Search result for

sept

(115 entries)
(0.0137 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sept-, *sept*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sept[PRF] เจ็ด
Sept[ABBR] คำย่อของ September
septa[N] คำนามพหูพจน์ของ septum
septi[PRF] เจ็ด
septal[ADJ] เกี่ยวกับผนังกั้น
septet[N] กลุ่มที่มี 7 คน, See also: กลุ่มที่ม 7 อย่าง, กลุ่มนักดนตรี 7 คน
septic[ADJ] ซึ่งติดเชื้อในร่างกาย, Syn. putrefactive, toxic
septum[N] ผนังกั้น, See also: ผนังแบ่ง, Syn. wall
septate[ADJ] ซึ่งถูกแบ่งด้วยผนังกั้น
septette[N] กลุ่มที่มี 7 คน, See also: กลุ่มที่มี 7 อย่าง, กลุ่มนักดนตรี 7 คน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sept-Pref. มีความหมายว่า"เจ็ด"
septa(เซพ'ทะ) n. พหูพจน์ของ septum
septal(เซพ'ทัล) adj. เกี่ยวกับseptum
september(เซพ'เทอเบอะ) n. กันยายน
septic(เซพ'ทิค) adj. ติดเชื้อ (โดยเฉพาะเชื้อที่ทำให้เกิดหนอง) ,เกี่ยวกับการมีเชื้อแบคทีเรียอยู่ในร่างกาย,เกี่ยวกับการมีเชื้อโรคหรือพิษของมันในโลหิตหรือเนื้อเยื่อ., See also: septically adv. septicity n., Syn. putrescent,putrid
septicaemia(เซพทิซี'เมีย) n. ภาวะที่มีเชื้อแบคทีเรียในโลหิต,ภาวะโลหิตเป็นพิษ., See also: septicemic,septicaemic adj.
septicemia(เซพทิซี'เมีย) n. ภาวะที่มีเชื้อแบคทีเรียในโลหิต,ภาวะโลหิตเป็นพิษ., See also: septicemic,septicaemic adj.
septum(เซพ'ทัม) n. ผนังกั้น,ผนังแบ่ง,ผนังประจันที่เป็นผนังเยื่อระหว่าง 2 โพรง pl. septa
antiseptic(แอนทีเซพ' ทิค) adj.,n. ซึ่งป้องกันหรือทำให้ปราศจากเชื้อจุลินทรีย์, สารหรือ ยาที่มีฤทธิ์ดังกล่าว, Syn. aseptic, disinfectant)
aseptic(อะเซพ'ทิค) adj. ปราศจากเชื้อโรคหรือจุลินทรีย์. -asepticism n., Syn. antiseptic ###A. septic)

English-Thai: Nontri Dictionary
September(n) เดือนกันยายน
septic(adj) ซึ่งติดเชื้อ,ซึ่งติดต่อกัน
antiseptic(n) ยาฆ่าเชื้อโรค
aseptic(adj) ปราศจากเชื้อโรค
transept(n) ด้านสั้นของไม้กางเขน,ปีกหรือมุขตามขวางของโบสถ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
septaemia; septemia; septicaemia; septicemiaภาวะเลือดเป็นพิษ, ภาวะเลือดเป็นพิษเหตุติดเชื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
septal defectช่องโหว่ผนังกั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
septal defectช่องโหว่ผนังกั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
septal; septile-ผนังกั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
septanเกิดทุกเจ็ดวัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
septate-มีผนังกั้น, -แบ่งโดยผนังกั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
septateมีผนังกั้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
septate fibreเส้นใยมีผนังกั้น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
septation๑. การแบ่งส่วนด้วยผนังกั้น๒. ผนังกั้น [มีความหมายเหมือนกับ septum] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
septemia; septaemia; septicaemia; septicemiaภาวะเลือดเป็นพิษ, ภาวะเลือดเป็นพิษเหตุติดเชื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
September 11 Terrorist Attacks, 2001การโจมตีโดยผู้ก่อการร้าย 11 กันยายน ค.ศ. 2001 [TU Subject Heading]
Septic tank ถังเกรอะ
ถังหรือที่จัดเตรียมไว้สำหรับการเก็บกักสิ่ง ปฏิกูล ซึ่งเป็นถังปิดสามารถป้องกันน้ำซึมเข้าและออกจากถังได้ และใช้ระบบการย่อยสลายของเสียที่อยู่ภายในแบบไม่ต้องใช้ออกซิเจน [สิ่งแวดล้อม]
Septic Tank บ่อเกรอะ
บ่อบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But they're distorted may, july, september.แต่มันผิดปกติในเดือนพฤษภา.. กรกฎา... กันยา Adverse Events (2008)
and all sadness be halved. 1 September 2006 Meiขอให้แม่ของอัคคุงหายไวๆ /N เมื่อใดที่ฉันอยู่กับเธอขอให้ความสุขมีมากขึ้นๆเป็นนสองเท่า และความเศร้าทั้งหมดขอให้หายไป /N 1 พฤศจิกายน 2006 Akai ito (2008)
Incirlik, which in Turkish means fig orchard, has served since September the 11 th as a primary hub in the wars in Afghanistan and Iraq.อินเซอร์ลิคในภาษาตุรกีแปลว่า"สวนรุกขชาติ" ตั้งแต่เหตุการณ์ 9-11 ได้กลายเป็นฐานส่งกำลังบำรุง ในอัฟกานิสถานกับอิรัก Body of Lies (2008)
I'm gonna design septic tanks for playgrounds.ฉันจะออกแบบถังส้วมซึม ให้สนามเด็กเล่น Pineapple Express (2008)
September. October at the outside.กันยายน ตุลาคมที่ออกไปข้างนอก Revolutionary Road (2008)
- In September.ในเดือนกันยายน Revolutionary Road (2008)
Well, what the hell is septicemia, Jeff?มันบ้าชัดๆแซพติกซีเมียร์ไรวะ เจฟฟ์? The Ruins (2008)
On september 22,2004,kate...เคท... Eggtown (2008)
Chest wound septic. Prep for surgery!มีแผลติดเชื้อที่หน้าอก เตรียมการผ่าตัดด่วน Chapter Seven 'Cold Snap' (2009)
Did you smuggle the guns into Indiana State Penitentiary for the big break of September 26th?คุณลักลอบเอาปืนเข้าเรือนจำอินเดียน่า เพื่อแหกคุกเมื่อวันที่ 26 กันยา Public Enemies (2009)
September.กันยายน Emotional Rescue (2009)
Um, born september 29, 1990, to Kate Milligan.เกิดวันที่ 29 กันยายน 1990 โดย เคท มิลลิแกน Jump the Shark (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
septIn September, there are just a few people here and there on the beach.
septShe had a happy marriage with a teacher in September.
septBy September I will have known her for a whole year.
septThe date on the calendar was September 23, 1964.
septThey stayed in Rome till September.
septScotland can be very warm in September.
septThere are lots of jellyfish in the ocean in September.
septHe got into this school in September last year.
septTheir assignments were handed in on September 1st.
septSchool starts in September in Europe.
septSchool reopens in September.
septDeposed in a military coup in September 2006 and having effectively been in exile, the Former premier of Thailand Thaksin has returned after about a year and a half.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กันยายน[N] September, Syn. เดือนกันยายน, Example: เดือนกันยายนฝนยังตกบ้างประปราย, Count unit: เดือน, Thai definition: ชื่อเดือนที่ 9 ตามสุริยคติ มี 30 วัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดือนกันยายน [n. exp.] (deūoen kanyāyon) FR: mois de septembre [m] ; septembre [m]
ห้าโมงเย็น[n. exp.] (hā mōng yen) FR: dix-sept heures ; cinq heures du soir
เจ็ด[num.] (jet) EN: seven ; 7   FR: sept ; 7
เจ็ดสิบ[num.] (jetsip) EN: seventy ; 70   FR: soixante-dix [m] ; septante (Belg., Sui.) ; 70
กันยา[n.] (kanyā) EN: September   FR: septembre [m]
กันยายน[n.] (kanyāyon) EN: September   FR: septembre [m]
โครงจมูก[n. exp.] (khrōng jamūk) EN: nasal septum   
มีความสุขมาก[v. exp.] (mī khwām suk māk) EN: be on cloud nine   FR: être au septième ciel ; être aux anges
หน้ากากอนามัย[n. exp.] (nākāk anāmai) FR: masque antiseptique [m]
รับศีล[v. exp.] (rap sīn) EN: receive the precepts   FR: accepter les préseptes religieux

CMU English Pronouncing Dictionary
SEPT    S EH1 P T
SEPTA    S EH1 P T AH0
SEPTER    S EH1 P T ER0
SEPTIC    S EH1 P T IH0 K
SEPTIMA    S EH0 P T IY1 M AH0
SEPTIMUS    S EH1 P T AH0 M AH0 S
SEPTEMBER    S EH0 P T EH1 M B ER0
SEPTEMBER'S    S EH0 P T EH1 M B ER0 Z
SEPTUAGENARIAN    S EH0 P CH UW2 AH0 JH AH0 N EH1 R IY0 AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Sept    (n) (s e1 p t)
septet    (n) (s e1 p t e1 t)
septic    (j) (s e1 p t i k)
septets    (n) (s e1 p t e1 t s)
September    (n) (s e1 p t e1 m b @ r)
Septembers    (n) (s e1 p t e1 m b @ z)
Septuagint    (n) (s e1 p t y u@ jh i n t)
septicemia    (n) (s e2 p t i s ii1 m i@)
Septuagints    (n) (s e1 p t y u@ jh i n t s)
septicaemia    (n) (s e2 p t i s ii1 m i@)

German-Thai: Longdo Dictionary
September(n) |der| เดือนกันยายน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
September {m}September [Add to Longdo]
Septime {f}; Septe {f} [mus.]seventh [Add to Longdo]
Septum {n}; Scheidewand {f} [anat.]septum [Add to Longdo]
septisch {adj}septic [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
sept(numéro) เจ็ด, 7
dix-sept(numéro) สิบเจ็ด, 17

Japanese-English: EDICT Dictionary
[し, shi] (n) (obsc) 10**24; septillion (American); quadrillion (British) [Add to Longdo]
83会[はちさんかい, hachisankai] (n) (See 小泉チルドレン) collectively, the 83 new LDP members of parliament elected in the Sept. 2005 general election [Add to Longdo]
911事件;九一一事件[きゅういちいちじけん, kyuuichiichijiken] (n) September 11th attacks [Add to Longdo]
ウンウンセプチウム[, un'unsepuchiumu] (n) Ununseptium (Uus) [Add to Longdo]
キンチャクダイ[, kinchakudai] (n) bluestriped angelfish (Chaetodontoplus septentrionalis) [Add to Longdo]
サンフランシスコ講和条約[サンフランシスコこうわじょうやく, sanfuranshisuko kouwajouyaku] (n) (See 対日講和条約) Treaty of San Francisco; Treaty of Peace with Japan (Sept. 8, 1951) [Add to Longdo]
シチセンスズメダイ[, shichisensuzumedai] (n) banded sergeant (Abudefduf septemfasciatus) [Add to Longdo]
セプテンバー[, seputenba-] (n) September [Add to Longdo]
セプトゥアギンタ[, seputouaginta] (n) (obsc) (See 七十人訳聖書) Septuagint (lat [Add to Longdo]
ハートメイル;ハートメール;はあとめーる[, ha-tomeiru ; ha-tome-ru ; haatome-ru] (n) postcards associated with Respect-for-the-Aged Day, and sold every year starting in September (wasei [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
九月份[jiǔ yuè fèn, ㄐㄧㄡˇ ㄩㄝˋ ㄈㄣˋ, ] September; ninth month [Add to Longdo]
化粪池[huà fèn chí, ㄏㄨㄚˋ ㄈㄣˋ ㄔˊ, / ] septic tank [Add to Longdo]
败血症[bài xuè zhèng, ㄅㄞˋ ㄒㄩㄝˋ ㄓㄥˋ, / ] septicaemia [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sept \Sept\, n. [A corruption of sect, n.]
   A clan, tribe, or family, proceeding from a common
   progenitor; -- used especially of the ancient clans in
   Ireland.
   [1913 Webster]
 
      The chief, struck by the illustration, asked at once to
      be baptized, and all his sept followed his example.
                          --S. Lover.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Sept
   n 1: the month following August and preceding October [syn:
      {September}, {Sep}, {Sept}]
   2: people descended from a common ancestor; "his family has
     lived in Massachusetts since the Mayflower" [syn: {family},
     {family line}, {folk}, {kinfolk}, {kinsfolk}, {sept},
     {phratry}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 sept [sɛt]
   seven
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top