ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

folk

F OW1 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -folk-, *folk*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
folk(n) ประชาชน, See also: ชาวบ้าน, กลุ่มชน, Syn. people
folk(n) ดนตรีแนวลูกทุ่ง, See also: ดนตรีแนวพื้นบ้าน, Syn. folk music
folk(n) ผู้คนที่อยู่ในถิ่นและมีวิถีชีวิตเฉพาะตน
folk(adj) ที่มีพื้นฐานความเชื่อของชาวบ้าน
folk(adj) เกี่ยวกับขนบประเพณีของชาวบ้าน, See also: เกี่ยวกับพื้นบ้าน
folks(n) สมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะพ่อแม่ (คำไม่เป็นทางการ, Syn. family, kin
folk art(n) ศิลปะพื้นบ้าน
folklore(n) ประเพณีและความเชื่อของผู้คน, See also: คติชาวบ้าน
folklore(n) การศึกษาเกี่ยวกับขนบประเพณีพื้นบ้าน
folk song(n) เพลงลูกทุ่ง, See also: เพลงพื้นบ้าน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
folk(โฟล์ค) n. ประชาชน, ชาวบ้าน, คนทั่วไป, ญาติสมาชิกของครอบครัว, พ่อแม่. adj. เกี่ยวกับชาวบ้าน หรือสามัญชน. ซึ่งกำเนิดในหมู่สามัญชน., See also: folkish adj. folkishness n., Syn. persons, people
folk medicinen. วิชาแพทย์แผนโบราณ, ยาพื้นบ้าน
folk songn. เพลงลูกทุ่ง, เพลงชาวบ้าน
folk talen. เรื่องที่เล่าลือกันมา., Syn. folk story
folklore(โฟล์ค'ลอร์) n. คติชาวบ้าน, ความเชื่อหรือขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวบ้าน. -folkloric adj., See also: folklorist n. folkloristic adj.
countryfolk(คัน'ทรีโฟล์ค) n. ชาวชนบท, ชาวบ้านนอก, คนที่มาจากประเทศเดียวกัน, เพื่อนร่วมชาติ, Syn. countrypeople, rustics
kinfolk(คิน'โฟล์ค) n., pl. ญาติพี่น้อง. -S.kinfolks, kinsfolk
menfolk(เมน'โฟล์ค) n., pl. คนผู้ชายหลายคน
sea folkn. กลาสีเรือ, Syn. sailor
townsfolk(ทาวน์'สโฟล์ค) n., pl. คนเมืองทั้งหมด, ชาวเมือง, Syn. townspeople

English-Thai: Nontri Dictionary
folk(n) ผู้คน, พ่อบ้าน, พลเมือง, ประชาชน
folklore(n) นิทานพื้นบ้าน, คติชาวบ้าน
folks(n) ญาติพี่น้อง, สมาชิกในครอบครัว, พ่อแม่พี่น้อง
gentlefolk(n) สุภาพชน, ผู้มีสกุลรุนชาติ, ผู้ดี
kinsfolk(n) ญาติพี่น้อง, เครือญาติ
townsfolk(n) ชาวเมือง
womenfolk(n) มวลสตรี, พวกผู้หญิง, กลุ่มสตรี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
folk artศิลปะพื้นบ้าน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
folk dramaละครชาวบ้าน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
folk literatureวรรณกรรมชาวบ้าน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
folk songเพลงชาวบ้าน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
folk tale; Märchenนิทานชาวบ้าน [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Folk artศิลปะพื้นบ้าน [TU Subject Heading]
Folk artistsศิลปินพื้นบ้าน [TU Subject Heading]
Folk dance musicดนตรีสำหรับเต้นรำพื้นเมือง [TU Subject Heading]
Folk dancing, Brazilianการเต้นรำพื้นเมืองบราซิล [TU Subject Heading]
Folk dancing, Russianการเต้นรำพื้นเมืองรัสเซีย [TU Subject Heading]
Folk dancing, Thaiการรำพื้นบ้านไทย [TU Subject Heading]
Folk literatureวรรณกรรมพื้นบ้าน [TU Subject Heading]
Folk literature, Laoวรรณกรรมพื้นบ้านลาว [TU Subject Heading]
Folk literature, Tai Yongวรรณกรรมพื้นบ้านไทยอง [TU Subject Heading]
Folk literature, Thaiวรรณกรรมพื้นบ้านไทย [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
folklore programงานแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นฐาน
folksonomy(n) การจัดกลุ่ม หรือ แบ่งกลุ่ม อย่างไม่เป็นทางการ มีที่มาจากคำว่า folk + taxonomy

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My folks didn't think so.คนในบ้านฉันไม่คิดอย่างนั้นนะสิ The Great Dictator (1940)
I'll bet a lot of you folks don't believe that.ฉันจะเดิมพันจำนวนมากคนคุณ ไม่เชื่อ ที่. Pinocchio (1940)
Them cruel folks there.- คนที่นั่นใจร้าย Rebecca (1940)
Well, I don't have to tell you good folks what has been happening here in our beloved town.พ่อคงไม่ต้องบอกทุกคน... ...ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเมืองที่เรารัก Blazing Saddles (1974)
Well, back in '56 my folks and I were part of this long wagon train moving West.ย้อนไปปี 1856 โน่นแน่ะ... ...พ่อแม่ฉันมากับคาราวาน อันยาวเฟื้อย... ...มุ่งหน้าตะวันตก Blazing Saddles (1974)
Naturally, the white folks didn't let us travel in their circle so we made our own.พวกคนขาวไม่ให้เราร่วมวนด้วย... ...เราจึงต้องวนเอง Blazing Saddles (1974)
I go to Trinity. My folks live in Greenwich.ผมเรียนที่ทรินิตี้ พ่อเเม่ผมอยู่ในกรีนวิช Jaws (1975)
Your folks were born here, right?- พ่อเเม่คุณเกิดที่นี่สินะ Jaws (1975)
Some folks say that love is what they saw in a pornographic movie.บางคนบอกว่าความรัก คือสิ่งที่เขาเห็นในหนังลามก Oh, God! (1977)
These folks are just having a good time.พวกเขาก็แค่ใช้ช่วงเวลาดีๆ ต่อกัน Clue (1985)
I mean, if you tell your folks we're gonna tent out in my back field?ฉันหมายถึง พวกนายขอ พ่อ แม่ ออกมากางเต๊นท์ที่หลังบ้านฉันน่ะ Stand by Me (1986)
We'll all tell our folks we're tenting out in your back field.เราทั้งหมด จะบอกญาติๆ เราว่า เราจะมากางเต๊นท์หลังบ้านนาย Stand by Me (1986)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
folkEven smart folks becomes absent-minded at times.
folkHe compiled a Japanese folklore anthology for use in schools.
folkHer folks cannot help worrying about her wound.
folkHowever you could say that being found hard to understand by the common folk for one's genius is fate.
folkI don't like all of these folk songs.
folkIn this paper, I compare the folklores of Germany and Holland.
folkIsland folklore still recounts the story of the raft.
folkNow folks, let's go on.
folkOn the other hand, there seem to be those among young folk who, while touching on Buddhism, have started to think of it as a vital spiritual support.
folkThat folk singer is very popular with people in general.
folkThis is out of the blue but has everybody once felt 'looked down upon by young folk' ?
folk"Where's that superstition from?" "Call it folk wisdom."

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประเพณีพื้นบ้าน(n) folk custom, See also: tradition, local custom, Example: แนวความคิดที่จะอนุรักษ์ส่งเสริมและพัฒนากลองหลวงของท่านเกิดขึ้นเพราะความรักในศิลปะประเพณีพื้นบ้าน, Thai Definition: ขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีลักษณะเฉพาะถิ่น
วิถีชาวบ้าน(n) folkways, Syn. วิถีประชา, Example: บัดนี้วิถีชาวบ้านแบบดั้งเดิมของชาวไทยภูเขาได้เปลี่ยนไปแล้ว, Thai Definition: ลักษณะนิสัยหรือแบบอย่างประเพณีที่นิยมกันว่าเป็นสิ่งที่ดีงาม
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน(n) folk wisdom, See also: indigenous knowledge, Syn. ภูมิปัญญาชาวบ้าน, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, Example: มีบางฝ่ายกล่าวว่าการทำเหล้าของชาวบ้านเป็นการทำผิดกฎหมาย แต่อีกฝ่ายมีข้อโต้แย้งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน, Thai Definition: ความรู้ ข่าวสาร ข้อมูล และเทคโนโลยีที่ใช้ในการดำเนินชีวิตของคนในท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมหนึ่งๆ
เพลงลูกทุ่ง(n) folk song, Ant. เพลงลูกกรุง, Example: ปัจจุบันนี้ ความนิยมในเพลงลูกทุ่งเริ่มเข้าแทนที่การละเล่นพื้นบ้านแล้ว, Count Unit: เพลง
ศิลปะพื้นบ้าน(n) folk art, Example: ศิลปะพื้นบ้านเป็นสิ่งที่จรรโลงสังคมอย่างหนึ่ง, Count Unit: ประเภท, ชนิด
คติชาวบ้าน(n) folklore, See also: folk story, Example: แดงกำลังสนใจศึกษาคติชาวบ้านของชาวไทยภูเขา, Thai Definition: เรื่องราวของชาวบ้านที่เล่าปากต่อปากและประพฤติสืบกันมาหลายชั่วอายุคน
พสก(n) people, See also: folk, citizen, civilian, inhabitant, Syn. พลเมือง, พสกนิกร, ประชาชน, ราษฎร, Example: พระบรมรูปทรงม้าที่หน้าพระราชวังดุสิตเกิดขึ้นจากความร่วมมือร่วมใจของเหล่าพสกทั่วพระราชอาณาเขตที่ช่วยกันรวบรวมเงินขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย, Count Unit: คน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
พื้นบ้าน(adj) local, See also: folk, homegrown, native, regional, Syn. ท้องถิ่น, ประจำถิ่น, พื้นเมือง, Example: การชนไก่ถือเป็นกีฬาพื้นบ้าน ถ้าหากไม่คิดว่าเป็นการทรมานสัตว์หรือขัดกับจริยธรรม, Thai Definition: เฉพาะถิ่น, แห่งท้องถิ่น, ที่มีอยู่ในเมืองนั้นๆ
เพลงชาวบ้าน(n) folk song, Example: ผมชอบท่วงทำนองและเนื้อหาของเพลงชาวบ้าน ฟังแล้วเข้าใจง่ายดี, Count Unit: เพลง
สังคมชาวบ้าน(n) folk society, Example: ครูต้องเข้ากับสังคมชาวบ้านได้ดีถึงจะเป็นประโยชน์กับตัวครูเอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบบลูกทุ่ง[baēp lūkthung] (n, exp) EN: in simple style ; in folksy style ; like countryfolk
ชาว[chāo] (n) EN: inhabitant ; citizen ; resident ; native ; townsfolk ; urban population ; people  FR: habitant [ m ] ; citoyen [ m ] ; résident [ m ] ; nationaux [ mpl ] ; peuple [ m ]
ชาวบ้าน[chāobān] (n) EN: villager ; folk ; ordinary people ; commoner ; people ; neighbours ; laypeople ; grassroots  FR: villageois [ mpl ] ; voisins [ mpl ] ; gens [ fpl ] ; personnes [ fpl ] ; laïcs [ mpl ]
ชาวกรุง[chāo krung] (n, exp) EN: city dweller ; townsman ; townspeople ; city folk ; city people  FR: citadin [ m ] ; habitant d'une ville [ m ]
ชาวเล[chāolē] (n) EN: sea gypsies ; sea folk ; sea people ; fishermen inhabiting the west coast of Thailand
ชาวเมือง[chāomeūang] (n) EN: townsman ; townspeople ; city people ; residents of a city ; townsfolk ; urban population  FR: citadin [ m ] ; population urbaine [ f ]
ชาวป่าชาวดอย[chāo pā chāo døi] (n, exp) EN: hillfolk ; hill dwellers ; hill people  FR: montagnards [ mpl ]
เชิด[choēt] (n) EN: name of Thai folk song
ชน[chon] (n) EN: people ; folk ; crows  FR: gens [ fpl ] ; peuple [ m ] ; population [ f ] ; personnes [ fpl ]
ดนตรีลูกทุ่ง[dontrī lūkthung] (n, exp) EN: folksong

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FOLK F OW1 K
FOLKS F OW1 K S
FOLKS' F OW1 K S
FOLKER F OW1 K ER0
FOLKSY F OW1 K S IY0
FOLKES F OW1 K S
FOLKERS F OW1 K ER0 Z
FOLKERT F OW1 K ER0 T
FOLKISH F OW1 K IH0 SH
FOLKMAN F OW1 K M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
folk (n) fˈouk (f ou1 k)
folks (n) fˈouks (f ou1 k s)
folksy (j) fˈouksiː (f ou1 k s ii)
folklore (n) fˈouklɔːr (f ou1 k l oo r)
folksong (n) fˈouksɒŋ (f ou1 k s o ng)
folktale (n) fˈouktɛɪl (f ou1 k t ei l)
folksongs (n) fˈouksɒŋz (f ou1 k s o ng z)
folktales (n) fˈouktɛɪlz (f ou1 k t ei l z)
Folkestone (n) fˈoukstən (f ou1 k s t @ n)
folk-dance (n) fˈouk-daːns (f ou1 k - d aa n s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
民歌[mín gē, ㄇㄧㄣˊ ㄍㄜ,  ] folk song #15,123 [Add to Longdo]
曲艺[qǔ yì, ㄑㄩˇ ㄧˋ,   /  ] folk musical theater #23,458 [Add to Longdo]
民间艺术[mín jiān yì shù, ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧㄢ ㄧˋ ㄕㄨˋ,     /    ] folk art #27,022 [Add to Longdo]
山歌[shān gē, ㄕㄢ ㄍㄜ,  ] folk song; mountain song #27,734 [Add to Longdo]
民乐[mín yuè, ㄇㄧㄣˊ ㄩㄝˋ,   /  ] folk music, esp. for traditional instruments #29,674 [Add to Longdo]
说书[shuō shū, ㄕㄨㄛ ㄕㄨ,   /  ] folk art consisting of story-telling to music #39,845 [Add to Longdo]
评书[píng shū, ㄆㄧㄥˊ ㄕㄨ,   /  ] folk theatrical form, a monologue discussion historical events etc #39,988 [Add to Longdo]
[yáo, ㄧㄠˊ, ] folk-song; forced labor #52,939 [Add to Longdo]
民间故事[mín jiān gù shi, ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧㄢ ㄍㄨˋ ㄕ˙,     /    ] folk story; folktale #55,365 [Add to Longdo]
民俗学[mín sú xué, ㄇㄧㄣˊ ㄙㄨˊ ㄒㄩㄝˊ,    /   ] folklore #65,529 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Folklore { f }folklore [Add to Longdo]
Folklorist { m }; Folkloristin { f }; Volkskundler { m }folklorist [Add to Longdo]
Volkslied { n }; Folksong { m }folk song [Add to Longdo]
Volksmusik { f } [ mus. ]folk music [Add to Longdo]
Volkssage { f } | Volkssagen { pl }folk tale | folk tales [Add to Longdo]
Volksstück { n } | Volksstücke { pl }folk play | folk plays [Add to Longdo]
Volkstanz { m } | Volkstänze { pl }folk dance | folk dances [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ふう, fuu] (adj-na, n, n-suf) (1) method; manner; way; style; (2) appearance; air; (3) tendency; (4) (See 六義・1) folk song (genre of the Shi Jing); (5) (See 五大・1) wind (one of the five elements); (P) #805 [Add to Longdo]
伝説[でんせつ, densetsu] (n) tradition; legend; folklore; (P) #1,356 [Add to Longdo]
民間[みんかん, minkan] (n, adj-no) private; civilian; civil; popular; folk; unofficial; (P) #2,599 [Add to Longdo]
一家[いっか(P);いっけ, ikka (P); ikke] (n) a house; a home; a family; a household; one's family; one's folks; a style; (P) #4,276 [Add to Longdo]
伝承[でんしょう, denshou] (n, vs, adj-no) transmission; hand down (information); legend; tradition; folklore; (P) #4,555 [Add to Longdo]
民俗[みんぞく, minzoku] (n) folk customs; folkways; ethnic customs; (P) #4,586 [Add to Longdo]
フォーク(P);ホーク(P)[fo-ku (P); ho-ku (P)] (n) (1) fork; (2) folk; folk song; (3) hawk; (P) #6,096 [Add to Longdo]
民謡[みんよう, minyou] (n) folk song; popular song; (P) #9,664 [Add to Longdo]
民話[みんわ, minwa] (n, adj-no) folklore; (P) #15,739 [Add to Longdo]
家人[けにん, kenin] (n) the family; one's folks; (P) #17,357 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Folk \Folk\ (f[=o]k), Folks \Folks\ (f[=o]ks), n. collect. & pl.
   [AS. folc; akin to D. volk, OS. & OHG. folk, G. volk, Icel.
   f[=o]lk, Sw. & Dan. folk, Lith. pulkas crowd, and perh. to E.
   follow.]
   1. (Eng. Hist.) In Anglo-Saxon times, the people of a group
    of townships or villages; a community; a tribe. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The organization of each folk, as such, sprang
       mainly from war.           --J. R. Green.
    [1913 Webster]
 
   2. People in general, or a separate class of people; --
    generally used in the plural form, and often with a
    qualifying adjective; as, the old folks; poor folks.
    [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       In winter's tedious nights, sit by the fire
       With good old folks, and let them tell thee tales.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. The persons of one's own family; as, our folks are all
    well. [Colloq. New Eng.] --Bartlett.
    [1913 Webster]
 
   {Folk song}, one of a class of songs long popular with the
    common people.
 
   {Folk speech}, the speech of the common people, as
    distinguished from that of the educated class.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 folk
   n 1: people in general (often used in the plural); "they're just
      country folk"; "folks around here drink moonshine"; "the
      common people determine the group character and preserve
      its customs from one generation to the next" [syn: {folk},
      {folks}, {common people}]
   2: a social division of (usually preliterate) people [syn:
     {tribe}, {folk}]
   3: people descended from a common ancestor; "his family has
     lived in Massachusetts since the Mayflower" [syn: {family},
     {family line}, {folk}, {kinfolk}, {kinsfolk}, {sept},
     {phratry}]
   4: the traditional and typically anonymous music that is an
     expression of the life of people in a community [syn: {folk
     music}, {ethnic music}, {folk}]

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 folk
  folk; nation; people

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 folk
  folk; nation; people

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top