ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

relations

R IY0 L EY1 SH AH0 N Z   
87 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -relations-, *relations*, relation
English-Thai: Longdo Dictionary
customer relations center(n) ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ย่อด้วย CRC
public relations department(n) กรมประชาสัมพันธ์

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
relationship[N] ความสัมพันธ์, See also: ความเกี่ยวข้องกัน, Syn. association, connection
relationship[N] ความเป็นญาติกัน, Syn. kinship
relationship[N] ความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาว, Syn. affair, liaison

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
relationship(รีเล'เชินชิพ) n. ความสัมพันธ์,ความเกี่ยวพัน,ความเกี่ยวดอง,ความเป็นญาติกัน,ความเกี่ยวข้องกัน, Syn. association
public relationsn. ประชาสัมพันธ์

English-Thai: Nontri Dictionary
relationship(n) ความสัมพันธ์,ความเกี่ยวดอง,ความเป็นญาติกัน
PUBLIC public relations(n) การประชาสัมพันธ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
relationsความเกี่ยวพันเป็นญาติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
relations, humanมนุษยสัมพันธ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
relations, internationalความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
relations, publicการประชาสัมพันธ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
relations, reciprocal; reciprocal relationsความสัมพันธ์แบบถ้อยทีถ้อยปฏิบัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
relationshipความเป็นญาติ [ดู kinship] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
relationship by marriageสัมพันธภาพทางสมรส, ความเป็นดองกัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
relationship clauseข้อกำหนดสมาชิกในครอบครัว [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
relationship, patron-clientสัมพันธภาพแบบผู้อุปถัมภ์กับผู้พึ่งพา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Relationsความสัมพันธ์ [TU Subject Heading]
Relations with womenความสัมพันธ์กับสตรี [TU Subject Heading]
Relationship marketingการตลาดแบบสัมพันธภาพ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
relationship (vi) ความสัมพันธ์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Were relations between you and the late Mrs. De Winter perfectly happy?ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ อดีตคุณนายมีความสุขดีใช่มั้ย ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ อดีตคุณนายมีความสุขดีใช่มั้ย Rebecca (1940)
I mean when when one is ill it's good to have somebody close by friends or relations.ฉันหมายความว่า... ...เวลาเราป่วย... ...มันก็ดีที่มีใครอยู่ใกล้ๆ อาจเป็นเพื่อนหรือญาติ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
To the Italian people that's a very sacred, close relationship.ที่คนอิตาเลียนที่เป็นที่เคารพนับถือมากความสัมพันธ์ใกล้ชิด The Godfather (1972)
At that moment, I realised Elaine had doubts about our relationship.ในตอนนั้น ผมก็รู้ว่าอีเลน ไม่แน่ใจในความสัมพันธ์ของเรา Airplane! (1980)
The United States has broken off diplomatic relations with Russia.สหรัฐอเมริกาได้หักออก ความสัมพันธ์ทางการทูตกับ รัสเซีย 2010: The Year We Make Contact (1984)
I enjoy working with human beings and have stimulating relationships with them.ฉันสนุกกับการทำงานร่วมกับ มนุษย์และ มีความสัมพันธ์ที่กระตุ้นให้กับ พวกเขา 2010: The Year We Make Contact (1984)
Look, our relationship is strictly business!นี่! ความสัมพันธ์ระหว่างเราน่ะ มันแค่เรื่องธุรกิจเท่านั้นนะ! Mannequin (1987)
That does put a damper on our relationship.นั่นช่วยกระชับสัมพันธ์ได้มากเลย The Princess Bride (1987)
You're in no condition to start a relationship.ตอนนี้นายยังไม่เหมาะที่จะสร้างความสัมพันธ์นะ Junior (1994)
White male, age 21, brought in on a ten-day paper... after suicidal gesture... apparently precipitated by a... break-up of a relationship.ชายผิวขาวอายุ 21 รับตัวมาพิจารณา 10 หลังจากจะฆ่าตัวตาย สาเหตุจาก ถูกตัดความสัมพันธ์ Don Juan DeMarco (1994)
and about your relationship with both of them.และความสัมพันธ์ของคุณกับพวกเขาทั้งคู่ Don Juan DeMarco (1994)
Today's the day Carol and I first consummated our physical relationship.วันนี้เป็นวัน ที่ฉันและคารอล มีความสัมพันธ์ทางร่างกาย เป็นครั้งแรก The One with George Stephanopoulos (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
relationsA love-hate relationship.
relationsAlso as they are in a intimate relationship they are in a situation where it is easy for them to suffer from violence and difficult to for them to bring complaints about that to court.
relationsBefore the arrival of this skyscraper, all the buildings in the city stood in special relationship to each other.
relationsBrian regrets starting a relationship with her and wants to escape from her.
relationsChanging the system is difficult, not to mention the interpersonal relationships.
relationsCommon causes of stress are work and human relationships.
relationsDiplomatic relations have not yet been established between Japan and North Korea.
relationsDuring the press conference, the President touched on foreign relations.
relationsFinally, their friendship broke up, and the close relationship has gone.
relationsFreud developed the love-hate relationship between parents and child as the Oedipus complex.
relationsHave you ever been in a long distance relationship?
relationsHe decided on international relations.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัมพันธภาพ[N] relationship, See also: kinship, Syn. ความเกี่ยวข้อง, ความสัมพันธ์, ความผูกพัน
เยื่อใย[N] relationship, See also: bond, tie, attachment, lingering sentiment, Syn. สายสัมพันธ์, ความเกี่ยวพัน, Example: แม้ทั้งสองฝ่ายจะได้แต่งงานไปแล้วแต่เขาก็ยังมีเยื่อใยกันอยู่, Thai definition: ความเกี่ยวพันแม้จะขาดกันไปแล้ว แต่ก็ยังมีอาลัยเหลืออยู่
สัมพันธภาพ[N] relations, See also: relationship, association, connection, bond, Syn. ความผูกพัน, ความเกี่ยวข้อง, ความสัมพันธ์, Example: ระยะ 1 ปีที่ผ่านมาสัมพันธภาพซาอุดิอาระเบีย-ไทยดำเนินไปด้วยความไม่ราบรื่นนัก
วงศา[N] family, See also: relations, folk, relatives, kin, kith and kin, Syn. ตระกูล, สกุล, วงศาคณาญาติ, Example: ญาติพี่น้องทุกคนขอร้องให้รักษาชื่อเสียงเกียรติยศของวงศาเอาไว้บ้าง, Thai definition: กลุ่มของคนที่มีความสัมพันธ์สืบเนื่องต่อกันทางเชื้อสาย
สัมพันธ์[N] relations, See also: connections, relationships, link, association, Syn. สัมพันธน์, Example: เพื่อนกันควรจะรักษาสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนเอาไว้, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
วงศ์วาน[N] family, See also: relations, relatives, kin kinsfolk, Syn. วงศ์วานว่านเครือ, วงศาคณาญาติ, Thai definition: ลูกหลานเหลนในตระกูล
พี่น้อง[N] relatives, See also: relations, kinsfolk, Syn. ญาติ, ญาติพี่น้อง, ลูกพี่ลูกน้อง, Example: มีหลายคนเข้าใจผิดคิดว่า เขากับหล่อนเป็นพี่น้องกัน ซึ่งจริงๆ แล้วเป็นเพียงคนอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเท่านั้น, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เกิดร่วมบิดามารดาเดียวกัน, คนในเชื้อสายวงศ์วานเดียวกัน
แรงงานสัมพันธ์[N] relationship between employer and employee about right and duty, Example: รัฐบาลควรจัดหลักสูตรแรงงานสัมพันธ์ใส่ไว้ในการศึกษาภาคบังคับในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น, Thai definition: ความสัมพันธ์ในด้านการจ้างงานระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการว่าจ้างทำงาน รวมทั้งสาเหตุต่างๆ ที่มีผลต่อสัมพันธภาพระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ตลอดจนการร่วมเจรจาต่อรอง และการสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันเพื่อการอยู่ร่วมกันต่อไป, Notes: (กฎหมาย)
วงศาคณาญาติ[N] relations, See also: kin, kinsman, relatives, Syn. เครือญาติ, ญาติพี่น้อง, วงศ์วาน, วงศ์ญาติ, Example: เขาถูกวงศาคณาญาติทางพ่อรุมเล่นงานเสียจนเข็ด
ญาติ[N] relatives, See also: relations, folks, kinfolk, cousin, kinsman, Syn. พี่น้อง, พงศ์พันธุ์, วงศาคณาญาติ, วงศ์ญาติ, วงศ์วาน, เหล่ากอ, ตระกูล, เครือญาติ, Example: คนที่ไปรับญาติกลับจากสงคราม มีความสุขที่ได้เห็นญาติกลับบ้าน, Count unit: คน, Thai definition: คนในวงศ์วานที่ยังนับรู้กันได้ทางเชื้อสายฝ่ายพ่อหรือฝ่ายแม่, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำเรา[n.] (chamrao) EN: illicit sexual relations ; adultery   FR: adultère [m] ; relations sexuelles extra-conjugales [fpl]
เชื่อมการติดต่อ[v. exp.] (cheūam kān tittø) FR: lier des relations (avec) ; nouer des relations (avec)
ได้เสีย[v.] (dāisīa) EN: have sexual relations without marriage ; become intimate sexually ; have sexual intercourse ; have been intimate   FR: se mettre en concubinage
เจริญทางพระราชไมตรี[v. exp.] (jaroēn thāng phrarātchamaitrī) EN: cultivate friendly relations   
การเกี่ยวพันกัน[n. exp.] (kān kīophan kan) EN: relationship   
การเกี่ยวพันกันทางสายโลหิต[n. exp.] (kān kīophan kan thāng sāi lōhit) EN: blood relationship   
การประชาสัมพันธ์[n. exp.] (kān prachāsamphan) EN: public relations   FR: relations publiques [fpl]
ความเป็นญาติ[n. exp.] (khwām pen yāt) EN: kinship ; family relationship   FR: parenté [f] ; lien de parenté [m]
ความเป็นญาติด้วยสายโลหิต[n. exp.] (khwām pen yāt dūay sāi lōhit) EN: blood relationship ; consanguinity   
ความผูกพัน[n.] (khwām phūkphan) EN: relationship ; connection ; ties   

CMU English Pronouncing Dictionary
RELATIONS    R IY0 L EY1 SH AH0 N Z
RELATIONSHIP    R IY0 L EY1 SH AH0 N SH IH2 P
RELATIONSHIPS    R IY0 L EY1 SH AH0 N SH IH2 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
relations    (n) rˈɪlˈɛɪʃənz (r i1 l ei1 sh @ n z)
relationship    (n) rˈɪlˈɛɪʃənʃɪp (r i1 l ei1 sh @ n sh i p)
relationships    (n) rˈɪlˈɛɪʃənʃɪps (r i1 l ei1 sh @ n sh i p s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
生产关系[shēng chǎn guān xì, ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, / ] relations between levels of production; socio-economic relations, #19,356 [Add to Longdo]
邦交[bāng jiāo, ㄅㄤ ㄐㄧㄠ, ] relations between two countries; diplomatic relations, #30,118 [Add to Longdo]
劳雇关系[láo gù guān xì, ㄌㄠˊ ㄍㄨˋ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ, / ] relations between labor and employer; industrial relations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
PR[ピーアール, pi-a-ru] (n) (See パブリックリレーションズ) public relations; PR [Add to Longdo]
うまく行く(P);上手くいく(P);上手く行く;旨くいく;旨く行く[うまくいく, umakuiku] (v5k-s) to go smoothly; to turn out well; to do the trick; to have peaceful relations; (P) [Add to Longdo]
インベスターリレーションズ[, inbesuta-rire-shonzu] (n) investor relations [Add to Longdo]
ギクシャク;ぎくしゃく[, gikushaku ; gikushaku] (adv,n,vs) (1) jerkiness; awkwardness; stiltedness; (2) souring (of a relationship); strain (e.g. in relations) [Add to Longdo]
セックスフレンド[, sekkusufurendo] (n) sex friend; someone with whom one is not romantically involved but frequently has sexual relations with anyway [Add to Longdo]
セフレ[, sefure] (n) (abbr) (See セックスフレンド) sex friend (someone with whom one is not romantically involved but frequently has sexual relations with anyway) [Add to Longdo]
ネゲット[, negetto] (n,vs) (col) (abbr) (from net and get) 'getting' someone who is a net acquaintance (e.g. forming a physical relationship) [Add to Longdo]
パブリックリレーションズ;パブリックリレーション[, paburikkurire-shonzu ; paburikkurire-shon] (n) public relations [Add to Longdo]
ヒューマンリレーションズ[, hyu-manrire-shonzu] (n) human relations; HR [Add to Longdo]
ピーアール[, pi-a-ru] (n,vs) PR; public relations; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
親子関係[おやこかんけい, oyakokankei] parent-child relationship [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  relations
      n 1: mutual dealings or connections or communications among
           persons or groups [syn: {relations}, {dealings}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top