน้อง, Example: มีหลายคนเข้าใจผิดคิดว่า เขากับหล่อนเป็นพี่น้องกัน ซึ่งจริงๆ แล้วเป็นเพียงคนอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเท่านั้น, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เกิดร่วมบิดามารดาเดียวกัน, คนในเชื้อสายวงศ์วานเดียวกัน
ราชินิกุล[N] lineage of the queen, See also: relatives of the queen, a member of queen's family, Syn. ราชินีกุล, Thai definition: ตระกูลฝ่ายพระราชินี
ญาติ[N] relatives, See also: relations, folks, kinfolk, cousin, kinsman, Syn. พี่น้อง, พงศ์พันธุ์, วงศาคณาญาติ, วงศ์ญาติ, วงศ์วาน, เหล่ากอ, ตระกูล, เครือญาติ, Example: คนที่ไปรับญาติกลับจากสงคราม มีความสุขที่ได้เห็นญาติกลับบ้าน, Count unit: คน, Thai definition: คนในวงศ์วานที่ยังนับรู้กันได้ทางเชื้อสายฝ่ายพ่อหรือฝ่ายแม่, Notes: (บาลี)
ญาติพี่น้อง[N] relatives, See also: relations, folks, kinfolk, cousin, kinsman, Syn. ญาติ, วงศาคณาญาติ, พี่น้อง, วงศ์วาน, ญาติโกโหติกา, วงศ์ญาติ, สกุล, ครอบครัว, ตระกูล, Example: ความรักระหว่างบิดา มารดา ลูกและญาติพี่น้อง ถือว่าเป็นความรักที่บริสุทธิ์, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมู่ญาติ[n.] (mūyāt) EN: relatives ; cousin ; lineage ; kin ; kinsmen   FR: parents [mpl] ; membres de la famille [mpl] ; famille [f]
พี่น้อง[n.] (phīnøng) EN: relatives ; relations ; kinsfolk ; brothers and sisters   FR: frères et soeurs [mpl] ; cousins et cousines [mpl] ; membres de la famille [mpl] ; parents [mpl] ; parentèle [f] (vx)
พวกพ้อง[n.] (phūakphøng) EN: friends ; relatives ; companions ; gang ; adherent   FR: proches [mpl] ; siens [mpl]
ระบบเครือญาติ[n. exp.] (rabop khreūa yāt) EN: system of relatives ; kinship ; relationship   
วงศา[n.] (wongsā) EN: family ; relations ; folk ; relatives ; kin ; kith and kin   
วงศาคณาญาติ[n.] (wongsākhanāyāt) EN: relations ; kin ; kinsman ; relatives   
วงศ์วาน[n.] (wongwān) EN: family ; relations ; relatives ; kin kinsfolk   
ญาติมิตร[n. exp.] (yāt-mit) EN: kindred ; kin ; kinfolk (old) ; relatives and friends   FR: famille [f] ; parents et amis [mpl]
ญาติพี่น้อง[n. exp.] (yāt phīnøng) EN: relatives ; relations ; folks ; kinfolk ; cousins ; kinsman   FR: famille [f] ; parents [mpl] ; parentèle [f]
ญาติผู้ใหญ่[n. exp.] (yāt phūyai) EN: senior relatives   FR: personnes âgées de la famille [fpl] ; parents âgés [mpl] ; anciens [mpl] ; seniors [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
RELATIVES    R EH1 L AH0 T IH0 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
relatives    (n) rˈɛlətɪvz (r e1 l @ t i v z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亲眷[qīn juàn, ㄑㄧㄣ ㄐㄩㄢˋ, / ] relatives, #107,998 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お年玉(P);御年玉[おとしだま, otoshidama] (n) (See 年玉) New Year's gift (usu. money given to a child by relatives and visitors); (P) [Add to Longdo]
一族[いちぞく, ichizoku] (n) (1) family; relatives; dependents; (2) household; (P) [Add to Longdo]
縁故疎開[えんこそかい, enkosokai] (n,vs) evacuating to the homes of one's relatives in the countryside in wartime [Add to Longdo]
縁籍[えんせき, enseki] (n) relatives [Add to Longdo]
回礼[かいれい, kairei] (n,vs) (1) going from door to door greeting relatives and friends; (2) complimentary visit for the New Year [Add to Longdo]
患者家族[かんじゃかぞく, kanjakazoku] (n) patient and relatives [Add to Longdo]
九族[きゅうぞく, kyuuzoku] (n) the nine nearest generations of relatives [Add to Longdo]
血肉[けつにく, ketsuniku] (n) flesh and blood; relatives [Add to Longdo]
三族[さんぞく, sanzoku] (n) three types of relatives (e.g, father, children and grandchildren; parents, siblings, wife and children; etc.) [Add to Longdo]
三族の罪[さんぞくのつみ, sanzokunotsumi] (n) (obsc) (See 三族) crime for which one's three types of relatives will be punished; crime implicating one's relatives of all three types [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top