Search result for

relatives

(54 entries)
(0.0963 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -relatives-, *relatives*, relative
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Her parents died last year. No relatives.พ่อแม่ของเธอตายไปเมื่อปีที่แล้ว ไม่มีญาติ Emancipation (2008)
Shannon.. have you tried talking to your friends or relatives... about what you're feeling?แชนนอน.. คุณได้ลองคุย กับเพื่อนๆหรือญาติ... ว่าคุณรู้สึกยังไง? Passengers (2008)
Find out if they have any relatives in the country.หาด้วยว่าพวกมัน มีญาติคนไหนในประเทศนี้บ้าง Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Sister, we are blood relatives.พี่, เราเป็นพี่น้องสายเลือดเดียวกันนะ. Episode #1.5 (2008)
And in my opinion, it just seems like a normal Jordanian family with a lot of country relatives.ดูเผินๆ เหมือนกับครอบครัวจอร์แดนทั่วไป มีญาติไปมาหาสู่เยอะ Body of Lies (2008)
Our relatives were good people... so they killed them!- เข้าใจ - คุณเข้าใจ เดี๋ยว Gomorrah (2008)
Of all the primates, bonobo monkeys are the closest relatives to human beings both genetically and socially.ในบรรดาสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ลิงโบโนโบ.. ..มีความใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุด ..ทั้งพันธุกรรมและด้านสังคม The Ugly Truth (2009)
Somehow or another, we all have relatives in Wisconsin.อย่างไรก็ตาม หรืออะไรก็แล้วแต่ เราก็ยังมีพี่น้อง ที่ วิสคอนซิน(มลรัฐ) จบแล้ว... 2012 (2009)
A healthy man with no relatives or relations.เป็นคนแข็งแรงแต่ไม่มีญาติ หรือ มนุษย์สัมพันธ์ Saw VI (2009)
If your relatives invested wisely in precious metals.ถ้าญาติของคุณฉลาดในการลงทุนนะ Gone with the Will (2009)
I don't have any wealthy relatives.ผมไม่มีญาติรวยๆ Showmance (2009)
I have relatives who've never even left the state,ผมมีความสัมพันธ์กับคนที่ไม่เคยทิ้งรัฐไป Darkness (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
relativesAll my relatives live in this city.
relativesHe broke with all his relatives.
relativesHe disagrees with his relatives.
relativesHe doesn't work, but only thinks of sponging off his relatives.
relativesHe introduced me to his relatives at the reception.
relativesHe is staying with his relatives.
relativesHis relatives began to keep away from him.
relativesHis relatives took it for granted that they would they would inherit the bulk of his wealth.
relativesHis relatives were convinced of his innocence.
relativesI feel not quite up to snuff when I meet my relatives.
relativesNew Year's cards provide us with the opportunity to hear from friends and relatives.
relativesPeople were anxious for news of missing relatives.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หมู่ญาติ[N] relatives, See also: cousin, lineage, kin, kinsmen, Syn. เครือญาติ, ญาติพี่น้อง, ญาติโกโหติกา, วงศาคณาญาติ, วงศ์วานว่านเครือ, วงศ์ญาติ, วงศ์ตระกูล, Example: ก่อนการแต่งงานผู้ชายจะมีฐานะเหมือนเป็นแขกท่ามกลางหมู่ญาติของฝ่ายหญิง, Thai definition: กลุ่มคนในวงศ์วานที่ยังนับรู้กันได้ทางเชื้อสายฝ่ายพ่อหรือฝ่ายแม่
พวกพ้อง[N] friends, See also: relatives, companions, gang, adherent, Syn. พรรคพวก, พวก, Example: รักในที่นี้มีหลายแบบคือ รักพ่อแม่ญาติพี่น้อง รักเพื่อน รักพวกพ้อง
พันธุ์[N] relatives, See also: kinsman, Syn. กำพืด, ตระกูล, พวก, สาย, Example: เขาคงหมดหวังที่จะมีลูกให้สืบพันธุ์สืบทายาดต่อไป, Thai definition: พวกพ้อง, พี่น้อง, วงศ์วาน, Notes: (บาลี - สันสกฤต)
พี่น้อง[N] relatives, See also: relations, kinsfolk, Syn. ญาติ, ญาติพี่น้อง, ลูกพี่ลูกน้อง, Example: มีหลายคนเข้าใจผิดคิดว่า เขากับหล่อนเป็นพี่น้องกัน ซึ่งจริงๆ แล้วเป็นเพียงคนอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเท่านั้น, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เกิดร่วมบิดามารดาเดียวกัน, คนในเชื้อสายวงศ์วานเดียวกัน
ราชินิกุล[N] lineage of the queen, See also: relatives of the queen, a member of queen's family, Syn. ราชินีกุล, Thai definition: ตระกูลฝ่ายพระราชินี
ญาติ[N] relatives, See also: relations, folks, kinfolk, cousin, kinsman, Syn. พี่น้อง, พงศ์พันธุ์, วงศาคณาญาติ, วงศ์ญาติ, วงศ์วาน, เหล่ากอ, ตระกูล, เครือญาติ, Example: คนที่ไปรับญาติกลับจากสงคราม มีความสุขที่ได้เห็นญาติกลับบ้าน, Count unit: คน, Thai definition: คนในวงศ์วานที่ยังนับรู้กันได้ทางเชื้อสายฝ่ายพ่อหรือฝ่ายแม่, Notes: (บาลี)
ญาติพี่น้อง[N] relatives, See also: relations, folks, kinfolk, cousin, kinsman, Syn. ญาติ, วงศาคณาญาติ, พี่น้อง, วงศ์วาน, ญาติโกโหติกา, วงศ์ญาติ, สกุล, ครอบครัว, ตระกูล, Example: ความรักระหว่างบิดา มารดา ลูกและญาติพี่น้อง ถือว่าเป็นความรักที่บริสุทธิ์, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หมู่ญาติ[n.] (mūyāt) EN: relatives ; cousin ; lineage ; kin ; kinsmen   FR: parents [mpl] ; membres de la famille [mpl] ; famille [f]
พี่น้อง[n.] (phīnøng) EN: relatives ; relations ; kinsfolk ; brothers and sisters   FR: frères et soeurs [mpl] ; cousins et cousines [mpl] ; membres de la famille [mpl] ; parents [mpl] ; parentèle [f] (vx)
พวกพ้อง[n.] (phūakphøng) EN: friends ; relatives ; companions ; gang ; adherent   FR: proches [mpl] ; siens [mpl]
ระบบเครือญาติ[n. exp.] (rabop khreūa yāt) EN: system of relatives ; kinship ; relationship   
วงศา[n.] (wongsā) EN: family ; relations ; folk ; relatives ; kin ; kith and kin   
วงศาคณาญาติ[n.] (wongsākhanāyāt) EN: relations ; kin ; kinsman ; relatives   
วงศ์วาน[n.] (wongwān) EN: family ; relations ; relatives ; kin kinsfolk   
ญาติมิตร[n. exp.] (yāt-mit) EN: kindred ; kin ; kinfolk (old) ; relatives and friends   FR: famille [f] ; parents et amis [mpl]
ญาติพี่น้อง[n. exp.] (yāt phīnøng) EN: relatives ; relations ; folks ; kinfolk ; cousins ; kinsman   FR: famille [f] ; parents [mpl] ; parentèle [f]
ญาติผู้ใหญ่[n. exp.] (yāt phūyai) EN: senior relatives   FR: personnes âgées de la famille [fpl] ; parents âgés [mpl] ; anciens [mpl] ; seniors [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
RELATIVES    R EH1 L AH0 T IH0 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
relatives    (n) (r e1 l @ t i v z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お年玉(P);御年玉[おとしだま, otoshidama] (n) (See 年玉) New Year's gift (usu. money given to a child by relatives and visitors); (P) [Add to Longdo]
一族[いちぞく, ichizoku] (n) (1) family; relatives; dependents; (2) household; (P) [Add to Longdo]
縁故疎開[えんこそかい, enkosokai] (n,vs) evacuating to the homes of one's relatives in the countryside in wartime [Add to Longdo]
縁籍[えんせき, enseki] (n) relatives [Add to Longdo]
回礼[かいれい, kairei] (n,vs) (1) going from door to door greeting relatives and friends; (2) complimentary visit for the New Year [Add to Longdo]
患者家族[かんじゃかぞく, kanjakazoku] (n) patient and relatives [Add to Longdo]
九族[きゅうぞく, kyuuzoku] (n) the nine nearest generations of relatives [Add to Longdo]
血肉[けつにく, ketsuniku] (n) flesh and blood; relatives [Add to Longdo]
三族[さんぞく, sanzoku] (n) three types of relatives (e.g, father, children and grandchildren; parents, siblings, wife and children; etc.) [Add to Longdo]
三族の罪[さんぞくのつみ, sanzokunotsumi] (n) (obsc) (See 三族) crime for which one's three types of relatives will be punished; crime implicating one's relatives of all three types [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
亲眷[qīn juàn, ㄑㄧㄣ ㄐㄩㄢˋ, / ] relatives [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top