ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

dynasty

D AY1 N AH0 S T IY0   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dynasty-, *dynasty*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dynasty[N] ราชวงศ์, Syn. regime, sovereignty kindred

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
dynasty(ได'นัสที) n. ราชวงศ์,ขัตติยวงศ์., See also: dynastic adj. ดูdynasty dynastical adj. ดูdynasty dynastically adv. ดูdynasty

English-Thai: Nontri Dictionary
dynasty(n) ราชวงศ์,ขัตติยวงศ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
dynastyราชวงศ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Inside are the remains of Nurhachi... first Emperor of Manchu Dynasty.ภายในซากของ Nurhachi ... ครั้งแรกของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์แมนจู Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Late 14th century, Ming dynasty.ปลายศตวรรษที่ 14, ราชวงศ์หมิง. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
How do you figure the Lakers to ever be a bigger dynasty... than the Celtics?นายคิดว่าเลคเกอร์จะเป็นยิ่งใหญ่กว่าพวก... . เซ็ลด์มั้ย? American History X (1998)
One good coach for four years. The Celtics are a dynasty!มีโค๊ชดีๆ คนนึงอยู่ 4 ปี / เซ็ลด์น่ะแหละเจ๋ง! American History X (1998)
A dynasty of ugly motherfuckers, man.เป็นกลุ่มที่โคตรน่าเกลียดเลยว่ะ เพื่อน American History X (1998)
Engraved with a technique I lost by the time of the Han Dynasty.เทคนิคการแกะสลัก ที่ศูญไปในสมัยราชวงค์ แฮน Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
Never fails to inspire, does it? Each time a dynasty falls.อดฮึกเหิมไม่ได้ล่ะสิ ยามได้เห็นดาราจักรล่มสลาย The Chronicles of Riddick (2004)
Korea's Chosun Dynasty, founded at the end of the 14th century, lasted until the beginning of the 20th.ราชวงศ์โชซอนของเกาหลี ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปลายศตวรรษที่ 14 และสิ้นสุดลงเมื่อ เริ่มศตวรรษที่ 20 The King and the Clown (2005)
The massive collection of these edited diaries, called "The Royal Records of the Chosun Dynasty" has survived intact,บันทึกเรื่องราวนี้ถูกรวบรวมและเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี และถูกเรียกว่า "พงศาวดารแห่งราชวงศ์โชซอน" The King and the Clown (2005)
He spent the next 30 years selling every ornament of Qing dynasty... to collectors and museums.30 ปีต่อมาก็ใช้เวลาอยู่กับการขาย เครื่องเกียรติยศของราชวงศ์ฉิง ให้พวกนักสะสมและก็พิพิธภัณฑ์ War (2007)
Welcome to the first day of senior year and the onset of a new social dynasty.ขอต้อนรับสู่วัีนแรกของปีสุดท้าย และการเริ่มต้นของเหล่าสังคมชนชั้น The Ex-Files (2008)
Gwang Hae's policy to keep peace with the Myung and Ho Kim Dynasty were absolutely correct.นโยบานของ กวางเฮ ที่จะสงบศึกระหว่าราชวงศ์ มยอง และ โฮคิม เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุด Iljimae (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
dynastyThe Tudor Dynasty fell in the year 1603.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ราชวงศ์[N] dynasty, See also: royal house, royal family, Syn. วงศ์สกุล, Example: ประเพณีการแต่งงานของจีนมีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์จิว, Count unit: ราชวงศ์, Thai definition: ตระกูลของพระราชา, Notes: (สันสกฤต)
วงศ์[N] family, See also: dynasty, lineage, clan, race, tribe, Syn. ตระกูล, สกุล, Example: พืชในวงศ์ปาล์มมักเป็นพืชใบใหญ่, Thai definition: กลุ่มของคนหรือสิ่งมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์สืบเนื่องต่อกันทางเชื้อสาย
แผ่นดิน[N] reign, See also: dynasty, regime, Syn. รัชกาล, Example: คุณยายอยู่มาหลายแผ่นดินพบเห็นอะไรมามากมายเหลือเกิน, Thai definition: ช่วงเวลาหรือยุคสมัยหนึ่งๆ
จันทรวงศ์[N] dynasty of the moon, See also: lineage of the moon, Thai definition: เชื้อสายของกษัตริย์ที่มีกำเนิดจากพระจันทร์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แผ่นดิน[n.] (phaendin) EN: reign ; dynasty ; regime ; government   FR: règne [m]
พระบรมวงศานุวงศ์[n. prop.] (Phra børomma wong sānu wong) EN: family member of the Chakri Dynasty   FR: membre de la dynastie des Chakri
เปลี่ยนแผ่นดิน[v. exp.] (plīen phaendin) EN: change of reign ; change of dynasty ; have a change of monarch ; have a new king ; change of government   
ราชวงศ์[n.] (rātchawong) EN: dynasty ; royal house   FR: dynastie [f] ; famille royale [f]
ราชวงศ์จักรี[n. prop.] (Rātchawong Jakkrī) EN: Chakri Dynasty ; House of Chakri   FR: dynastie des Chakri [f]
สมัย[n.] (samai) EN: era ; time ; period ; age ; stage ; season ; epoch ; days ; times ; dynasty   FR: ère [f] ; époque [f] ; période [f] ; temps [m] ; âge [m] ; dynastie [f]
วงศ์[n.] (wong) EN: family ; lineage ; pedigree ; dynasty ; ancestry ; clan ; race ; tribe   FR: famille [f] ; descendance [f] ; lignée [f] ; dynastie [f]
ยุค[n.] (yuk) EN: time ; period ; age ; epoch ; era ; dynasty ; generation   FR: période [f] ; époque [f] ; âge [m] ; ère [f] ; temps [m] ; génération [f] ; siècle [m] ; dynastie [f]
ยุคราชวงศ์ถัง[n. exp.] (yuk rātchawong Thang) EN: Tang dynasty   FR: dynastie des Tang [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DYNASTY    D AY1 N AH0 S T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dynasty    (n) dˈɪnəstiː (d i1 n @ s t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
王朝[wáng cháo, ㄨㄤˊ ㄔㄠˊ, ] dynasty, #9,918 [Add to Longdo]
朝代[cháo dài, ㄔㄠˊ ㄉㄞˋ, ] dynasty; reign (of a king), #27,110 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dynastie {f} | Dynastien {pl}dynasty | dynasties [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]
〜朝時代[〜ちょうじだい, ~ choujidai] (exp) the era of the ... dynasty; the ... reign [Add to Longdo]
オスマン朝[オスマンちょう, osuman chou] (n) Ottoman (Osmanli) dynasty [Add to Longdo]
クシャーナ朝[クシャーナちょう, kusha-na chou] (n) Kushan dynasty (of India, approx. 60-375 CE) [Add to Longdo]
クシャン朝[クシャンちょう, kushan chou] (n) Kushan dynasty (of India, approx. 60-375 CE) [Add to Longdo]
グプタ[, guputa] (n) (also written as 笈多) Gupta (dynasty of India, approx. 320-600 CE) [Add to Longdo]
グプタ朝[グプタちょう, guputa chou] (n) Gupta dynasty (of India, approx. 320-600 CE) [Add to Longdo]
ゴール朝;グール朝[ゴールちょう(ゴール朝);グールちょう(グール朝), go-ru chou ( go-ru asa ); gu-ru chou ( gu-ru asa )] (n) Ghurid Dynasty (of south Asia, approx. 1148-1215 CE) [Add to Longdo]
サイイド朝[サイイドちょう, saiido chou] (n) Sayyid Dynasty (of India, 1414-1451 CE) [Add to Longdo]
シュンガ[, shunga] (n) Shunga (dynasty of India, approx. 180-68 BCE); Sunga [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dynasty \Dy"nas*ty\ (d[imac]"nas*t[y^] or d[i^]n"as*t[y^]; 277),
   n.; pl. {Dynasties} (-t[i^]z). [Gr. dynastei`a lordship, fr.
   dynastey`ein to hold power or lordship, fr. dyna`sths: cf. F.
   dynastie dynasty. See {Dynast}.]
   1. Sovereignty; lordship; dominion. --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   2. A race or succession of kings, of the same line or family;
    the continued lordship of a race of rulers.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dynasty
   n 1: a sequence of powerful leaders in the same family

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top