ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

kinsfolk

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kinsfolk-, *kinsfolk*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
kinsfolk[N] ญาติพี่น้อง, Syn. kinsfolk, relative, family

English-Thai: Nontri Dictionary
kinsfolk(n) ญาติพี่น้อง,เครือญาติ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Even your kinsfolk.- แม้แต่ญาติๆ ของคุณ Episode #1.1 (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พี่น้อง[n.] (phīnøng) EN: relatives ; relations ; kinsfolk ; brothers and sisters   FR: frères et soeurs [mpl] ; cousins et cousines [mpl] ; membres de la famille [mpl] ; parents [mpl] ; parentèle [f] (vx)
วงศ์วาน[n.] (wongwān) EN: family ; relations ; relatives ; kin kinsfolk   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
kinsfolk    (n) kˈɪnzfouk (k i1 n z f ou k)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Kinsfolk \Kins"folk`\, n.
   Relatives; kindred; kin; kinfolk; persons of the same family
   or closely related families.
   [1913 Webster]
 
      They sought him among their kinsfolk and acquaintance.
                          --Luke ii. 44.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 kinsfolk
   n 1: people descended from a common ancestor; "his family has
      lived in Massachusetts since the Mayflower" [syn: {family},
      {family line}, {folk}, {kinfolk}, {kinsfolk}, {sept},
      {phratry}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top