Search result for

household

HH AW1 S HH OW2 L D   
112 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -household-, *household*, househol
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
household[N] ครอบครัว, See also: ครัวเรือน
householder[N] ผู้ครองเรือน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
household(เฮาซฺ'โฮลดฺ) n. สมาชิกในครอบครัว,ครอบครัวที่รวมทั้งคนใช้. adj. เกี่ยวกับครอบครัว,เกี่ยวกับงานบ้าน,ประจำบ้าน,ทั่วไป,ธรรมดา
householdern. เจ้าของบ้าน,หัวหน้าครอบครัว., See also: householdership n.

English-Thai: Nontri Dictionary
household(adj) ในบ้าน,เกี่ยวกับครอบครัว,ประจำบ้าน
household(n) สมาชิกในบ้าน,ครอบครัว,บ้านช่อง,ราชสำนัก
householder(n) เจ้าของบ้าน,พ่อบ้าน,หัวหน้าครอบครัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
householdครัวเรือน [ดู hearth] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
householdครัวเรือน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
household affairsการบ้านเรือน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
household expensesค่าใช้จ่ายในครัวเรือน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
household populationประชากรครัวเรือน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
household refrigerator; domestic refrigeratorตู้เย็นในบ้าน [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
household scheduleแบบข้อมูลรายครัวเรือน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
household sizeขนาดครัวเรือน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Household, Royalสำนักพระราชวัง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
householderหัวหน้าครัวเรือน, เจ้าบ้าน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Household ครัวเรือน
หน่วยทางเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วยบุคคลหลายคนอาศัยอยู่ร่วมกัน [สิ่งแวดล้อม]
Household appliancesเครื่องใช้ในบ้าน [TU Subject Heading]
Household appliances, Electricเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน [TU Subject Heading]
Household electronicsเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ในบ้าน [TU Subject Heading]
Household electronics industryอุตสาหกรรมเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์ในบ้าน [TU Subject Heading]
Household productivityผลิตภาพของครัวเรือน [เศรษฐศาสตร์]
Household shrinesที่สถิตวิญญาณประจำบ้าน [TU Subject Heading]
Household surveysการสำรวจครัวเรือน [TU Subject Heading]
Household Waste ของเสียบ้านเรือน
ของเสียบ้านเรือน [สิ่งแวดล้อม]
Householdsครัวเรือน [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
household remedies (n ) ยาประจำบ้าน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
This sort of life is new to me and I do want to make a success of it, and make Mr. De Winter happy, so I know I can leave all the household arrangements to you.ฉันอยากจะทําให้สําเร็จ เเละทําให้คุณเดอ วินเทอร์มีความสุข ฉันจึงวางใจเรื่องงานในบ้านให้คุณจัดการ Rebecca (1940)
You know, like paying the household bills, buying him special gifts that showed my love.อย่างพบเรื่องการจ่ายค่าไฟ ค่าน้ำ + ซื้อของขวัญพิเศษที่แสดงความรักของฉันให้กับเขา The Joy Luck Club (1993)
These are the food receipts, the household expenses.มีบิลค่าอาหาร ค่าใช้จ่าย กระจุกกระจิกในบ้าน As Good as It Gets (1997)
One can make all kinds of explosives with simple household items.แต่ถ้ากระเป๋ามันสั่น Fight Club (1999)
There are principles at stake. Having a proper British household with some privacy is one.นี่หรือคือหลักพันธะสัญญา.ของความถูกต้องเหมาะสมในส่วนหนึ่ง ของสัญญาแห่งราชอาณาจักร Anna and the King (1999)
North Am Robotics, household model, NDR-114.นอร์ธแฮม โรบอติกส์ รุ่นครอบครัว Bicentennial Man (1999)
It is a household appliance and yet you act like it is a man.มันเป็นเครื่องใช้ในบ้านนะ... แต่คุณทำเหมือนมันเป็นคน Bicentennial Man (1999)
Household appliance.- เครื่องใช้ในบ้าน Bicentennial Man (1999)
I'll get into the Yu household and get her.ฉันจะเข้าจับตัวหล่อนในบ้าน ยู Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
Would you like to meet your household staff?พบกับผู้ร่วมงานหน่อยมั้ยคะ? Love Actually (2003)
I'll be the head of a household next year...ปีหน้า ฉันก็เป็นหัวหน้าครอบครัว... Jenny, Juno (2005)
Tomorrow the imperial household is holding a big ceremony.พรุ่งนี้พระราชวังจะมีงานเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่ Episode #1.3 (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
householdA high household savings rate in Japan is attributed, among other things, to people's desire to save money to buy a home.
householdHow many people are there in this household?
householdI'd like to speak to the lady of the household.
householdI help mother do the household chores every day.
householdIt is true of American society that the male is the head of the household.
householdMan's best friend certainly makes a good addition to a household.
householdMore and more married couples share household chores.
householdMy robot will prepare meals, clean, wash dishes, and perform other household tasks.
householdMy wife keeps the household accounts.
householdOur household expense got into the red last month.
householdPeople are buying iMacs the same way they buy household appliances.
householdRun a household.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผีเรือน[N] household spirit, See also: household god, Syn. ผีบ้านผีเรือน, ผีเหย้าผีเรือน, Example: ผู้อาศัยเซ่นไหว้ผีเรือนเพื่อให้ดูแลบ้านที่อาศัยอยู่, Count unit: ตน, ตัว, Thai definition: ผีที่อยู่ประจำเรือน
เครื่องเรือน[N] furniture, See also: household furnishings, Syn. เครื่องตกแต่งบ้าน, เครื่องประดับบ้าน, Example: บ้านหลังนี้ให้เช่าโดยมีเครื่องเรือนพร้อมรถยนต์ โทรทัศน์ และตู้เย็น, Thai definition: เครื่องตกแต่งภายในเรือน เช่น ตู้ โต๊ะ เก้าอี้
ทางบ้าน[ADJ] household, Example: เด็กคนนี้มีความอบอุ่นทางบ้าน จึงทำให้เขาเป็นเด็กที่ไม่มีปัญหาในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม
กระหัด[N] householder, Syn. ผู้ครองเรือน, Count unit: คน
ครัวเรือน[N] household, See also: family, Syn. ครอบครัว, Example: ในอนาคตข้างหน้า ทุกครัวเรือนจะมีไมโครคอมพิวเตอร์ใช้กันหมด, Count unit: ครัวเรือน
คฤหัสถ์[N] householder, See also: layman, laity, Syn. ฆราวาส, Ant. สงฆ์, พระภิกษุ, Example: สังคมของพระกับสังคมของคฤหัสถ์นั้นแม้จะอยู่ในสังคมร่วมกัน แต่ทัศนคติกติกาของสังคมคงต่างกัน, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ครองเรือน, ผู้ไม่ใช่นักบวช
หลังคาเรือน[CLAS] family, See also: household, Example: สภาพป่าสมบูรณ์มีประชาชนอยู่จริงๆ เพียงไม่ถึง 10 หลังคาเรือน, Thai definition: เรือนหรืออาคารที่ถือเอาทะเบียนบ้านเป็นหลักในการนับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวหมื่น[n.] (hūameūn) EN: officer of the royal household doing the duty of the King's butler   
จางวาง[n.] (jāngwāng) EN: chief of attendants ; head butler in the King's or a prince's household   
เจ้าบ้าน[n. exp.] (jaobān) EN: householder ; house owner   FR: maître de maison [m] ; maîtresse de maison [f] ; maître de céans [m]
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน[n. exp.] (khāchaijāi nai khrūareūoen) EN: household expenses   FR: dépenses des ménages [fpl]
เครื่องใช้ภายในบ้าน[n. exp.] (khreūangchai phāinai bān) EN: household objects   FR: ustensiles domestiques [mpl] ; accessoires domestiques [mpl]
เครื่องเรือน[n.] (khreūangreūoen) EN: furniture ; household furnishings   FR: mobilier [m] ; meuble [m]
ครอบครัว[n.] (khrøpkhrūa) EN: family ; household   FR: famille [f] ; ménage [m]
ครัวเรือน[n.] (khrūareūoen) EN: household ; family   FR: ménage [m] ; famille [f]
กฎมนเทียรบาล[n.] (kotmonthīenbān) EN: royal family law ; palace law governing the members of the Royal Household   
หลังคาเรือน[n.] (langkhāreūoen) EN: [classifier : family ; household]   

CMU English Pronouncing Dictionary
HOUSEHOLD HH AW1 S HH OW2 L D
HOUSEHOLDS HH AW1 S HH OW2 L D Z
HOUSEHOLD'S HH AW1 S HH OW2 L D Z
HOUSEHOLDER HH AW1 S HH OW2 L D ER0
HOUSEHOLDERS HH AW1 S HH OW2 L D ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
household (n) hˈaushould (h au1 s h ou l d)
households (n) hˈaushouldz (h au1 s h ou l d z)
householder (n) hˈaushouldər (h au1 s h ou l d @ r)
householders (n) hˈaushouldəz (h au1 s h ou l d @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人家[rén jiā, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄚ, ] household; dwelling; family; sb else's house; household business; house of woman's husband-to-be, #1,335 [Add to Longdo]
家人[jiā rén, ㄐㄧㄚ ㄖㄣˊ, ] household; (one's) family, #2,081 [Add to Longdo]
家族[jiā zú, ㄐㄧㄚ ㄗㄨˊ, ] household; clan, #3,834 [Add to Longdo]
一家人[yī jiā rén, ㄧ ㄐㄧㄚ ㄖㄣˊ, ] household; the whole family, #7,026 [Add to Longdo]
家务[jiā wù, ㄐㄧㄚ ㄨˋ, / ] household duties; housework, #9,933 [Add to Longdo]
户均[hù jūn, ㄏㄨˋ ㄐㄩㄣ, / ] household average, #27,413 [Add to Longdo]
器皿[qì mǐn, ㄑㄧˋ ㄇㄧㄣˇ, ] household utensils, #27,774 [Add to Longdo]
户口簿[hù kǒu bù, ㄏㄨˋ ㄎㄡˇ ㄅㄨˋ, 簿 / 簿] household register, #29,332 [Add to Longdo]
万元户[wàn yuán hù, ㄨㄢˋ ㄩㄢˊ ㄏㄨˋ, / ] household with savings or annual income of 10,000 yuan or more (considered a large amount in the 1970s, when the term became established), #63,131 [Add to Longdo]
家庭消费者[jiā tíng xiāo fèi zhě, ㄐㄧㄚ ㄊㄧㄥˊ ㄒㄧㄠ ㄈㄟˋ ㄓㄜˇ, / ] household consumer [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gebräuchlicher Begriff; bekannter Name | zu einem Begriff werdenhousehold name | to become a household name [Add to Longdo]
Hausgott {m}household god [Add to Longdo]
Haushalt {m} | Haushalte {pl} | den Haushalt führenhousehold | households | to keep house [Add to Longdo]
Haushaltsgerät {n} | Haushaltsgeräte {pl}household appliance; domestic appliance | home appliances; domestic appliances [Add to Longdo]
Haushaltskosten {pl}household expenses; housekeeping costs [Add to Longdo]
Hausmittel {n} | Hausmittel {pl}household remedy | household remedies [Add to Longdo]
Hausratversicherung {f}household insurance; household contents insurance [Add to Longdo]
Householder-Matrix {f} [math.]Householder matrix [Add to Longdo]
Householder-Transformation {f} [math.]Householder transformation [Add to Longdo]
Weißzeug {n}household linen [Add to Longdo]
Wohnmöbel {pl}household furniture [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
しもた屋;仕舞屋(io);仕舞た屋;仕舞うた屋[しもたや(しもた屋;仕舞屋;仕舞た屋);しもうたや(仕舞屋;仕舞うた屋), shimotaya ( shimota ya ; shimai ya ; shimai ta ya ); shimoutaya ( shimai ya ; shima] (n) store that has been gone out of business; household that lives without carrying on a business [Add to Longdo]
ガサ[, gasa] (n) (sl) household search (conducted by the police) [Add to Longdo]
ガサ入れ;がさ入れ[ガサいれ(ガサ入れ);がさいれ(がさ入れ), gasa ire ( gasa ire ); gasaire ( gasa ire )] (n,vs) (sl) (がさ derives from a reversal of さがす) (See 捜す・1) premises search; household search [Add to Longdo]
ハウスホールド[, hausuho-rudo] (n) household [Add to Longdo]
移籍[いせき, iseki] (n,vs) changing household registry; transfer (e.g. of one's name in the register); (P) [Add to Longdo]
一家[いっか(P);いっけ, ikka (P); ikke] (n) a house; a home; a family; a household; one's family; one's folks; a style; (P) [Add to Longdo]
一家の主[いっかのあるじ, ikkanoaruji] (n) master of the household [Add to Longdo]
一戸[いっこ, ikko] (n) one house; household [Add to Longdo]
一国一城の主[いっこくいちじょうのあるじ, ikkokuichijounoaruji] (n) feudal lord; head of a household; proudly independent person [Add to Longdo]
一族[いちぞく, ichizoku] (n) (1) family; relatives; dependents; (2) household; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Household \House"hold`\, a.
   Belonging to the house and family; domestic; as, household
   furniture; household affairs.
   [1913 Webster]
 
   {Household bread}, bread made in the house for common use;
    hence, bread that is not of the finest quality. [Obs.]
 
   {Household gods} (Rom. Antiq.), the gods presiding over the
    house and family; the Lares and Penates; hence, all
    objects endeared by association with home.
 
   {Household troops}, troops appointed to attend and guard the
    sovereign or his residence.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Household \House"hold`\, n.
   1. Those who dwell under the same roof and compose a family.
    [1913 Webster]
 
       And calls, without affecting airs,
       His household twice a day to prayers. --Swift.
    [1913 Webster]
 
   2. A line of ancestory; a race or house. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 household
   n 1: a social unit living together; "he moved his family to
      Virginia"; "It was a good Christian household"; "I waited
      until the whole house was asleep"; "the teacher asked how
      many people made up his home" [syn: {family}, {household},
      {house}, {home}, {menage}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top