ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

surname

S ER1 N EY2 M   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -surname-, *surname*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
surname[N] นามสกุล, See also: ชื่อสกุล, แซ่, Syn. family name, last name, patronymic
surname[N] วลีหรือฉายาต่อท้ายชื่อ (คำโบราณ), Syn. epithet
surname[VT] ตั้งชื่อสกุล, See also: ให้ชื่อสกุล, Syn. give a surname

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
surname(เซอ'เนม) n. นามสกุล,ชื่อสกุล,แซ่. vt. ตั้งชื่อสกุล,เรียกชื่อสกุล, Syn. last name

English-Thai: Nontri Dictionary
surname(n) แซ่,นามสกุล
surname(vt) ให้ฉายา,ให้นามสกุล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
surnameนามสกุล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The surname and the nine artsนามสกุลและเก้าศิลปะ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Given name first, then your surname.ชื่อตัว... แล้วก็ชื่อสกุล Schindler's List (1993)
The surname Parkตอนนี้สระมันว่างใช่มั้ย Sex Is Zero (2002)
It's Su Daeoh, That's a strange rare surnameมันคือ Su Daeoh นามสกุลแปลกๆ Oldboy (2003)
I lost your number and I couldn't remember your surname.คุณต้องไม่อยากเชื่อแน่ ผมทำเบอร์คุณหาย และจำนามสุกลคุณไม่ได้ Faith Like Potatoes (2006)
Morgan, I'm gonna need a surname, honey.มอร์แกน ฉันอยากได้นามสกุลด้วยที่รัก The Big Wheel (2009)
If it's Miss K, is her surname Kim?ถ้าเป็น มิสเค หรือว่าจาเป็น คิม? Episode #1.2 (2009)
Kim Tae-Bong's wife has a surname Seo.ภรรยาของคิมแทบงนามสกุลโซ Dae Mul (2010)
Her surname is Gu, given name is Mi-ho.นามสกุลกู ชื่อ มิโฮ Episode #1.2 (2010)
All with the surname you can ironให้ใช้ได้ทุกคนเลย 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
And why is my surname snow?แล้วทำไม สกุลข้าถึงเป็นสโนว์ Cripples, Bastards, and Broken Things (2011)
I'm sure the terms are very generous, but this is not about a trust fund or a prestigious surname.ฉันมั่นใจว่าข้อเสนอของคุณต้องใจกว้างมากแน่ๆ แต่ว่านี่มันไม่เกี่ยวกับกองทุนที่ไว้ใจได้ หรือนามสกุลอันมีเกียรติของคุณหรอก Traffic (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นามสกุล[N] surname, See also: family name, last name, Syn. ชื่อสกุล, สกุล, Example: นามสกุลของเขาได้รับพระราชทานมาจากในหลวงรัชกาลที่ 6, Count unit: นามสกุล, Thai definition: ชื่อประจำวงศ์สกุลซึ่งสืบเนื่องจากบิดาถึงบุตร หรือซึ่งได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นทางการแล้ว
ชื่อสกุล[N] family name, See also: surname, Syn. นามสกุล, Example: ทั้ง 3 คนไม่ได้เป็นญาติกันเพียงแต่ชื่อสกุลซ้ำกัน, Thai definition: ชื่อประจำวงศ์สกุลซึ่งสืบเนื่องจากบิดาถึงบุตร หรือซึ่งได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นทางการแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นามสกุล[n.] (nāmsakun) EN: name ; family name ; surname ; last name   FR: nom (de famille) [m] ; patronyme [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SURNAME    S ER1 N EY2 M
SURNAMES    S ER1 N EY2 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
surname    (n) sˈɜːʴnɛɪm (s @@1 n ei m)
surnames    (n) sˈɜːʴnɛɪmz (s @@1 n ei m z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[Yú, ㄩˊ, ] surname Yu, #101 [Add to Longdo]
[Gāo, ㄍㄠ, ] surname Gao, #128 [Add to Longdo]
[yìng, ˋ, / ] surname Ying; to answer; to respond, #287 [Add to Longdo]
[Zhāng, ㄓㄤ, / ] surname Zhang, #314 [Add to Longdo]
[Ōu, , / ] surname Ou, #320 [Add to Longdo]
[lián, ㄌㄧㄢˊ, / ] surname Lian; even; as; join; to link; successively, #377 [Add to Longdo]
[shàn, ㄕㄢˋ, / ] surname Shan, #413 [Add to Longdo]
[zēng, ㄗㄥ, ] surname Zeng; great-grand (father), #450 [Add to Longdo]
[tái, ㄊㄞˊ, ] surname Tai; (classical) you (in letters); platform; Taiwan (abbr.), #530 [Add to Longdo]
[Mǎ, ㄇㄚˇ, / ] surname Ma; abbr. for Malaysia 馬來西亞|马来西亚, #722 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ラストネーム[, rasutone-mu] (n) (See ファーストネーム) last name; surname; family name [Add to Longdo]
元姓[げんせい, gensei] (n) former surname; original surname [Add to Longdo]
[せい(P);しょう(ok);そう(ok), sei (P); shou (ok); sou (ok)] (n) (1) surname; family name; (2) (せい only) (See 姓・かばね) hereditary title (used in ancient Japan to denote rank and political standing); (P) [Add to Longdo]
姓が変わる[せいがかわる, seigakawaru] (exp,v5r) to assume a new surname [Add to Longdo]
俗姓[ぞくせい, zokusei] (n) (a priest's) secular surname [Add to Longdo]
他姓[たせい, tasei] (n) another surname [Add to Longdo]
苗字帯刀[みょうじたいとう, myoujitaitou] (n) the right to bear a surname and to wear a sword (during the Edo period) [Add to Longdo]
冒す[おかす, okasu] (v5s,vt) (1) to brave; to risk; to face; to venture; (2) (of a disease, chemical, etc.) to harm; to afflict; to affect; (3) to desecrate; to profane; (4) to assume (someone else's surname); to take; (P) [Add to Longdo]
名字(P);苗字(P)[みょうじ, myouji] (n,adj-no) (See 名前) surname; family name; (P) [Add to Longdo]
名字帯刀[みょうじたいとう, myoujitaitou] (n) the right to bear a surname and to wear a sword (during the Edo period) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Surname \Sur"name`\, n. [Pref. sur + name; really a substitution
   for OE. sournoun, from F. surnom. See {Sur-}, and {Noun},
   {Name}.]
   1. A name or appellation which is added to, or over and
    above, the baptismal or Christian name, and becomes a
    family name.
    [1913 Webster]
 
   Note: Surnames originally designated occupation, estate,
      place of residence, or some particular thing or event
      that related to the person; thus, Edmund Ironsides;
      Robert Smith, or the smith; William Turner. Surnames
      are often also patronymics; as, John Johnson.
      [1913 Webster]
 
   2. An appellation added to the original name; an agnomen. "My
    surname, Coriolanus." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Note: This word has been sometimes written sirname, as if it
      signified sire-name, or the name derived from one's
      father.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Surname \Sur*name"\, v. t. [imp. & p. p. {Surnamed}; p. pr. &
   vb. n. {Surnaming}.] [Cf. F. surnommer.]
   To name or call by an appellation added to the original name;
   to give a surname to.
   [1913 Webster]
 
      Another shall subscribe with his hand unto the Lord,
      and surname himself by the name of Israel. --Isa. xliv.
                          5.
   [1913 Webster]
 
      And Simon he surnamed Peter.       --Mark iii.
                          16.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 surname
   n 1: the name used to identify the members of a family (as
      distinguished from each member's given name) [syn:
      {surname}, {family name}, {cognomen}, {last name}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top