ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

kinfolk

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kinfolk-, *kinfolk*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
kinfolk[N] ญาติมิตร (คำเก่า), See also: ญาติพี่น้อง, Syn. kinfolks, relatives

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
kinfolk(คิน'โฟล์ค) n.,pl. ญาติพี่น้อง. -S.kinfolks,kinsfolk

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Unless it's your kinfolk?ยกเวันครอบครัวคุณ I Got a Right to Sing the Blues (2010)
I got a duty, you know, to my kinfolk.ฉันต้องทำหน้าที่ เพื่อญาติพี่น้องของฉัน You Smell Like Dinner (2011)
Fin Arvin and Bukharin kinfolk combined.ฟิน อาร์วินและบุคฮารินรวมกัน The Girl Who Fae'd with Fire (2012)
Unlike your kinfolk here I'm not afeard of no man on account of he uses his dog for a whore.ไม่เหมือนญาตินายที่นี่หรอก... ฉันไม่กลัวพวกที่เอาหมาเป็นเมียแน่นอน Episode #1.1 (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ญาติ[n. exp.] (yāt) EN: relative ; relation ; kinsman (form.) ; folk ; kinfolk (old)   FR: parent [m] ; parente [f] ; parents [mpl] ; membre de la famille [m]
ญาติมิตร[n. exp.] (yāt-mit) EN: kindred ; kin ; kinfolk (old) ; relatives and friends   FR: famille [f] ; parents et amis [mpl]
ญาติพี่น้อง[n. exp.] (yāt phīnøng) EN: relatives ; relations ; folks ; kinfolk ; cousins ; kinsman   FR: famille [f] ; parents [mpl] ; parentèle [f]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 kinfolk \kin"folk`\, n.
   Relatives; kindred; kin; kinsfolk; persons of the same family
   or closely related families.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 kinfolk
   n 1: people descended from a common ancestor; "his family has
      lived in Massachusetts since the Mayflower" [syn: {family},
      {family line}, {folk}, {kinfolk}, {kinsfolk}, {sept},
      {phratry}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top