ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

genealogy

JH IY2 N IY0 AA1 L AH0 JH IY0   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -genealogy-, *genealogy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
genealogy[N] การศึกษาเกี่ยวกับการลำดับเครือญาติ, See also: เชื้อสาย, การลำดับญาติ, การสืบวงศ์ตระกูล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
genealogyn. การลำดับศักดิ์ของวงค์ตระกูล

English-Thai: Nontri Dictionary
genealogy(n) ชาติวงศ์,กำพืด,การลำดับวงศ์ตระกูล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
genealogyพงศาวลีวิทยา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
genealogyพงศาวลีวิทยา [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Genealogyวงศาวิทยา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Excellency, the expression is not to be found in Baudelaire but in Nietzsche's The Genealogy of Morals...ขัดจังหวะ Nietzsche ' s The การลำดับศักดิ์ของวงค์ตระกูลของศีลธรรม Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Doug found this website in Salt Lake City that has the genealogy of everybody in the world.ดักเจอเวปไซท์นี้ใน ซอลท์ เลค ซิตี้ มันแสดงวงศ์วานว่านเครือของทุกคนในโลกนี้ Hope Springs (2003)
So, for my family genealogy report,สำหรับรายงานเรื่องประวัติตระกูล Transformers (2007)
Every family has the one person who keeps the genealogy in check.ในทุกๆครอบครัวจะมีอยู่1คน ที่จะคอยเช็คข่าวของทุกคนในครอบครัว Up in the Air (2009)
- Your genealogy?เป็นสายเลือดคุณเหรอ? Trouble (2010)
My genealogy.สายเลือดของฉัน Trouble (2010)
Genealogy. From the university.พงศาวลีวิทยา จากมหาวิทยาลัยน่ะครับ My Heart Will Go On (2011)
I'm on the chapter where he traces Tony Micelli's genealogy all the way back to Caesar.ฉันกำลังอ่านถึงบทที่เขาสืบลำดับวงศ์ตระกูล ของ Tony Micelli สาวกลับไปถึง Caesar Competitive Wine Tasting (2011)
- The genealogy patch./ - ป้ายการลำดับญาติ Mockingbird Lane (2012)
The witness is a census expert, not an expert on genealogy or paternity or...พยานเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสำมะโนประชากร ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านลำดับเครือญาติ หรือด้านความเป็นพ่อลูก Free State of Jones (2016)
An unorthodox genealogy.วงศาคณาพันธุ์นอกสารบบ Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พื้นเพ[n.] (pheūnphē) EN: lineage ; parentage ; stock ; pedigree ; genealogy   
ตำนานเทพเจ้ากรีก-โรมัน[n. exp.] (tamnān thēpphajāo Krīk-Rōman) EN: Greek-Roman Mythology ; Genealogy of Greek-Roman Mythology   
วงศ์ตระกูล[n. exp.] (wongtrakūn) EN: lineage ; descendant ; pedigree ; nationality ; family ; genealogy ; heredity ; parentage ; ancestry   FR: ascendance [f] ; ancêtres [mpl] ; aïeux [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
GENEALOGY    JH IY2 N IY0 AA1 L AH0 JH IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
genealogy    (n) ʤˌiːnɪˈæləʤiː (jh ii2 n i a1 l @ jh ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
家谱[jiā pǔ, ㄐㄧㄚ ㄆㄨˇ, / ] genealogy; family tree, #35,913 [Add to Longdo]
族谱[zú pǔ, ㄗㄨˊ ㄆㄨˇ, / ] genealogy, #42,638 [Add to Longdo]
牒谱[dié pǔ, ㄉㄧㄝˊ ㄆㄨˇ, / ] genealogy; family tree; same as 譜牒|谱牒 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
家譜[かふ, kafu] (n) pedigree; genealogy [Add to Longdo]
系図[けいず, keizu] (n) family tree; pedigree; genealogy; (P) [Add to Longdo]
系図学[けいずがく, keizugaku] (n) genealogy (the study) [Add to Longdo]
系譜[けいふ, keifu] (n) genealogy; pedigree; (P) [Add to Longdo]
略譜[りゃくふ, ryakufu] (n) brief genealogy; abbreviated musical notation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Genealogy \Gen`e*al"o*gy\, n.; pl. {Genealogies}. [OE.
   genealogi, genelogie, OF. genelogie, F. g['e]n['e]alogie, L.
   genealogia, fr. Gr. ?; ? birth, race, descent (akin to L.
   genus) + ? discourse.]
   [1913 Webster]
   1. An account or history of the descent of a person or family
    from an ancestor; enumeration of ancestors and their
    children in the natural order of succession; a pedigree.
    [1913 Webster]
 
   2. Regular descent of a person or family from a progenitor;
    pedigree; lineage.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 genealogy
   n 1: successive generations of kin [syn: {genealogy}, {family
      tree}]
   2: the study or investigation of ancestry and family history

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top